TS Nghiêm Vũ Khải:

Theo TS Khải, nhiều chính sách ưu tiên, ưu đãi cho đội ngũ nhà khoa học trẻ, nguồn nhân tài quốc gia cần được cụ thể hóa và triển khai trong thực tế.


Là người luôn theo sát những chuyển động khoa học công nghệ nước nhà, TS Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, một số chỉ tiêu về công trình công bố hàng năm tăng nhiều, chỉ số đổi mới sáng tạo, nhất là của doanh nghiệp tăng liên tục từ năm 2017, khoảng cách về chỉ số năng lực cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu được rút ngắn. Hiện Việt Nam đứng thứ 42 về chỉ số đổi mới sáng tạo trong 130 quốc gia và là một trong ba nước ASEAN nằm trong top đầu của đổi mới sáng tạo."Điều này được thể hiện rõ nhất trong công tác phòng chống Covid-19 hơn một năm qua khi Việt Nam là một trong 43 nước sản xuất được vaccine, làm chủ công nghệ xét nghiệm nhanh, chế tạo được máy thở hạn chế lây lan bệnh dịch", ông nói. TSKH Nghiêm Vũ Khải cho rằng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa bao giờ được đề cập sâu sắc và toàn diện trong văn kiện đại hội Đảng như Đại hội lần thứ 13 vừa qua. Phương châm xây dựng "3 trụ cột" là thể chế, nhân lực và hạ tầng được đề cập trong văn kiện Đại hội 13 mang tính chất bao trùm và xuyên suốt. Phương châm này hoàn toàn đúng đắn trong thực hiện mục tiêu phát triển nền khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam."Riêng trong Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội được Đại hội thông qua có gần 40 lần cụm từ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được nhắc tới, cùng với các quan điểm, chủ trương coi đây thực sự là quốc sách hàng đầu của đất nước", ông nhấn mạnh.Vì vậy, nhiều chính sách, luật khoa học công nghệ được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện để phù hợp với thực tế như luật công nghệ cao, luật chuyển giao công nghệ, các chủ trương đầu tư ưu tiên trước một bước được đưa ra nhằm tạo nguồn lực và sức cạnh tranh.Tuy nhiên, Luật Khoa học và Công nghệ quy định, ngân sách nhà nước hàng năm dành không dưới 2% ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ; tổng đầu tư của toàn xã hội vẫn chưa được 1% GDP, trong khi các nền kinh tế lớn trên thế giới chi khoảng 3 -5% GDP cho khoa học công nghệ."Khi đầu tư chưa đủ thì khó có thể tạo nên cơ sở hạ tầng và tập hợp đội ngũ khoa học tinh hoa để thực hiện các dự án khoa học có ý nghĩa đột phá để nâng cao năng lực, vị thế của nền khoa học quốc gia phục vụ phát triển đất nước", ông nói và cho biết, các yếu tố thúc đẩy trụ cột phát triển khoa học làm chưa tới nơi, như vậy khó tạo ra môi trường để các nhà khoa học trẻ tiếp cận và tạo đột phá. Theo TS Khải, Việt Nam có một tài sản vô cùng quý giá là đội ngũ tri thức gồm các nhà khoa học được đào tạo từ các nước G7, G20, luôn mang tâm thế sẵn sàng trở về được cống hiến, ưu tiên công việc nghiên cứu hơn đãi ngộ và sự tôn vinh ghi nhận của xã hội.Hơn lúc nào hết, ngành Khoa học cần sự chung tay để thực hiện quyết liệt các chính sách phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu: Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Nguyễn XuânTS Nghiem Vu Khai: 'Can chinh sach phat trien tru cot trong khoa hoc'


Theo TS Khai, nhieu chinh sach uu tien, uu dai cho doi ngu nha khoa hoc tre, nguon nhan tai quoc gia can duoc cu the hoa va trien khai trong thuc te.


La nguoi luon theo sat nhung chuyen dong khoa hoc cong nghe nuoc nha, TS Nghiem Vu Khai, nguyen Thu truong Bo Khoa hoc va Cong nghe, nguyen Pho Chu tich Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam cho biet, thoi gian gan day, mot so chi tieu ve cong trinh cong bo hang nam tang nhieu, chi so doi moi sang tao, nhat la cua doanh nghiep tang lien tuc tu nam 2017, khoang cach ve chi so nang luc canh tranh trong khu vuc va toan cau duoc rut ngan. Hien Viet Nam dung thu 42 ve chi so doi moi sang tao trong 130 quoc gia va la mot trong ba nuoc ASEAN nam trong top dau cua doi moi sang tao."Dieu nay duoc the hien ro nhat trong cong tac phong chong Covid-19 hon mot nam qua khi Viet Nam la mot trong 43 nuoc san xuat duoc vaccine, lam chu cong nghe xet nghiem nhanh, che tao duoc may tho han che lay lan benh dich", ong noi. TSKH Nghiem Vu Khai cho rang, khoa hoc cong nghe va doi moi sang tao chua bao gio duoc de cap sau sac va toan dien trong van kien dai hoi Dang nhu Dai hoi lan thu 13 vua qua. Phuong cham xay dung "3 tru cot" la the che, nhan luc va ha tang duoc de cap trong van kien Dai hoi 13 mang tinh chat bao trum va xuyen suot. Phuong cham nay hoan toan dung dan trong thuc hien muc tieu phat trien nen khoa hoc cong nghe va doi moi sang tao cua Viet Nam."Rieng trong Chien luoc phat trien kinh te- xa hoi duoc Dai hoi thong qua co gan 40 lan cum tu khoa hoc cong nghe va doi moi sang tao duoc nhac toi, cung voi cac quan diem, chu truong coi day thuc su la quoc sach hang dau cua dat nuoc", ong nhan manh.Vi vay, nhieu chinh sach, luat khoa hoc cong nghe duoc sua doi, bo sung va hoan thien de phu hop voi thuc te nhu luat cong nghe cao, luat chuyen giao cong nghe, cac chu truong dau tu uu tien truoc mot buoc duoc dua ra nham tao nguon luc va suc canh tranh.Tuy nhien, Luat Khoa hoc va Cong nghe quy dinh, ngan sach nha nuoc hang nam danh khong duoi 2% ngan sach nha nuoc cho khoa hoc cong nghe; tong dau tu cua toan xa hoi van chua duoc 1% GDP, trong khi cac nen kinh te lon tren the gioi chi khoang 3 -5% GDP cho khoa hoc cong nghe."Khi dau tu chua du thi kho co the tao nen co so ha tang va tap hop doi ngu khoa hoc tinh hoa de thuc hien cac du an khoa hoc co y nghia dot pha de nang cao nang luc, vi the cua nen khoa hoc quoc gia phuc vu phat trien dat nuoc", ong noi va cho biet, cac yeu to thuc day tru cot phat trien khoa hoc lam chua toi noi, nhu vay kho tao ra moi truong de cac nha khoa hoc tre tiep can va tao dot pha. Theo TS Khai, Viet Nam co mot tai san vo cung quy gia la doi ngu tri thuc gom cac nha khoa hoc duoc dao tao tu cac nuoc G7, G20, luon mang tam the san sang tro ve duoc cong hien, uu tien cong viec nghien cuu hon dai ngo va su ton vinh ghi nhan cua xa hoi.Hon luc nao het, nganh Khoa hoc can su chung tay de thuc hien quyet liet cac chinh sach phat trien khoa hoc cong nghe va doi moi sang tao vi muc tieu: Viet Nam tro thanh nuoc cong nghiep phat trien co thu nhap cao vao nam 2045. Nguyen Xuan

TS Nghiêm Vũ Khải: 'Cần chính sách phát triển trụ cột trong khoa học'

Theo TS Khải, nhiều chính sách ưu tiên, ưu đãi cho đội ngũ nhà khoa học trẻ, nguồn nhân tài quốc gia cần được cụ thể hóa và triển khai trong thực tế.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: