Với nâng cấp mới này, thao tác xóa bài viết hàng loạt trên Facebook sẽ trở nên đơn giản hơn

Dùng Facebook đã lâu nhưng chưa chắc bạn biết được tính năng này.


Cho đến thời điểm hiện tại thì đa phần người dùng Facebook vẫn chưa được tiếp cận với nhiều cập nhật về tính năng mới. Do đó, nếu cần xóa hàng loạt bài đăng trên Facebook cá nhân, bạn buộc phải tìm đến tiện ích mở rộng của bên thứ ba.


Với nâng cấp mới này, thao tác xóa bài viết hàng loạt trên Facebook sẽ trở nên đơn giản hơn - Ảnh 1.

Tuy nhiên, giờ đây bạn đã có thể hoàn toàn làm chủ thao tác này ngay từ chiếc smartphone chạy Android hay iOS của mình. Cụ thể như sau.


Với nâng cấp mới này, thao tác xóa bài viết hàng loạt trên Facebook sẽ trở nên đơn giản hơn - Ảnh 2.

Cập nhật phiên bản ứng dụng Facebook trên thiết bị lên phiên bản mới nhất.


Với nâng cấp mới này, thao tác xóa bài viết hàng loạt trên Facebook sẽ trở nên đơn giản hơn - Ảnh 3.

Mở ứng dụng Facebook lên và nhấp vào biểu tượng truy cập nhanh vào trang Profile cá nhân của bạn.


Với nâng cấp mới này, thao tác xóa bài viết hàng loạt trên Facebook sẽ trở nên đơn giản hơn - Ảnh 4.

Trong trang Profile cá nhân của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng ba chấm kế bên "Thêm tin".


Với nâng cấp mới này, thao tác xóa bài viết hàng loạt trên Facebook sẽ trở nên đơn giản hơn - Ảnh 5.

Và nhấp tiếp vào dòng tùy chọn "Nhật ký hoạt động".


Với nâng cấp mới này, thao tác xóa bài viết hàng loạt trên Facebook sẽ trở nên đơn giản hơn - Ảnh 6.

Facebook sẽ hiển thị danh sách các hoạt động của bạn. Lúc này, hãy nhấp vào tùy chọn "Quản lý hoạt động".


Với nâng cấp mới này, thao tác xóa bài viết hàng loạt trên Facebook sẽ trở nên đơn giản hơn - Ảnh 7.

Tiếp tục nhấp vào tùy chọn "Baì viết của bạn" ở hộp thông báo phía dưới.


Với nâng cấp mới này, thao tác xóa bài viết hàng loạt trên Facebook sẽ trở nên đơn giản hơn - Ảnh 8.

Danh sách các bài viết của bạn sẽ được hiển thị. Lúc này, bạn hãy tiến hành đánh dấu vào các bài viết mình muốn.


Với nâng cấp mới này, thao tác xóa bài viết hàng loạt trên Facebook sẽ trở nên đơn giản hơn - Ảnh 9.

Facebook sẽ cung cấp cho bạn 02 tác vụ đối với các bài viết được chọn. Bao gồm "Lưu trữ" (tạm ẩn) và "Bỏ đi" (xóa).


Với nâng cấp mới này, thao tác xóa bài viết hàng loạt trên Facebook sẽ trở nên đơn giản hơn - Ảnh 10.

Khi chọn "Lưu trữ", các bài viết được chọn sẽ bị ẩn đi. Và bạn có thể lựa chọn khôi phục lại bất cứ lúc nào mình muốn.


Với nâng cấp mới này, thao tác xóa bài viết hàng loạt trên Facebook sẽ trở nên đơn giản hơn - Ảnh 11.

Còn với "Bỏ đi", các bài đăng sẽ được di chuyển vào "Thùng rác". Và chúng sẽ được lưu lại đây 30 ngày để bạn có thể khôi phục lại nếu muốn. Sau thời gian này, các bài viết sẽ được xóa bỏ hoàn toàn khỏi Facebook.


Rất đơn giản phải không?Lấy linkVoi nang cap moi nay, thao tac xoa bai viet hang loat tren Facebook se tro nen don gian hon


Dùng Facebook dã lau nhung chua chác bạn biét duọc tính nang này.


Cho dén thòi diẻm hiẹn tại thì da phàn nguòi dùng Facebook vãn chua duọc tiép cạn vói nhièu cạp nhạt vè tính nang mói. Do dó, néu càn xóa hàng loạt bài dang tren Facebook cá nhan, bạn buọc phải tìm dén tiẹn ích mỏ rọng của ben thú ba.


Voi nang cap moi nay, thao tac xoa bai viet hang loat tren Facebook se tro nen don gian hon - Anh 1.

Tuy nhien, giò day bạn dã có thẻ hoàn toàn làm chủ thao tác này ngay tù chiéc smartphone chạy Android hay iOS của mình. Cụ thẻ nhu sau.


Voi nang cap moi nay, thao tac xoa bai viet hang loat tren Facebook se tro nen don gian hon - Anh 2.

Cạp nhạt phien bản úng dụng Facebook tren thiét bị len phien bản mói nhát.


Voi nang cap moi nay, thao tac xoa bai viet hang loat tren Facebook se tro nen don gian hon - Anh 3.

Mỏ úng dụng Facebook len và nháp vào biẻu tuọng truy cạp nhanh vào trang Profile cá nhan của bạn.


Voi nang cap moi nay, thao tac xoa bai viet hang loat tren Facebook se tro nen don gian hon - Anh 4.

Trong trang Profile cá nhan của bạn, hãy nháp vào biẻu tuọng ba chám ké ben "Them tin".


Voi nang cap moi nay, thao tac xoa bai viet hang loat tren Facebook se tro nen don gian hon - Anh 5.

Và nháp tiép vào dòng tùy chọn "Nhạt ký hoạt dọng".


Voi nang cap moi nay, thao tac xoa bai viet hang loat tren Facebook se tro nen don gian hon - Anh 6.

Facebook sẽ hiẻn thị danh sách các hoạt dọng của bạn. Lúc này, hãy nháp vào tùy chọn "Quản lý hoạt dọng".


Voi nang cap moi nay, thao tac xoa bai viet hang loat tren Facebook se tro nen don gian hon - Anh 7.

Tiép tục nháp vào tùy chọn "Baì viét của bạn" ỏ họp thong báo phía duói.


Voi nang cap moi nay, thao tac xoa bai viet hang loat tren Facebook se tro nen don gian hon - Anh 8.

Danh sách các bài viét của bạn sẽ duọc hiẻn thị. Lúc này, bạn hãy tién hành dánh dáu vào các bài viét mình muón.


Voi nang cap moi nay, thao tac xoa bai viet hang loat tren Facebook se tro nen don gian hon - Anh 9.

Facebook sẽ cung cáp cho bạn 02 tác vụ dói vói các bài viét duọc chọn. Bao gòm "Luu trũ" (tạm ản) và "Bỏ di" (xóa).


Voi nang cap moi nay, thao tac xoa bai viet hang loat tren Facebook se tro nen don gian hon - Anh 10.

Khi chọn "Luu trũ", các bài viét duọc chọn sẽ bị ản di. Và bạn có thẻ lụa chọn khoi phục lại bát cú lúc nào mình muón.


Voi nang cap moi nay, thao tac xoa bai viet hang loat tren Facebook se tro nen don gian hon - Anh 11.

Còn vói "Bỏ di", các bài dang sẽ duọc di chuyẻn vào "Thùng rác". Và chúng sẽ duọc luu lại day 30 ngày dẻ bạn có thẻ khoi phục lại néu muón. Sau thòi gian này, các bài viét sẽ duọc xóa bỏ hoàn toàn khỏi Facebook.


Rát don giản phải khong?Lay link

Với nâng cấp mới này, thao tác xóa bài viết hàng loạt trên Facebook sẽ trở nên đơn giản hơn

Dùng Facebook đã lâu nhưng chưa chắc bạn biết được tính năng này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: