Công an Hà Nội đã cấp 12.957 giấy đi đường cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông

Đến 17h ngày 6/9, theo đề nghị của Sở TT&TT Hà Nội, Công an thành phố đã cấp 12.957 giấy đi đường cho 50 doanh nghiệp bưu chính, viễn thông để hoạt động tại vùng 1 trong đợt giãn cách thứ 4.


Thông tin từ Sở TT&TT Hà Nội, thực hiện chức năng của cơ quan quản lý chuyên ngành TT&TT, từ trưa ngày 5/9, trên cơ sở thông tin các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đăng ký, Sở đã rà soát, tổng hợp danh sách và gửi đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố cấp giấy đi đường có mã nhận diện cho các doanh nghiệp.


Theo thống kê, tính đến 17h chiều nay, ngày 6/9, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã cấp đủ 12.957 giấy đi đường cho 24 doanh nghiệp bưu chính và 26 doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn theo như đề nghị của Sở TT&TT.


Công an Hà Nội đã cấp 12.957 giấy đi đường cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông
Đến nay, đã có 2.520 shipper của các doanh nghiệp bưu chính được cấp giấy đi đường mới.

Trong 12.957 giấy đi đường đã được cấp cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, có 7157 giấy của 24 doanh nghiệp bưu chính (gồm 4.469 người, 2.520 xe máy và 168 ô tô); 5.800 giấy cho 26 doanh nghiệp viễn thông (với 4.484 người, 967 xe máy và 349 ô tô).


Như vậy đến thời điểm hiện tại, đã có 2.520 nhân viên giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh (shipper – PV) được cấp giấy đi đường tại vùng 1 của Hà Nội -  vùng tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch ở mức cao hơn trong thời gian từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9.


Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cũng cho biết thêm, Sở đang tiếp tục gửi số liệu rà soát, tổng hợp trong hôm nay tới Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố để đề nghị đơn vị này duyệt cấp giấy đi đường cho các doanh nghiệp.


Trước đó, vào sáng 5/9, Sở TT&TT Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn đăng ký hoạt động trong đợt giãn cách thứ tư của thành phố. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thuộc nhóm 2 – “Các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu” trong 6 nhóm đối tượng được phép ra đường trong thời gian từ ngày 6/9 đến ngày 21/9 theo Chỉ thị 20 ngày 3/9 của UBND thành phố.


Vào tối muộn ngày 5/9, Công an thành phố Hà Nội thông báo, từ ngày 6/9, Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách lần thứ 4 với phương châm siết chặt hơn, quyết liệt hơn, phương án giãn cách phòng, chống dịch theo ba vùng ở 3 cấp độ khác nhau, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, phát huy hiệu quả công tác phòng, chống dịch.


Công an thành phố tiếp tục duy trì và tăng cường các lực lượng cắm chốt, các tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát gắt gao nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người dân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Tiếp tục kiểm soát tại các chốt ra vào thành phố, đồng thời lập thêm 39 chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào vùng 1 theo giấy đi đường mới.


Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, để có thời gian chuẩn bị chu đáo cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nên trong 2 ngày 6/9 và 7/9, các lực lượng chức năng chỉ kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền những người ra đường thuộc nhóm được phép nhưng chưa có giấy đi đường theo quy định mới. Cá nhân và người điều khiển phương tiện tiếp tục được sử dụng giấy đi đường đã được cấp để phục vụ công tác kiểm tra khi có yêu cầu.


“Bắt đầu từ 6h ngày 8/9, các chốt kiểm soát của thành phố Hà Nội sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào Thành phố, ra vào vùng 1 theo giấy đi đường mới”, thông báo của Công an thành phố Hà Nội nêu rõ.


Vân Anh

Cong an Ha Noi da cap 12.957 giay di duong cho cac doanh nghiep buu chinh, vien thong


Den 17h ngay 6/9, theo de nghi cua So TT&TT Ha Noi, Cong an thanh pho da cap 12.957 giay di duong cho 50 doanh nghiep buu chinh, vien thong de hoat dong tai vung 1 trong dot gian cach thu 4.


Thong tin tu So TT&TT Ha Noi, thuc hien chuc nang cua co quan quan ly chuyen nganh TT&TT, tu trua ngay 5/9, tren co so thong tin cac doanh nghiep buu chinh, vien thong dang ky, So da ra soat, tong hop danh sach va gui de nghi Phong Canh sat Giao thong, Cong an thanh pho cap giay di duong co ma nhan dien cho cac doanh nghiep.


Theo thong ke, tinh den 17h chieu nay, ngay 6/9, Phong Canh sat Giao thong, Cong an thanh pho Ha Noi da cap du 12.957 giay di duong cho 24 doanh nghiep buu chinh va 26 doanh nghiep vien thong tren dia ban theo nhu de nghi cua So TT&TT.


Cong an Ha Noi da cap 12.957 giay di duong cho cac doanh nghiep buu chinh, vien thong
Den nay, da co 2.520 shipper cua cac doanh nghiep buu chinh duoc cap giay di duong moi.

Trong 12.957 giay di duong da duoc cap cho cac doanh nghiep buu chinh, vien thong, co 7157 giay cua 24 doanh nghiep buu chinh (gom 4.469 nguoi, 2.520 xe may va 168 o to); 5.800 giay cho 26 doanh nghiep vien thong (voi 4.484 nguoi, 967 xe may va 349 o to).


Nhu vay den thoi diem hien tai, da co 2.520 nhan vien giao nhan hang hoa, buu pham, buu chinh bang xe mo to, xe hai banh (shipper – PV) duoc cap giay di duong tai vung 1 cua Ha Noi -  vung tiep tuc gian cach xa hoi theo Chi thi 16 cua Thu tuong Chinh phu va ap dung mot so bien phap phong chong dich o muc cao hon trong thoi gian tu 6h ngay 6/9 den 6h ngay 21/9.


Dai dien So TT&TT Ha Noi cung cho biet them, So dang tiep tuc gui so lieu ra soat, tong hop trong hom nay toi Phong Canh sat Giao thong, Cong an thanh pho de de nghi don vi nay duyet cap giay di duong cho cac doanh nghiep.


Truoc do, vao sang 5/9, So TT&TT Ha Noi da co van ban huong dan cac doanh nghiep buu chinh, vien thong tren dia ban dang ky hoat dong trong dot gian cach thu tu cua thanh pho. Cac doanh nghiep buu chinh, vien thong thuoc nhom 2 – “Cac to chuc, doanh nghiep thuc hien cac nhiem vu cong tac trong linh vuc dich vu cong ich thiet yeu” trong 6 nhom doi tuong duoc phep ra duong trong thoi gian tu ngay 6/9 den ngay 21/9 theo Chi thi 20 ngay 3/9 cua UBND thanh pho.


Vao toi muon ngay 5/9, Cong an thanh pho Ha Noi thong bao, tu ngay 6/9, Ha Noi tiep tuc thuc hien gian cach lan thu 4 voi phuong cham siet chat hon, quyet liet hon, phuong an gian cach phong, chong dich theo ba vung o 3 cap do khac nhau, dam bao khoa hoc, chat che, phat huy hieu qua cong tac phong, chong dich.


Cong an thanh pho tiep tuc duy tri va tang cuong cac luc luong cam chot, cac to tuan tra, kiem tra, kiem soat gat gao nham phat hien, xu ly nghiem cac truong hop nguoi dan vi pham cac quy dinh ve phong, chong dich. Tiep tuc kiem soat tai cac chot ra vao thanh pho, dong thoi lap them 39 chot kiem soat nguoi va phuong tien ra, vao vung 1 theo giay di duong moi.


Tuy nhien, thuc hien chi dao cua UBND thanh pho, de co thoi gian chuan bi chu dao cho cong tac cap giay di duong theo quy trinh moi va tao dieu kien cho nguoi dan, doanh nghiep nen trong 2 ngay 6/9 va 7/9, cac luc luong chuc nang chi kiem tra nhac nho, tuyen truyen nhung nguoi ra duong thuoc nhom duoc phep nhung chua co giay di duong theo quy dinh moi. Ca nhan va nguoi dieu khien phuong tien tiep tuc duoc su dung giay di duong da duoc cap de phuc vu cong tac kiem tra khi co yeu cau.


“Bat dau tu 6h ngay 8/9, cac chot kiem soat cua thanh pho Ha Noi se kiem soat nguoi va phuong tien ra, vao Thanh pho, ra vao vung 1 theo giay di duong moi”, thong bao cua Cong an thanh pho Ha Noi neu ro.


Van Anh


Công an Hà Nội đã cấp 12.957 giấy đi đường cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông

Đến 17h ngày 6/9, theo đề nghị của Sở TT&TT Hà Nội, Công an thành phố đã cấp 12.957 giấy đi đường cho 50 doanh nghiệp bưu chính, viễn thông để hoạt động tại vùng 1 trong đợt giãn cách thứ 4.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: