Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đã tăng gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái

Tỷ lệ dịch vụ công được các bộ, ngành, địa phương cung cấp trực tuyến mức 4 đã đạt gần 14%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Song kết quả này vẫn còn xa mục tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020.


Bộ TT&TT đã xác định rõ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử, khi lấy người dân là trung tâm, là đối tượng phục vụ của các cơ quan nhà nước.


Dịch vụ công trực tuyến phải được cung cấp đến mọi người dân, mọi lúc, mọi nơi, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, làm cho hoạt động của các cơ quan nhà nước được minh bạch, hiệu quả. Từ đó góp phần phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính toàn diện.


Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đã tăng gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái
Tính đến tháng 5/2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đang được các bộ, ngành, địa phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp là gần 17.000 dịch vụ (Ảnh: M.Quyết)

Thời gian vừa qua, theo đánh giá của Bộ TT&TT, nhiều bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai các giải pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng giúp giảm tải cho Trung tâm hành chính công ngay trong thời gian dịch bệnh.


Thông kê của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho hay, tính đến tháng 5/2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đang được các bộ, ngành, địa phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp là hơn 56.000 dịch vụ, trong đó số dịch vụ công trực tuyến mức 4 là gần 17.000. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 25,62%.


Nhiều dịch vụ công trực tuyến được cung cấp mức độ cao đã phát huy hiệu quả rõ rệt như dịch vụ về thuế, hải quan (Bộ Tài chính); các dịch vụ ngành bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội Việt Nam); dịch vụ cấp thị thực điện tử, cấp hộ chiếu phổ thông (Bộ Công an); hay dịch vụ cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Bộ Công Thương).


Đáng chú ý, thời gian qua, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được các bộ, ngành, địa phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp đã liên tục tăng, từ mức 4,55% năm 2018 lên 10,76% năm 2019; đạt gần 14% vào tháng 5/2020, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (khoảng 7%). Tuy nhiên, con số này vẫn còn khoảng cách lớn so với mục tiêu Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đạt được trong năm 2020 là 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4.


Đến nay, mới chỉ có 13 bộ, ngành, địa phương hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 gồm có 6 bộ, ngành: KH&ĐT, Nội vụ, Tài chính, TT&TT, Giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 7 tỉnh, thành phố: An Giang, Đà Nẵng, Lào Cai, Lạng Sơn, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang và Nam Định.


Thực hiện vai trò điều phối phát triển Chính phủ điện tử nói chung và thúc đẩy phát triển dịch vụ công trực tuyến nói riêng, từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ TT&TT đã liên tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4.


Đơn cử như, ngày 19/3/2020, Bộ TT&TT đã có công văn 929 đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp quyết liệt để cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tiếp đó, vào ngày 11/5/2020, Bộ TT&TT có văn bản 1718 thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến ngày 12/2 của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, trong đó cũng nhấn mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4.


Cụ thể, Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương tận dụng ngay các hệ thống thông tin sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để bảo đảm khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức 3,4 của tất cả các thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, từng bước có lộ trình nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin để xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng.


Cùng với đó, các bộ, tỉnh cũng được đề nghị tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020. Thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 411 ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.


Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh tuân thủ Thông tư 22 ngày 31/12/2019 của B Bộ TT&TT quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; Thông tư 18 ngày 25/12/2019 của Bộ TT&TT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành" (QCVN 120:2019/BTTTT). Thời gian cần hoàn thành là tháng 9/2020.


Nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, Bộ TT&TT còn đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với một số hệ thống thông tin như: Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT phục vụ việc đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BTTTT;


Hệ thống của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) để phục vụ triển khai Quyết định 45 ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc do Bộ TT&TT quản lý để hỗ trợ thanh toán, đối soát thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia do Bộ TT&TT quản lý nhằm định danh và xác thực người dân, doanh nghiệp trong giao dịch điện tử với các cơ quan nhà nước.


M.T

Ty le dich vu cong truc tuyen muc 4 da tang gap doi so cung ky nam ngoai


Ty lẹ dịch vu cong duoc cac bo, nganh, dia phuong cung cap trục tuyen muc 4 da dat gan 14%, tang gap doi so voi cung ky nam ngoai. Song ket qua nay van con xa muc tieu 30% dich vu cong truc tuyen muc 4 trong nam 2020.


Bo TT&TT da xac dinh ro, cung cap dich vu cong truc tuyen la mot trong nhung chi so do luong quan trong trong phat trien Chinh phu dien tu, khi lay nguoi dan la trung tam, la doi tuong phuc vu cua cac co quan nha nuoc.


Dich vu cong truc tuyen phai duoc cung cap den moi nguoi dan, moi luc, moi noi, gop phan tiet kiem thoi gian, chi phi, lam cho hoat dong cua cac co quan nha nuoc duoc minh bach, hieu qua. Tu do gop phan phong chong tham nhung, cai cach hanh chinh toan dien.


Ty le dich vu cong truc tuyen muc 4 da tang gap doi so cung ky nam ngoai
Tinh den thang 5/2020, tong so dich vu cong truc tuyen muc do 4 dang duoc cac bo, nganh, dia phuong cung cap cho nguoi dan, doanh nghiep la gan 17.000 dich vu (Anh: M.Quyet)

Thoi gian vua qua, theo danh gia cua Bo TT&TT, nhieu bo, nganh, dịa phuong da no lục trien khai cac giai phap day manh cung cap dịch vu cong trục tuyen va cac ung dung giup giam tai cho Trung tam hanh chinh cong ngay trong thoi gian dich benh.


Thong ke cua Cuc Tin hoc hoa, Bo TT&TT cho hay, tinh den thang 5/2020, tong so dich vu cong truc tuyen muc do 3, 4 dang duoc cac bo, nganh, dia phuong cung cap cho nguoi dan, doanh nghiep la hon 56.000 dich vu, trong do so dich vu cong truc tuyen muc 4 la gan 17.000. Ty le dich vu cong truc tuyen muc 3, 4 co phat sinh ho so truc tuyen la 25,62%.


Nhieu dich vu cong truc tuyen duoc cung cap muc do cao da phat huy hieu qua ro ret nhu dich vu ve thue, hai quan (Bo Tai chinh); cac dich vu nganh bao hiem (Bao hiem xa hoi Viet Nam); dich vu cap thi thuc dien tu, cap ho chieu pho thong (Bo Cong an); hay dich vu cap chung nhan xuat xu hang hoa (Bo Cong Thuong).


Dang chu y, thoi gian qua, ty le dich vu cong truc tuyen muc 4 duoc cac bo, nganh, dia phuong cung cap cho nguoi dan, doanh nghiep da lien tuc tang, tu muc 4,55% nam 2018 len 10,76% nam 2019; dat gan 14% vao thang 5/2020, tang gap doi so voi cung ky nam truoc (khoang 7%). Tuy nhien, con so nay van con khoang cach lon so voi muc tieu Thu tuong Chinh phu yeu cau cac bo, nganh, dia phuong can dat duoc trong nam 2020 la 30% dich vu cong truc tuyen muc 4.


Den nay, moi chi co 13 bo, nganh, dia phuong hoan thanh chi tieu cung cap 30% dich vu cong truc tuyen muc 4 gom co 6 bo, nganh: KH&DT, Noi vu, Tai chinh, TT&TT, Giao thong van tai, Bao hiem xa hoi Viet Nam va 7 tinh, thanh pho: An Giang, Da Nang, Lao Cai, Lang Son, Thua Thien - Hue, Tien Giang va Nam Dinh.


Thuc hien vai tro dieu phoi phat trien Chinh phu dien tu noi chung va thuc day phat trien dich vu cong truc tuyen noi rieng, tu dau nam 2020 den nay, Bo TT&TT da lien tuc don doc cac bo, nganh, dia phuong day manh cung cap dich vu cong truc tuyen muc 4.


Don cu nhu, ngay 19/3/2020, Bo TT&TT da co cong van 929 de nghị cac bo, nganh, dịa phuong trien khai cac biẹn phap quyet liẹt de cung cap dịch vu cong trục tuyen. Tiep do, vao ngay 11/5/2020, Bo TT&TT co van ban 1718 thuc day cac bo, nganh, dịa phuong trien khai ket luan cua Thu tuong Chinh phu tai Hoi nghị trục tuyen ngay 12/2 cua Uy ban quoc gia ve Chinh phu dien tu, trong do cung nhan manh viẹc cung cap dịch vu cong trục tuyen muc 4.


Cu the, Bo TT&TT de nghi cac bo, nganh, dia phuong tan dung ngay cac he thong thong tin san co, chu dong bo tri, huy dong nguon luc tai cho de bao dam kha nang san sang tiep nhan ho so truc tuyen muc 3,4 cua tat ca cac thu tuc hanh chinh. Tren co so do, tung buoc co lo trinh nang cap, phat trien he thong thong tin de xu ly ho so hoan toan tren moi truong mang.


Cung voi do, cac bo, tinh cung duoc de nghi tap trung trien khai, uu tien nguon luc de hoan thanh chi tieu 30% dich vu cong truc tuyen muc do 4 trong nam 2020. Thuc hien tich hop, cung cap dich vu cong truc tuyen lien thong tren Cong dich vu cong quoc gia theo Quyet dinh 411 ngay 24/3/2020 cua Thu tuong Chinh phu phe duyet Danh muc dich vu cong tich hop, cung cap tren Cong dich vu cong Quoc gia nam 2020 bao dam dung tien do, chat luong.


Dong thoi, khan truong hoan thien Cong dich vu cong, he thong thong tin mot cua dien tu cap bo, cap tinh tuan thu Thong tu 22 ngay 31/12/2019 cua B Bo TT&TT quy dinh ve tieu chi chuc nang, tinh nang ky thuat cua Cong Dich vu cong va He thong thong tin mot cua dien tu cap bo, cap tinh; Thong tu 18 ngay 25/12/2019 cua Bo TT&TT ban hanh "Quy chuan ky thuat quoc gia ve cau truc, dinh dang du lieu goi tin phuc vu ket noi Cong dich vu cong quoc gia voi Cong dich vu cong, He thong thong tin mot cua dien tu cap bo, cap tinh va cac co so du lieu quoc gia, chuyen nganh" (QCVN 120:2019/BTTTT). Thoi gian can hoan thanh la thang 9/2020.


Nham cung cap dich vu cong truc tuyen muc do 4 theo huong lay nguoi dung lam trung tam, Bo TT&TT con de nghi cac bo, nganh, dia phuong thuc hien ket noi Cong dich vu cong, He thong thong tin mot cua dien tu cap bo, cap tinh voi mot so he thong thong tin nhu: He thong thu thap, danh gia viec su dung thong tin va dich vu cong truc tuyen cua Bo TT&TT phuc vu viec danh gia hieu qua su dung dich vu cong truc tuyen theo quy dinh tai Thong tu 22/2019/TT-BTTTT;


He thong cua Tong cong ty Buu dien Viet Nam (VietnamPost) de phuc vu trien khai Quyet dinh 45 ngay 19/10/2016 cua Thu tuong Chinh phu ve viec tiep nhan ho so, tra ket qua giai quyet thu tuc hanh chinh qua dich vu buu chinh cong ich; He thong ho tro thanh toan dich vu cong truc tuyen toan quoc do Bo TT&TT quan ly de ho tro thanh toan, doi soat thanh toan truc tuyen nghia vu tai chinh trong giai quyet thu tuc hanh chinh; He thong dinh danh va xac thuc dien tu quoc gia do Bo TT&TT quan ly nham dịnh danh và xác thục nguòi dan, doanh nghiẹp trong giao dich dien tu vói các co quan nhà nuóc.


M.T


Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đã tăng gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái

Tỷ lệ dịch vụ công được các bộ, ngành, địa phương cung cấp trực tuyến mức 4 đã đạt gần 14%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Song kết quả này vẫn còn xa mục tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: