Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy công nghiệp 4.0

Các doanh nghiệp, trường đại học Việt Nam - Australia có thể tận dụng các nguồn tài trợ từ chính phủ để phục vụ nghiên cứu, phát triển học thuật và đổi mới sáng tạo.


Thông tin chia sẻ tại tọa đàm Việt Nam - Australia về hợp tác thúc đẩy công nghiệp 4.0 lần thứ hai diễn ra sáng 8/12, do đại học RMIT phối hợp Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI), Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Tại tọa đàm, đại diện chính phủ Việt Nam và Australia, các trường đại học, tập đoàn hàng đầu Việt Nam và toàn cầu cùng thảo luận về các cơ hội hợp tác giữa hai bên.


Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác công-tư nhằm thúc đẩy thương mại hóa và tính ứng dụng của các kết quả nghiên cứu. Trong đó ứng dụng công nghệ phải song song với phát triển chính sách và khuôn khổ pháp lý theo hướng tạo điều kiện phát triển, ứng dụng những công nghệ này. Đồng thời phải chuyển đổi số sâu và rộng, trong đó yếu tố con người là trọng tâm của công cuộc chuyển đổi.


Theo các chuyên gia, việc xây dựng kỹ năng mới và chuyển đổi lực lượng lao động là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển Công nghiệp 4.0 ở Việt Nam. Để minh chứng, Đại học RMIT và các đối tác chia sẻ kinh nghiệm của Australia trong việc chuyển đổi kỹ thuật số và hợp tác nghiên cứu với doanh nghiệp trong các lĩnh vực phù hợp của công nghiệp 4.0 như trí tuệ nhân tạo công nghiệp, internet vạn vật, blockchain, điện toán đám mây, sản xuất bồi đắp (in 3D), an ninh mạng.


Giáo sư Aleks Subic, Phó giám đốc phụ trách Đổi mới kỹ thuật số tại Đại học RMIT, cho biết sẽ có những công việc mới xuất hiện hậu Covid-19 do động lực từ phát triển công nghệ. Bởi vậy các nước cần sẵn sàng đón đầu thử thách này với những năng lực và kỹ năng phù hợp. "Thách thức cũng tạo điều kiện cho những mô hình hợp tác mới để thúc đẩy phát triển kỹ năng mới với quy mô và tốc độ lớn", ông nói. Theo đó quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp, trường đại học và chính phủ sẽ giúp đối mặt với thách thức này, đem đến nền giáo dục có năng lực chuyển đổi quy mô toàn cầu và các công trình nghiên cứu có tác động lớn.


Thứ trưởng Bùi Thế Duy cũng nhận định, các doanh nghiệp và trường đại học phải tăng cường hợp tác hơn nữa, qua đó đưa ra những giải pháp cho công nghiệp 4.0. Ông cũng khuyến khích hai bên tận dụng các nguồn tài trợ từ chính phủ để phục vụ mục đích nghiên cứu. "Chúng tôi mong muốn tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến hợp tác không chỉ ở cấp chính phủ, mà còn giữa giới học thuật và cộng đồng doanh nghiệp hai nước", Thứ trưởng Duy nói.


Trong khuôn khổ tọa đàm, Đại học RMIT ký kết biên bản ghi nhớ tóm tắt với VISTI nhằm thúc đẩy hợp tác hai bên về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc xây dựng các chương trình, mô hình và nguồn lực giúp phát triển và nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam


RMIT cũng chính thức công bố Khoa Khoa học và Công nghệ của trường tại Việt Nam đổi tên thành Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ (SSET) và giới thiệu Trưởng khoa mới - Giáo sư Brett Kirk tại sự kiện.


Như Quỳnh

Viet Nam - Australia hop tac thuc day cong nghiep 4.0


Cac doanh nghiep, truong dai hoc Viet Nam - Australia co the tan dung cac nguon tai tro tu chinh phu de phuc vu nghien cuu, phat trien hoc thuat va doi moi sang tao.


Thong tin chia se tai toa dam Viet Nam - Australia ve hop tac thuc day cong nghiep 4.0 lan thu hai dien ra sang 8/12, do dai hoc RMIT phoi hop Hoc vien Khoa hoc, Cong nghe va Doi moi sang tao (VISTI), Bo Khoa hoc va Cong nghe to chuc. Tai toa dam, dai dien chinh phu Viet Nam va Australia, cac truong dai hoc, tap doan hang dau Viet Nam va toan cau cung thao luan ve cac co hoi hop tac giua hai ben.


Phat bieu tai su kien, Thu truong Khoa hoc va Cong nghe Bui The Duy nhan manh tam quan trong cua hop tac cong-tu nham thuc day thuong mai hoa va tinh ung dung cua cac ket qua nghien cuu. Trong do ung dung cong nghe phai song song voi phat trien chinh sach va khuon kho phap ly theo huong tao dieu kien phat trien, ung dung nhung cong nghe nay. Dong thoi phai chuyen doi so sau va rong, trong do yeu to con nguoi la trong tam cua cong cuoc chuyen doi.


Theo cac chuyen gia, viec xay dung ky nang moi va chuyen doi luc luong lao dong la yeu to quan trong thuc day phat trien Cong nghiep 4.0 o Viet Nam. De minh chung, Dai hoc RMIT va cac doi tac chia se kinh nghiem cua Australia trong viec chuyen doi ky thuat so va hop tac nghien cuu voi doanh nghiep trong cac linh vuc phu hop cua cong nghiep 4.0 nhu tri tue nhan tao cong nghiep, internet van vat, blockchain, dien toan dam may, san xuat boi dap (in 3D), an ninh mang.


Giao su Aleks Subic, Pho giam doc phu trach Doi moi ky thuat so tai Dai hoc RMIT, cho biet se co nhung cong viec moi xuat hien hau Covid-19 do dong luc tu phat trien cong nghe. Boi vay cac nuoc can san sang don dau thu thach nay voi nhung nang luc va ky nang phu hop. "Thach thuc cung tao dieu kien cho nhung mo hinh hop tac moi de thuc day phat trien ky nang moi voi quy mo va toc do lon", ong noi. Theo do quan he doi tac giua cac doanh nghiep, truong dai hoc va chinh phu se giup doi mat voi thach thuc nay, dem den nen giao duc co nang luc chuyen doi quy mo toan cau va cac cong trinh nghien cuu co tac dong lon.


Thu truong Bui The Duy cung nhan dinh, cac doanh nghiep va truong dai hoc phai tang cuong hop tac hon nua, qua do dua ra nhung giai phap cho cong nghiep 4.0. Ong cung khuyen khich hai ben tan dung cac nguon tai tro tu chinh phu de phuc vu muc dich nghien cuu. "Chung toi mong muon tiep tuc ho tro cac sang kien hop tac khong chi o cap chinh phu, ma con giua gioi hoc thuat va cong dong doanh nghiep hai nuoc", Thu truong Duy noi.


Trong khuon kho toa dam, Dai hoc RMIT ky ket bien ban ghi nho tom tat voi VISTI nham thuc day hop tac hai ben ve khoa hoc, cong nghe va doi moi sang tao. Viec xay dung cac chuong trinh, mo hinh va nguon luc giup phat trien va nang cao nang luc quan ly trong linh vuc khoa hoc, cong nghe va doi moi sang tao o Viet Nam


RMIT cung chinh thuc cong bo Khoa Khoa hoc va Cong nghe cua truong tai Viet Nam doi ten thanh Khoa Khoa hoc, Ky thuat va Cong nghe (SSET) va gioi thieu Truong khoa moi - Giao su Brett Kirk tai su kien.


Nhu Quynh


Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy công nghiệp 4.0

Các doanh nghiệp, trường đại học Việt Nam - Australia có thể tận dụng các nguồn tài trợ từ chính phủ để phục vụ nghiên cứu, phát triển học thuật và đổi mới sáng tạo.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: