Hướng dẫn sử dụng nhiều desktop trên Windows 11

Người dùng Windows 11 có thể thiết lập nhiều giao diện màn hình chính khác nhau, gọi là Virtual Desktop. Mỗi desktop sẽ dùng hình nền riêng, mở các ứng dụng riêng.


Windows 11 được nâng cấp với nhiều tính năng mới, trong đó nổi bật là các tính năng đa nhiệm. Bên cạnh Snap Layouts, người dùng còn có thể thiết lập nhiều giao diện màn hình chính khác nhau, gọi là Virtual Desktop. Mỗi desktop sẽ dùng hình nền riêng, mở các ứng dụng riêng.


Cách sử dụng Virtual Desktops Windows 11


Khi để chuột trên biểu tượng đa giao diện dưới thanh Taskbar của Windows 11, người dùng có thể bấm chọn dấu + để tạo desktop mới.


Nếu máy tính Windows 11 không thấy phần xem đa giao diện, người dùng có thể gạt bật công tắc "Task view" trong mục Settings => Personalization => Taskbar.


Hướng dẫn sử dụng nhiều desktop trên Windows 11
Khi để chuột trên biểu tượng đa giao diện dưới thanh Taskbar của Windows 11, người dùng có thể bấm chọn dấu + để tạo desktop mới.
Hướng dẫn sử dụng nhiều desktop trên Windows 11
Người dùng có thể gạt bật công tắc "Task view" trong mục Settings => Personalization => Taskbar.

Khi click chuột phải vào phần xem trước của một desktop, người dùng có thể đổi tên, hoặc đổi hình nền...


Trong khi đó, nút x trên góc phải dùng để xóa desktop tương ứng.


Hướng dẫn sử dụng nhiều desktop trên Windows 11
Khi click chuột phải vào phần xem trước của một desktop, người dùng có thể đổi tên (Rename), hoặc đổi hình nền (Choose background)...
Hướng dẫn sử dụng nhiều desktop trên Windows 11
Nút x trên góc phải dùng để xóa desktop tương ứng.

Anh Hào

Huóng dãn sủ dụng nhièu desktop tren Windows 11


Nguòi dùng Windows 11 có thẻ thiét lạp nhièu giao diẹn màn hình chính khác nhau, gọi là Virtual Desktop. Mõi desktop sẽ dùng hình nèn rieng, mỏ các úng dụng rieng.


Windows 11 duọc nang cáp vói nhièu tính nang mói, trong dó nỏi bạt là các tính nang da nhiẹm. Ben cạnh Snap Layouts, nguòi dùng còn có thẻ thiét lạp nhièu giao diẹn màn hình chính khác nhau, gọi là Virtual Desktop. Mõi desktop sẽ dùng hình nèn rieng, mỏ các úng dụng rieng.


Cách sủ dụng Virtual Desktops Windows 11


Khi dẻ chuọt tren biẻu tuọng da giao diẹn duói thanh Taskbar của Windows 11, nguòi dùng có thẻ bám chọn dáu + dẻ tạo desktop mói.


Néu máy tính Windows 11 khong tháy phàn xem da giao diẹn, nguòi dùng có thẻ gạt bạt cong tác "Task view" trong mục Settings => Personalization => Taskbar.


Huóng dãn sủ dụng nhièu desktop tren Windows 11
Khi dẻ chuọt tren biẻu tuọng da giao diẹn duói thanh Taskbar của Windows 11, nguòi dùng có thẻ bám chọn dáu + dẻ tạo desktop mói.
Huóng dãn sủ dụng nhièu desktop tren Windows 11
Nguòi dùng có thẻ gạt bạt cong tác "Task view" trong mục Settings => Personalization => Taskbar.

Khi click chuọt phải vào phàn xem truóc của mọt desktop, nguòi dùng có thẻ dỏi ten, hoạc dỏi hình nèn...


Trong khi dó, nút x tren góc phải dùng dẻ xóa desktop tuong úng.


Huóng dãn sủ dụng nhièu desktop tren Windows 11
Khi click chuọt phải vào phàn xem truóc của mọt desktop, nguòi dùng có thẻ dỏi ten (Rename), hoạc dỏi hình nèn (Choose background)...
Huóng dãn sủ dụng nhièu desktop tren Windows 11
Nút x tren góc phải dùng dẻ xóa desktop tuong úng.

Anh Hào


Hướng dẫn sử dụng nhiều desktop trên Windows 11

Người dùng Windows 11 có thể thiết lập nhiều giao diện màn hình chính khác nhau, gọi là Virtual Desktop. Mỗi desktop sẽ dùng hình nền riêng, mở các ứng dụng riêng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: