Bổ sung nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh

Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh vừa được kiện toàn, đồng thời bổ sung thêm các nhiệm vụ về chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh.


Bổ sung nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh
Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Đề án xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh là một trong những nhiệm vụ của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh (Ảnh minh họa)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang vừa ký quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh.


Sau khi được kiện toàn, Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh gồm 29 thành viên, với Trưởng ban là Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách theo dõi Sở TT&TT và Phó trưởng ban là Giám đốc Sở TT&TT. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo là Sở TT&TT.


Bên cạnh các thành viên là lãnh đạo các cơ quan nhà nước trong tỉnh như Giám đốc Công an tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Công Thương, Y tế… Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện điện tử tỉnh Bắc Ninh còn có sự tham gia của lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông lớn trên địa bàn gồm Giám đốc Viễn thông Bắc Ninh, Giám đốc Viettel Bắc Ninh và Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Ninh.


Một trong những nhiệm vụ của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền tỉnh Bắc Ninh là tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách… thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Bắc Ninh.


Ban chỉ đạo cũng có các nhiệm vụ: Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Đề án xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu của từng ngành, lĩnh vực do các sở, ban, ngành, địa phương quản lý.


Đồng thời, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; Đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi địa bàn tỉnh…


Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử tỉnh Bắc Ninh mới được ban hành cũng nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 701 ngày 26/5/2020 về kiện toàn Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.


Cụ thể, tại Quyết định 701, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử để chỉ đạo thêm nội dung về chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh.


Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cũng mở rộng các chức năng, nhiệm vụ tương ứng cho Ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử của bộ, tỉnh mình. Từ đây, công tác tổ chức chỉ đạo điều hành chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh sẽ được thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. 


Theo Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh này đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, đưa Bắc Ninh trở thành một trong mười tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chỉ số cao nhất về chính phủ số, kinh tế số của cả nước. Hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân.

M.T

Bo sung nhiem vu cho Ban chi dao xay dung chinh quyen dien tu tinh Bac Ninh


Ban chi dao xay dung chinh quyen dien tu tinh Bac Ninh vua duoc kien toan, dong thoi bo sung them cac nhiem vu ve chuyen doi so, kinh te so va do thi thong minh.

Bổ sung nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh

Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh vừa được kiện toàn, đồng thời bổ sung thêm các nhiệm vụ về chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh.
Bổ sung nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: