Bảy trường đại học kỹ thuật tại Việt Nam thống nhất phát triển chương trình đào tạo

Để nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, lần đầu tiên 7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam đã cùng ký kết thống nhất những nguyên tắc chung trong phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư.


Bảy trường đại học kỹ thuật tại Việt Nam thống nhất phát triển chương trình đào tạo
Đại diện 7 trường đại học kỹ thuật Việt Nam ký kết thống nhất những nguyên tắc chung trong phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư (Ảnh Đại học Bách khoa Hà Nội cung cấp).

Lễ công bố chung giữa 7 trường đại học kỹ thuật của Việt Nam gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM,  Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng; Đại học Xây dựng , Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Thuỷ Lợi và Đại học Mỏ-Địa chất vừa được tổ chức ngày 27/6 tại Đà Nẵng.


Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, đây là sự kết hợp cần thiết để sinh viên có cách tiếp cận sâu hơn, rộng hơn và toàn diện hơn. Việc thống nhất chuẩn mực cho các chương trình đào tạo Kỹ sư được cho là một tín hiệu đáng mừng với cả người học và doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng có thể tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao nhờ các chương trình hợp tác trong quá trình đào tạo của nhóm các trường đại học trong khối ngành kỹ thuật.


Đây cũng là bước đi đầu tiên của hướng đi tiên phong nhằm nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. Việc xây dựng tiêu chuẩn chung cho các chương trình đào tạo Kỹ sư không chỉ có ý nghĩa trong nước, mà còn đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế, khi giá trị văn bằng Kỹ sư truyền thống được chuẩn hoá và nâng cao.


Bảy trường đại học kỹ thuật tại Việt Nam thống nhất phát triển chương trình đào tạo
PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi mong rằng bằng Kỹ sư được đào tạo ở Việt Nam có thể đối sánh và được đánh giá cao trong khu vực và trên toàn thế giới”.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: “Với trách nhiệm của những trường đại học kỹ thuật trong việc phát triển nguồn nhân lực cho đất nước trong thời kỳ chuyển đổi số, chúng tôi mong muốn cung cấp chương trình có chất lượng đào tạo tốt và cung cấp cho doanh nghiệp nguồn nhân lực trình độ cao, phù hợp với sự phát triển của công nghệ và xã hội. Chúng tôi mong rằng bằng Kỹ sư được đào tạo ở Việt Nam có thể đối sánh và được đánh giá cao trong khu vực và trên toàn thế giới”.


Được biết, 7 trường đại học kỹ thuật nêu trên đã cùng nhau bàn bạc và thống nhất về một số nguyên tắc phát triển các chương trình đào tạo Kỹ sư như số tín chỉ, mô hình đào tạo và tiêu chuẩn các chương trình chung.


Cụ thể, các chương trình đào tạo Kỹ sư sẽ được xây dựng theo hướng chuyên sâu nghề nghiệp với chuẩn chương trình về đầu vào, đầu ra và khối lượng kiến thức, đảm bảo tương đương với trình độ thạc sĩ và đạt bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia. Với khối lượng kiến thức toàn khoá tối thiểu là 180 tín chỉ và chất lượng đào tạo được chuẩn hoá, người tốt nghiệp có thể học chuyển đổi kiến thức qua lại giữa văn bằng Kỹ sư và Thạc sĩ.


Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo sẽ được tổ chức theo hai mô hình chính: mô hình đào tạo với một chương trình tích hợp Cử nhân - Kỹ sư cho cùng một ngành, cấp bằng Cử nhân và Kỹ sư cho người tốt nghiệp (chương trình toàn khoá được thiết kế cho thời gian đào tạo 5 năm hoặc 5,5 năm); và mô hình đào tạo 2 giai đoạn với 2 chương trình, tương ứng với hai trình độ Cử nhân và Kỹ sư cho cùng ngành đào tạo hoặc các ngành gần, cấp bằng Cử nhân và Kỹ sư sau khi kết thúc từng giai đoạn.


Cũng theo bản công bố chung, các trường tham gia ký kết sẽ hợp tác đề xuất xây dựng chuẩn chương trình chung phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam, đồng thời xây dựng và công bố lộ trình thực hiện phù hợp với đặc thù của mỗi trường. Chương trình đào tạo mới cũng có thể được áp dụng cho các khoá đã nhập học, tùy điều kiện thực tế từng trường và nguyện vọng của sinh viên.


Trước đó, trong Nghị quyết 50 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), Chính phủ đã xác định rõ một nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần được tập trung thời gian tới là phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc CMCN 4.0.


Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ: TT&TT, LĐTB&XH và các bộ, ngành, địa phương rà soát tổng thể, thực hiện đổi mới nội dung và chương trình giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển; đưa vào chương trình giáo dục phổ thông nội dung kỹ năng số và ngoại ngữ tối thiểu.


Đồng thời, đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số; Lấy đánh giá của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực CNTT; Khuyến khích các mô hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các nền tảng số;


Có cơ chế khuyến khích và ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghệ tham gia trực tiếp vào quá trình giáo dục và đào tạo, tạo ra sản phẩm phục vụ cho nền kinh tế số; Xây dựng một số trung tâm giáo dục, đào tạo xuất sắc về công nghệ theo hình thức hợp tác công - tư; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút, sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao.


M.T

Bay truong dai hoc ky thuat tai Viet Nam thong nhat phat trien chuong trinh dao tao


De nang cao chat luong dao tao, phu hop voi thong le va chuan muc quoc te, lan dau tien 7 truong dai hoc ky thuat hang dau Viet Nam da cung ky ket thong nhat nhung nguyen tac chung trong phat trien chuong trinh dao tao Ky su.


Bay truong dai hoc ky thuat tai Viet Nam thong nhat phat trien chuong trinh dao tao
Dai dien 7 truong dai hoc ky thuat Viet Nam ky ket thong nhat nhung nguyen tac chung trong phat trien chuong trinh dao tao Ky su (Anh Dai hoc Bach khoa Ha Noi cung cap).

Le cong bo chung giua 7 truong dai hoc ky thuat cua Viet Nam gom Dai hoc Bach khoa Ha Noi, Dai hoc Bach khoa - Dai hoc Quoc gia TP.HCM,  Dai hoc Bach khoa - Dai hoc Da Nang; Dai hoc Xay dung , Dai hoc Giao thong Van tai, Dai hoc Thuy Loi va Dai hoc Mo-Dia chat vua duoc to chuc ngay 27/6 tai Da Nang.


Trong thoi dai cach mang cong nghiep 4.0, day la su ket hop can thiet de sinh vien co cach tiep can sau hon, rong hon va toan dien hon. Viec thong nhat chuan muc cho cac chuong trinh dao tao Ky su duoc cho la mot tin hieu dang mung voi ca nguoi hoc va doanh nghiep. Nhieu doanh nghiep ky vong co the tiep nhan nguon nhan luc chat luong cao nho cac chuong trinh hop tac trong qua trinh dao tao cua nhom cac truong dai hoc trong khoi nganh ky thuat.


Day cung la buoc di dau tien cua huong di tien phong nham nang cao chat luong cac chuong trinh dao tao de dap ung nhu cau thuc te cua xa hoi. Viec xay dung tieu chuan chung cho cac chuong trinh dao tao Ky su khong chi co y nghia trong nuoc, ma con dac biet quan trong doi voi Viet Nam trong giai doan hoi nhap quoc te, khi gia tri van bang Ky su truyen thong duoc chuan hoa va nang cao.


Bay truong dai hoc ky thuat tai Viet Nam thong nhat phat trien chuong trinh dao tao
PGS.TS Hoang Minh Son, Hieu truong Dai hoc Bach khoa Ha Noi chia se: "Chung toi mong rang bang Ky su duoc dao tao o Viet Nam co the doi sanh va duoc danh gia cao trong khu vuc va tren toan the gioi”.

Phat bieu tai su kien, PGS.TS Hoang Minh Son, Hieu truong Dai hoc Bach khoa Ha Noi cho biet: “Voi trach nhiem cua nhung truong dai hoc ky thuat trong viec phat trien nguon nhan luc cho dat nuoc trong thoi ky chuyen doi so, chung toi mong muon cung cap chuong trinh co chat luong dao tao tot va cung cap cho doanh nghiep nguon nhan luc trinh do cao, phu hop voi su phat trien cua cong nghe va xa hoi. Chung toi mong rang bang Ky su duoc dao tao o Viet Nam co the doi sanh va duoc danh gia cao trong khu vuc va tren toan the gioi”.


Duoc biet, 7 truong dai hoc ky thuat neu tren da cung nhau ban bac va thong nhat ve mot so nguyen tac phat trien cac chuong trinh dao tao Ky su nhu so tin chi, mo hinh dao tao va tieu chuan cac chuong trinh chung.


Cu the, cac chuong trinh dao tao Ky su se duoc xay dung theo huong chuyen sau nghe nghiep voi chuan chuong trinh ve dau vao, dau ra va khoi luong kien thuc, dam bao tuong duong voi trinh do thac si va dat bac 7 theo Khung trinh do quoc gia. Voi khoi luong kien thuc toan khoa toi thieu la 180 tin chi va chat luong dao tao duoc chuan hoa, nguoi tot nghiep co the hoc chuyen doi kien thuc qua lai giua van bang Ky su va Thac si.


Ben canh do, cac chuong trinh dao tao se duoc to chuc theo hai mo hinh chinh: mo hinh dao tao voi mot chuong trinh tich hop Cu nhan - Ky su cho cung mot nganh, cap bang Cu nhan va Ky su cho nguoi tot nghiep (chuong trinh toan khoa duoc thiet ke cho thoi gian dao tao 5 nam hoac 5,5 nam); va mo hinh dao tao 2 giai doan voi 2 chuong trinh, tuong ung voi hai trinh do Cu nhan va Ky su cho cung nganh dao tao hoac cac nganh gan, cap bang Cu nhan va Ky su sau khi ket thuc tung giai doan.


Cung theo ban cong bo chung, cac truong tham gia ky ket se hop tac de xuat xay dung chuan chuong trinh chung phu hop voi Khung trinh do quoc gia Viet Nam, dong thoi xay dung va cong bo lo trinh thuc hien phu hop voi dac thu cua moi truong. Chuong trinh dao tao moi cung co the duoc ap dung cho cac khoa da nhap hoc, tuy dieu kien thuc te tung truong va nguyen vong cua sinh vien.


Truoc do, trong Nghi quyet 50 ban hanh Chuong trinh hanh dong thuc hien Nghi quyet 52 ngay 27/9/2019 cua Bo Chinh tri ve mot so chu truong, chinh sach chu dong tham gia cuoc cach mang cong nghiep lan thu tu (CMCN 4.0), Chinh phu da xac dinh ro mot nhiem vu, giai phap chu yeu can duoc tap trung thoi gian toi la phat trien nguon nhan luc thich ung voi yeu cau cuoc CMCN 4.0.


Tai Nghi quyet nay, Chinh phu da giao Bo GD&DT chu tri, phoi hop voi cac bo: TT&TT, LDTB&XH va cac bo, nganh, dia phuong ra soat tong the, thuc hien doi moi noi dung va chuong trinh giao duc, dao tao theo huong phat trien nang luc tiep can, tu duy sang tao va kha nang thich ung voi moi truong cong nghe lien tuc thay doi va phat trien; dua vao chuong trinh giao duc pho thong noi dung ky nang so va ngoai ngu toi thieu.


Dong thoi, doi moi cach day va hoc tren co so ap dung cong nghe so; Lay danh gia cua doanh nghiep lam thuoc do chat luong dao tao cua cac co so giao duc dai hoc trong linh vuc CNTT; Khuyen khich cac mo hinh giao duc, dao tao moi dua tren cac nen tang so;


Co co che khuyen khich va uu dai doi voi cac to chuc, ca nhan, doanh nghiep cong nghe tham gia truc tiep vao qua trinh giao duc va dao tao, tao ra san pham phuc vu cho nen kinh te so; Xay dung mot so trung tam giao duc, dao tao xuat sac ve cong nghe theo hinh thuc hop tac cong - tu; Tiep tuc hoan thien co che, chinh sach khuyen khich, thu hut, su dung nhan tai, nguon nhan luc chat luong cao.


M.T


Bảy trường đại học kỹ thuật tại Việt Nam thống nhất phát triển chương trình đào tạo

Để nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, lần đầu tiên 7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam đã cùng ký kết thống nhất những nguyên tắc chung trong phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: