Sẽ đưa Bách khoa toàn thư Việt Nam lên mạng Internet

Ban soạn thảo Đề án xây dựng Bách khoa toàn thư Việt Nam cho biết, sau khi hoàn thành, ngoài bản in giấy, nội dung bộ Bách khoa toàn thư này cũng sẽ được công khai trên mạng Internet.


Sẽ đưa Bách khoa toàn thư Việt Nam lên mạng Internet
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc, nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Ngày 26/6/2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc, nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam; Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hoá.


Mục tiêu xây dựng cuốn Bách khoa toàn thư vào lĩnh vực cụ thể về kinh tế, quốc tế nhằm góp phần nâng cao trình độ dân trí, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước; hy vọng trở thành công cụ học tập, tra cứu chính thức, chuẩn mực, thiết yếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.


Đến nay, Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng đề cương các quyển chuyên ngành, xác định số lượng mục từ cần biên soạn khoảng 60.000 từ. Tuy nhiên, với cách biên soạn như truyền thống, thời gian thực hiện Đề án sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành.


Còn Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hoá đang tiếp tục triển khai nhiều phân hệ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch, nhân đạo, văn hoá… Đây là đề án không sử dụng ngân sách Nhà nước, tận dụng thế mạnh CNTT với sự chung tay từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cả cộng đồng. Đến nay một số dự án của Hệ tri thức Việt số hoá đã ra mắt và đang tiếp tục hoàn thiện. Từ đó, từng bước xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu và tri thức phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao trình độ dân trí, kiến thức của người dân; tạo ra các ứng dụng phổ cập tri thức phục vụ cho cộng đồng và xã hội.


Tại cuộc họp, cơ quan thường trực 2 đề án xem xét, thảo luận phương án phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các nhiệm vụ với mục tiêu sáng tạo và phổ biến tri thức đến người dân. Trong đó, các ý kiến đã trao đổi kỹ về đề xuất phương thức, cách làm mới trong tổ chức biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam với sự hỗ trợ của Hệ tri thức Việt số hoá.


Cụ thể, với khoảng 60.000 mục từ cần biên soạn của Bách khoa toàn thư Việt Nam, Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hoá sẽ xây dựng nền tảng phần mềm (tạm gọi là Bách khoa toàn thư mở) để kêu gọi các nhà khoa học, người dân, cộng đồng cùng tham gia biên soạn nội dung các mục từ.


Từ nguồn dữ liệu thô, các nhà khoa học có thêm thời gian xem xét, xử lý, gia tăng hàm lượng tri thức trong từng mục từ. Những cá nhân, tổ chức tham gia xây dựng Bách khoa toàn thư mở sẽ được cộng đồng ghi nhận, tôn vinh theo đúng tôn chỉ của Hệ tri thức Việt số hoá.


Sau khi hoàn thành, ngoài bản in giấy, nội dung bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam cũng sẽ được công khai trên mạng và cập nhật liên tục.


Trên thế giới, ngay cả những nước có truyền thống làm bách khoa toàn thư khi làm theo cách cũ thường mất trên 10 năm, thậm chí hàng chục năm để hoàn thành. Nhưng với sự phát triển của CNTT, ngoài bản in giấy, nội dung nhiều bộ bách khoa toàn thư lớn đã được công khai trên mạng và cập nhật liên tục theo thời gian. Vì vậy, nếu áp dụng phương thức biên soạn mới, tận dụng lợi thế công nghệ, với tinh thần cầu thị, chúng ta sẽ huy động được sự đóng góp của cả cộng đồng. Trong đó, rất nhiều nhà khoa học, trí thức mong muốn cống hiến chứ không chỉ dừng lại ở khoảng 6.000 nhà khoa học được mời tham gia Đề án. Đặc biệt, cách làm này có thể rút ngắn thời gian thực hiện Đề án.


Trước đó, tại cuộc gặp các trưởng ban biên soạn chuyên ngành của Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam là quá trình liên tục. Vì vậy rất cần thống nhất cách làm trên tinh thần mở và linh hoạt, tận dụng tối đa lợi thế công nghệ thông tin, mạng Internet.


NT

Se dua Bach khoa toan thu Viet Nam len mang Internet


Ban soan thao De an xay dung Bach khoa toan thu Viet Nam cho biet, sau khi hoan thanh, ngoai ban in giay, noi dung bo Bach khoa toan thu nay cung se duoc cong khai tren mang Internet.


Se dua Bach khoa toan thu Viet Nam len mang Internet
Pho Thu tuong Vu Duc Dam da lam viec, nghe bao cao tien do thuc hien De an Bien soan Bach khoa toan thu Viet Nam.

Ngay 26/6/2020, Pho Thu tuong Vu Duc Dam da lam viec, nghe bao cao tien do thuc hien De an Bien soan Bach khoa toan thu Viet Nam; De an phat trien He tri thuc Viet so hoa.


Muc tieu xay dung cuon Bach khoa toan thu vao linh vuc cu the ve kinh te, quoc te nham gop phan nang cao trinh do dan tri, phuc vu su nghiep xay dung, bao ve, phat trien dat nuoc; hy vong tro thanh cong cu hoc tap, tra cuu chinh thuc, chuan muc, thiet yeu trong qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te cua Viet Nam.


Den nay, De an Bien soan Bach khoa toan thu Viet Nam da co ban hoan thanh viec xay dung de cuong cac quyen chuyen nganh, xac dinh so luong muc tu can bien soan khoang 60.000 tu. Tuy nhien, voi cach bien soan nhu truyen thong, thoi gian thuc hien De an se mat rat nhieu thoi gian moi co the hoan thanh.


Con De an phat trien He tri thuc Viet so hoa dang tiep tuc trien khai nhieu phan he trong linh vuc giao duc, y te, du lich, nhan dao, van hoa… Day la de an khong su dung ngan sach Nha nuoc, tan dung the manh CNTT voi su chung tay tu cac ca nhan, to chuc, doanh nghiep va ca cong dong. Den nay mot so du an cua He tri thuc Viet so hoa da ra mat va dang tiep tuc hoan thien. Tu do, tung buoc xay dung nen tang ha tang du lieu va tri thuc phuc vu nhu cau hoc tap, nang cao trinh do dan tri, kien thuc cua nguoi dan; tao ra cac ung dung pho cap tri thuc phuc vu cho cong dong va xa hoi.


Tai cuoc hop, co quan thuong truc 2 de an xem xet, thao luan phuong an phoi hop, ho tro lan nhau trong trien khai cac nhiem vu voi muc tieu sang tao va pho bien tri thuc den nguoi dan. Trong do, cac y kien da trao doi ky ve de xuat phuong thuc, cach lam moi trong to chuc bien soan Bach khoa toan thu Viet Nam voi su ho tro cua He tri thuc Viet so hoa.


Cu the, voi khoang 60.000 muc tu can bien soan cua Bach khoa toan thu Viet Nam, De an phat trien He tri thuc Viet so hoa se xay dung nen tang phan mem (tam goi la Bach khoa toan thu mo) de keu goi cac nha khoa hoc, nguoi dan, cong dong cung tham gia bien soan noi dung cac muc tu.


Tu nguon du lieu tho, cac nha khoa hoc co them thoi gian xem xet, xu ly, gia tang ham luong tri thuc trong tung muc tu. Nhung ca nhan, to chuc tham gia xay dung Bach khoa toan thu mo se duoc cong dong ghi nhan, ton vinh theo dung ton chi cua He tri thuc Viet so hoa.


Sau khi hoan thanh, ngoai ban in giay, noi dung bo Bach khoa toan thu Viet Nam cung se duoc cong khai tren mang va cap nhat lien tuc.


Tren the gioi, ngay ca nhung nuoc co truyen thong lam bach khoa toan thu khi lam theo cach cu thuong mat tren 10 nam, tham chi hang chuc nam de hoan thanh. Nhung voi su phat trien cua CNTT, ngoai ban in giay, noi dung nhieu bo bach khoa toan thu lon da duoc cong khai tren mang va cap nhat lien tuc theo thoi gian. Vi vay, neu ap dung phuong thuc bien soan moi, tan dung loi the cong nghe, voi tinh than cau thi, chung ta se huy dong duoc su dong gop cua ca cong dong. Trong do, rat nhieu nha khoa hoc, tri thuc mong muon cong hien chu khong chi dung lai o khoang 6.000 nha khoa hoc duoc moi tham gia De an. Dac biet, cach lam nay co the rut ngan thoi gian thuc hien De an.


Truoc do, tai cuoc gap cac truong ban bien soan chuyen nganh cua De an Bien soan Bach khoa toan thu Viet Nam, Pho Thu tuong Vu Duc Dam nhan manh: Bien soan Bach khoa Toan thu Viet Nam la qua trinh lien tuc. Vi vay rat can thong nhat cach lam tren tinh than mo va linh hoat, tan dung toi da loi the cong nghe thong tin, mang Internet.


NT


Sẽ đưa Bách khoa toàn thư Việt Nam lên mạng Internet

Ban soạn thảo Đề án xây dựng Bách khoa toàn thư Việt Nam cho biết, sau khi hoàn thành, ngoài bản in giấy, nội dung bộ Bách khoa toàn thư này cũng sẽ được công khai trên mạng Internet.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: