Trung tâm ICISE của GS Trần Thanh Vân gặp khó: Miễn thuê đất là cần thiết

Liên quan đến việc Trung tâm ICISE của GS Trần Thanh Vân liên tục bị đòi tiền thuê đất, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính phối hợp nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn tiền thuê đất đối với trung tâm này. >>Trung tâm ICISE của GS Trần Thanh Vân gặp khó vì liên tục nhận thông báo nợ tiền thuê đất >>10 năm Gặp gỡ Việt Nam - Bình Định: “Nơi đất lành chim đậu”


Ngày 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho hay Bộ Khoa học - Công nghệ vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính phối hợp nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn tiền thuê đất đối với diện tích 167.661 m2 đất của Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) của GS Trần Thanh Vân để đẩy mạnh phát triển hoạt động khoa học và giáo dục của địa phương và trên cả nước. Dự án ICISE do Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (thuộc Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam do GS Trần Thanh Vân làm Chủ tịch) làm chủ đầu tư.Theo UBND tỉnh Bình Định, từ năm 2018 đến nay, tỉnh Bình Định và GS Trần Thanh Vân nhiều lần có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đề nghị miễn tiền thuê đất thời hạn 50 năm đối với 167.661 m2 đất của dự án ICISE dành cho việc xây dựng hội nghị, hội thảo quốc tế, công trình đài thiên văn, nhà suy ngẫm... Tháng 8/2019, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp và giao cho các Bộ, ngành xem xét ý kiến đề nghị nói trên. Về vấn đề này, Bộ Khoa học - Công nghệ cho rằng Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành được thành lập dưới hình thức doanh nghiệp, tuy nhiên hoạt động, sản phẩm của công ty không vì mục đích lợi nhuận mà chủ yếu mang tính chất khoa học, giáo dục đào tạo.Các hoạt động của ICISE và công ty này đã có giá trị tích cực trong việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, đưa khoa học và công nghệ gần hơn với công chúng. Đồng thời là cầu nối giao lưu, trao đổi, chuyển giao khoa học giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Trong khi đó, UBND tỉnh Bình Định cũng có công văn khẳng định rằng, nếu ICISE được miễn tiền thuê đất hàng năm đối với diện tích 167.661 m2 thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc cân đối ngân sách chung của tỉnh. Đồng thời, ICISE sẽ góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Bình Định tại khu vực cũng như trên toàn thế giới. Vì vậy, Bộ Khoa học - Công nghệ cho rằng việc áp dụng khoản 11 Điều 19, Nghị định số 46/2014 NĐ-CP quy định: “Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn tiền thuê đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh” đối với dự án ICISE là cần thiết và phù hợp.Như TinCongNghe đã thông tin, từ năm 2013 đến nay, ICISE liên tục nhận được thông báo phải nộp tiền thuê đất của Chi cục Thuế TP Quy Nhơn. Số tiền thuế thuê đất từ năm 2013 - 2019 đối với hơn 14 ha đất thuộc dự án ICISE gần 6 tỷ đồng. Mặc dù, UBND tỉnh Bình Định và GS Trần Thanh Vân đã nhiều lần có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương đề nghị miễn tiền thuê đất đối với dự án Trung tâm ICISE. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng dự án chưa đáp ứng đủ điều kiện để được miễn tiền thuê đất. Thủ tướng cũng chưa kết luận nên thời gian qua tỉnh Bình Định không có cơ sở để miễn tiền thuê đất cho ICISE. Doãn Công Tag : bình định Trung tâm ICISE GS Trần Thanh Vân miễn tiền thuê đất Bộ Khoa học - Công nghệTrung tam ICISE cua GS Tran Thanh Van gap kho: Mien thue dat la can thiet


Lien quan den viec Trung tam ICISE cua GS Tran Thanh Van lien tuc bi doi tien thue dat, Bo Khoa hoc va Cong nghe vua co van ban de nghi Bo Tai chinh phoi hop nghien cuu, trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh mien tien thue dat doi voi trung tam nay. >>Trung tam ICISE cua GS Tran Thanh Van gap kho vi lien tuc nhan thong bao no tien thue dat >>10 nam Gap go Viet Nam - Binh Dinh: “Noi dat lanh chim dau”


Ngay 19/10, Chu tich UBND tinh Binh Dinh Ho Quoc Dung cho hay Bo Khoa hoc - Cong nghe vua co van ban de nghi Bo Tai chinh phoi hop nghien cuu, trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh mien tien thue dat doi voi dien tich 167.661 m2 dat cua Trung tam Quoc te khoa hoc va giao duc lien nganh (ICISE, o phuong Ghenh Rang, TP Quy Nhon, tinh Binh Dinh) cua GS Tran Thanh Van de day manh phat trien hoat dong khoa hoc va giao duc cua dia phuong va tren ca nuoc. Du an ICISE do Cong ty TNHH Trung tam Quoc te khoa hoc va giao duc lien nganh (thuoc Hoi khoa hoc Gap go Viet Nam do GS Tran Thanh Van lam Chu tich) lam chu dau tu.Theo UBND tinh Binh Dinh, tu nam 2018 den nay, tinh Binh Dinh va GS Tran Thanh Van nhieu lan co van ban gui Thu tuong Chinh phu va cac Bo, nganh Trung uong de nghi mien tien thue dat thoi han 50 nam doi voi 167.661 m2 dat cua du an ICISE danh cho viec xay dung hoi nghi, hoi thao quoc te, cong trinh dai thien van, nha suy ngam... Thang 8/2019, Pho thu tuong Vu Duc Dam da chu tri cuoc hop va giao cho cac Bo, nganh xem xet y kien de nghi noi tren. Ve van de nay, Bo Khoa hoc - Cong nghe cho rang Cong ty TNHH Trung tam Quoc te khoa hoc va giao duc lien nganh duoc thanh lap duoi hinh thuc doanh nghiep, tuy nhien hoat dong, san pham cua cong ty khong vi muc dich loi nhuan ma chu yeu mang tinh chat khoa hoc, giao duc dao tao.Cac hoat dong cua ICISE va cong ty nay da co gia tri tich cuc trong viec ho tro, thuc day phat trien khoa hoc va cong nghe, dua khoa hoc va cong nghe gan hon voi cong chung. Dong thoi la cau noi giao luu, trao doi, chuyen giao khoa hoc giua Viet Nam va cac nuoc tren the gioi. Trong khi do, UBND tinh Binh Dinh cung co cong van khang dinh rang, neu ICISE duoc mien tien thue dat hang nam doi voi dien tich 167.661 m2 thi cung khong anh huong nhieu den viec can doi ngan sach chung cua tinh. Dong thoi, ICISE se gop phan nang cao vi the cua tinh Binh Dinh tai khu vuc cung nhu tren toan the gioi. Vi vay, Bo Khoa hoc - Cong nghe cho rang viec ap dung khoan 11 Dieu 19, Nghi dinh so 46/2014 ND-CP quy dinh: “Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh mien tien thue dat doi voi cac truong hop khac do Bo truong Bo Tai chinh trinh tren co so de xuat cua Bo truong, Thu truong co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Chu tich UBND cap tinh” doi voi du an ICISE la can thiet va phu hop.Nhu TinCongNghe da thong tin, tu nam 2013 den nay, ICISE lien tuc nhan duoc thong bao phai nop tien thue dat cua Chi cuc Thue TP Quy Nhon. So tien thue thue dat tu nam 2013 - 2019 doi voi hon 14 ha dat thuoc du an ICISE gan 6 ty dong. Mac du, UBND tinh Binh Dinh va GS Tran Thanh Van da nhieu lan co van ban gui Thu tuong Chinh phu va cac bo, nganh trung uong de nghi mien tien thue dat doi voi du an Trung tam ICISE. Tuy nhien, Bo Tai chinh cho rang du an chua dap ung du dieu kien de duoc mien tien thue dat. Thu tuong cung chua ket luan nen thoi gian qua tinh Binh Dinh khong co co so de mien tien thue dat cho ICISE. Doan Cong Tag : binh dinh Trung tam ICISE GS Tran Thanh Van mien tien thue dat Bo Khoa hoc - Cong nghe

Trung tâm ICISE của GS Trần Thanh Vân gặp khó: Miễn thuê đất là cần thiết

Liên quan đến việc Trung tâm ICISE của GS Trần Thanh Vân liên tục bị đòi tiền thuê đất, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính phối hợp nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn tiền thuê đất đối với trung tâm này. >>Trung tâm ICISE của GS Trần Thanh Vân gặp khó vì liên tục nhận thông báo nợ tiền thuê đất >>10 năm Gặp gỡ Việt Nam - Bình Định: “Nơi đất lành chim đậu”
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: