Nhà sản xuất phải cam kết tái chế bao bì sản phẩm

Theo Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), các nhà sản xuất phải cam kết tỉ lệ tái chế tối thiểu để không gây ô nhiễm, giảm gánh nặng ngân sách.


Chiều 25/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Liên minh tái chế bao bì Việt Nam tổ chức hội thảo "Khung trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR)" trong dự thảo Luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Pháp chế (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đã có trong Luật Bảo vệ môi trường cách đây 15 năm nhưng thực tế chưa áp dụng được vào cuộc sống. "Tỉ lệ tái chế của nước ta hiện khoảng 30% nhưng lại tập trung chủ yếu ở các làng nghề thủ công gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó những nhà sản xuất chưa đóng góp được nhiều trong việc thu gom, tái chế dẫn tới gánh nặng lên ngân sách nhà nước và gây ô nhiễm môi truờng", ông Hùng nêu.Bà Fanny Quertmanp, cố vấn quốc gia tại Việt Nam của Liên minh châu Âu (EU) cho rằng trong vài thập kỷ qua Việt Nam có xu hướng phát triển kinh tế nhanh chóng nhưng đồng thời gia tăng nguồn rác thải. Bà đưa ra 15 lý do để thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với bao bì. "Về môi trường việc thực hiện EPR giúp nâng cao tỉ lệ thu gom, tái chế. Thúc đẩy nhà sản xuất thiết kế bao bì thân thiện với môi trường hơn. Gia tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên nhằm bảo tồn nguồn nguyên liệu", bà Quertmanp nói. Cách này cũng góp phần giảm thiểu nhựa thải bị vứt xuống sông, ngòi, đại dương, ô nhiễm không khí do đốt chất thải bao bì ngoài trời.Về kinh tế, theo bà Fanny Quertmanp, EPR sẽ giúp phát triển ngành tái chế và xử lý rác tạo ra việc làm chất lượng cao. Đồng thời giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu thô. "Ngoài ra, với môi trường trong sạch ngành du lịch sẽ thu hút được nhiều du khách hơn".Về xã hội, EPR sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về cách phân loại, xử lý rác thải bao bì tại nhà. Tăng cường sự tham gia của lực lượng lao động bán chính thức và không chính thức trong lĩnh vực rác thải bằng cách cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của họ."EPR mang lại cho các gia đình một môi trường có lợi cho sức khỏe, bao gồm việc giảm nguy cơ trong chuỗi thực phẩm", bà Fanny Quertmanp khẳng định. Ông Fausto Tazzi, phó chủ tịch Liên minh tái chế bao bì Việt Nam cho biết bản thân bất ngờ khi Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa việc trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất vào dự thảo luật sửa đổi."Ngay cả đất nước của tôi là nước đã phát triển thì việc trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất cũng chưa được đưa vào luật", ông Fausto Tazzi nói. Cơ quan soạn thảo luật đã rất tiến bộ khi lấy đóng góp của cả các những đơn vị đang tham gia sản xuất.Về dự thảo luật bảo vệ môi trường, ông Fausto Tazzi cho rằng không nên áp dụng mô hình đặt cọc hoàn trả ở Việt Nam. Mô hình là việc tăng thêm một khoảng tiền đặt cọc vào giá sản phẩm. Ví dụ giá sản phẩm là 5.000 nghìn thì sẽ tăng lên thành 6.000, người tiêu dùng sẽ được trả lại 1.000 nếu trả lại rác sau khi sử dụng."Mô hình trên sẽ phù hợp với người tiêu dùng có nhiều tiền vì họ không quan tâm lắm đến giá sản phẩm. Còn những nước đang phát triển thì người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng đến thu nhập", ông Fausto Tazzi nói.Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết dự thảo luật sẽ đưa ra một tỉ lệ tái chế tối thiểu mà các nhà sản xuất phải đạt được. "Khoản tài chính được đóng góp bởi các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ chính quyền địa phương thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt đảm bảo công khai, minh bạch", vị này nói. Gia ChínhNha san xuat phai cam ket tai che bao bi san pham


Theo Du thao Luat bao ve moi truong (sua doi), cac nha san xuat phai cam ket ti le tai che toi thieu de khong gay o nhiem, giam ganh nang ngan sach.


Chieu 25/6, Bo Tai nguyen va Moi truong phoi hop voi Lien minh tai che bao bi Viet Nam to chuc hoi thao "Khung trach nhiem mo rong cua nha san xuat (EPR)" trong du thao Luat bao ve moi truong sua doi. Ong Phan Tuan Hung, Vu truong Phap che (Bo Tai nguyen va Moi truong) cho biet quy dinh trach nhiem mo rong cua nha san xuat da co trong Luat Bao ve moi truong cach day 15 nam nhung thuc te chua ap dung duoc vao cuoc song. "Ti le tai che cua nuoc ta hien khoang 30% nhung lai tap trung chu yeu o cac lang nghe thu cong gay o nhiem moi truong. Trong khi do nhung nha san xuat chua dong gop duoc nhieu trong viec thu gom, tai che dan toi ganh nang len ngan sach nha nuoc va gay o nhiem moi truong", ong Hung neu.Ba Fanny Quertmanp, co van quoc gia tai Viet Nam cua Lien minh chau Au (EU) cho rang trong vai thap ky qua Viet Nam co xu huong phat trien kinh te nhanh chong nhung dong thoi gia tang nguon rac thai. Ba dua ra 15 ly do de thuc hien trach nhiem mo rong cua nha san xuat doi voi bao bi. "Ve moi truong viec thuc hien EPR giup nang cao ti le thu gom, tai che. Thuc day nha san xuat thiet ke bao bi than thien voi moi truong hon. Gia tang hieu qua su dung tai nguyen nham bao ton nguon nguyen lieu", ba Quertmanp noi. Cach nay cung gop phan giam thieu nhua thai bi vut xuong song, ngoi, dai duong, o nhiem khong khi do dot chat thai bao bi ngoai troi.Ve kinh te, theo ba Fanny Quertmanp, EPR se giup phat trien nganh tai che va xu ly rac tao ra viec lam chat luong cao. Dong thoi giam phu thuoc vao nhap khau nguyen lieu tho. "Ngoai ra, voi moi truong trong sach nganh du lich se thu hut duoc nhieu du khach hon".Ve xa hoi, EPR se gop phan nang cao nhan thuc cho nguoi tieu dung ve cach phan loai, xu ly rac thai bao bi tai nha. Tang cuong su tham gia cua luc luong lao dong ban chinh thuc va khong chinh thuc trong linh vuc rac thai bang cach cai thien dieu kien lam viec va doi song cua ho."EPR mang lai cho cac gia dinh mot moi truong co loi cho suc khoe, bao gom viec giam nguy co trong chuoi thuc pham", ba Fanny Quertmanp khang dinh. Ong Fausto Tazzi, pho chu tich Lien minh tai che bao bi Viet Nam cho biet ban than bat ngo khi Bo Tai nguyen va Moi truong dua viec trach nhiem mo rong cua nha san xuat vao du thao luat sua doi."Ngay ca dat nuoc cua toi la nuoc da phat trien thi viec trach nhiem mo rong cua nha san xuat cung chua duoc dua vao luat", ong Fausto Tazzi noi. Co quan soan thao luat da rat tien bo khi lay dong gop cua ca cac nhung don vi dang tham gia san xuat.Ve du thao luat bao ve moi truong, ong Fausto Tazzi cho rang khong nen ap dung mo hinh dat coc hoan tra o Viet Nam. Mo hinh la viec tang them mot khoang tien dat coc vao gia san pham. Vi du gia san pham la 5.000 nghin thi se tang len thanh 6.000, nguoi tieu dung se duoc tra lai 1.000 neu tra lai rac sau khi su dung."Mo hinh tren se phu hop voi nguoi tieu dung co nhieu tien vi ho khong quan tam lam den gia san pham. Con nhung nuoc dang phat trien thi nguoi tieu dung se bi anh huong den thu nhap", ong Fausto Tazzi noi.Dai dien Bo Tai nguyen va Moi truong cho biet du thao luat se dua ra mot ti le tai che toi thieu ma cac nha san xuat phai dat duoc. "Khoan tai chinh duoc dong gop boi cac nha san xuat, nha nhap khau se duoc Bo Tai nguyen va Moi truong ho tro chinh quyen dia phuong thu gom, xu ly chat thai sinh hoat dam bao cong khai, minh bach", vi nay noi. Gia Chinh

Nhà sản xuất phải cam kết tái chế bao bì sản phẩm

Theo Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), các nhà sản xuất phải cam kết tỉ lệ tái chế tối thiểu để không gây ô nhiễm, giảm gánh nặng ngân sách.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: