Viết phần mềm bán qua mạng, thanh niên Hà Nội thu 140 tỷ

Cục Thuế Hà Nội đã xác định có hơn 1.100 cá nhân hoạt động kinh doanh phần mềm, dịch vụ điện tử, trò chơi trên mạng có tổng thu nhập từ năm 2016 đến 2019 là 4.800 tỷ đồng.


Cục Thuế Hà Nội đang thực hiện các biện pháp để truy thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.


Theo quy định, doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên phải nộp thuế. Các cá nhân nhận thu nhập từ Facebook, Google, Youtube... được xếp là cá nhân kinh doanh, nộp thuế theo tỷ lệ 5% giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập cá nhân.


Hành vi không kê khai và không nộp thuế theo quy định được coi là hành vi trốn thuế, gian lận thuế và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1 đến 3 lần số tiền trốn thuế. Mức phạt đối với cá nhân là 1/2 mức tiền phạt đối với tổ chức.


Viết phần mềm bán qua mạng, thanh niên Hà Nội thu 140 tỷ

Theo đại diện Cục Thuế Hà Nội, TMĐT là hoạt động kinh doanh nhận được sự quan tâm lớn của các ngành, các cấp trong giai đoạn hiện nay. Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp với các ngân hàng để rà soát các tài khoản chuyển tiền của các đơn vị nhà thầu nước ngoài (Google, Apple, Booking, Agoda), từ đó tra soát các tổ chức, cá nhân nhận tiền tại Việt Nam; phối hợp với các đơn vị sàn TMĐT, các tổ chức trung gian vận chuyển để rà soát các shop bán hàng trực tuyến để phân loại đối tượng quản lý.


Từ năm 2017, Cục Thuế TP Hà Nội đã tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người kinh doanh đăng ký, tự giác thực hiện nghĩa vụ theo quy định.


Qua rà soát cho thấy, riêng hoạt động kinh doanh phần mềm, xây dựng cung cấp các trò chơi trên mạng đã có hơn 1.100 cá nhân trên địa bàn tham gia với tổng doanh thu trong 3 năm lên tới 4.800 tỷ đồng, trong đó có những cá nhân có thu nhập lên tới 140 tỷ đồng.


Trong năm 2019, cơ quan chức năng đã xử lý trên 30 trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thuế với tổng số tiền truy thu 18 tỷ đồng.


(Theo VTV)

Viet phan mem ban qua mang, thanh nien Ha Noi thu 140 ty


Cuc Thue Ha Noi da xac dinh co hon 1.100 ca nhan hoat dong kinh doanh phan mem, dich vu dien tu, tro choi tren mang co tong thu nhap tu nam 2016 den 2019 la 4.800 ty dong.


Cuc Thue Ha Noi dang thuc hien cac bien phap de truy thu thue gia tri gia tang va thue thu nhap ca nhan.


Theo quy dinh, doanh thu tu 100 trieu dong/nam tro len phai nop thue. Cac ca nhan nhan thu nhap tu Facebook, Google, Youtube... duoc xep la ca nhan kinh doanh, nop thue theo ty le 5% gia tri gia tang va 2% thue thu nhap ca nhan.


Hanh vi khong ke khai va khong nop thue theo quy dinh duoc coi la hanh vi tron thue, gian lan thue va se bi xu phat vi pham hanh chinh tu 1 den 3 lan so tien tron thue. Muc phat doi voi ca nhan la 1/2 muc tien phat doi voi to chuc.


Viet phan mem ban qua mang, thanh nien Ha Noi thu 140 ty

Theo dai dien Cuc Thue Ha Noi, TMDT la hoat dong kinh doanh nhan duoc su quan tam lon cua cac nganh, cac cap trong giai doan hien nay. Cuc Thue Ha Noi da phoi hop voi cac ngan hang de ra soat cac tai khoan chuyen tien cua cac don vi nha thau nuoc ngoai (Google, Apple, Booking, Agoda), tu do tra soat cac to chuc, ca nhan nhan tien tai Viet Nam; phoi hop voi cac don vi san TMDT, cac to chuc trung gian van chuyen de ra soat cac shop ban hang truc tuyen de phan loai doi tuong quan ly.


Tu nam 2017, Cuc Thue TP Ha Noi da tap trung huong dan, ho tro, khuyen khich nguoi kinh doanh dang ky, tu giac thuc hien nghia vu theo quy dinh.


Qua ra soat cho thay, rieng hoat dong kinh doanh phan mem, xay dung cung cap cac tro choi tren mang da co hon 1.100 ca nhan tren dia ban tham gia voi tong doanh thu trong 3 nam len toi 4.800 ty dong, trong do co nhung ca nhan co thu nhap len toi 140 ty dong.


Trong nam 2019, co quan chuc nang da xu ly tren 30 truong hop khong thuc hien nghia vu thue voi tong so tien truy thu 18 ty dong.


(Theo VTV)


Viết phần mềm bán qua mạng, thanh niên Hà Nội thu 140 tỷ

Cục Thuế Hà Nội đã xác định có hơn 1.100 cá nhân hoạt động kinh doanh phần mềm, dịch vụ điện tử, trò chơi trên mạng có tổng thu nhập từ năm 2016 đến 2019 là 4.800 tỷ đồng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: