Bộ, tỉnh phải lên kế hoạch cung cấp dữ liệu mở

Bộ TT&TT vừa hướng dẫn bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ thực thi Nghị định 47 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số. Trong đó, có nội dung về xây dựng kế hoạch và triển khai cung cấp dữ liệu mở.


Xây quy chế về khai thác, sử dụng dữ liệu


Cùng với Quyết định 749 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Nghị định 47 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước cũng là một văn bản pháp lý quan trọng đã được Bộ TT&TT tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý II/2020.


Bộ, tỉnh phải lên kế hoạch cung cấp dữ liệu mở
Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 17 Nghị định 47, Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan cấp bộ, cấp tỉnh tổ chức triển khai rà soát và xây dựng danh mục dữ liệu mở của cơ quan mình (Ảnh minh họa)

Được nhận định là một mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Nghị định 47 có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2020 quy định các nội dung về: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.


Để triển khai thực thi Nghị định 47, Bộ TT&TT vừa chính thức đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai một số nội dung công việc về: ban hành danh mục các cơ sở dữ liệu quốc gia và danh mục cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương; chỉ định cán bộ làm đầu mối phụ trách kết nối và chia sẻ dữ liệu; rà soát cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đã và đang thực hiện bảo đảm tuân thủ quy định phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu; xây dựng kế hoạch và triển khai cung cấp dữ liệu mở; tổ chức và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu…


Trong đó, về quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu chia sẻ, Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát cập nhật các quy chế dữ liệu hiện có để đảm bảo phù hợp các nội dung quy định của Nghị định. Thời điểm xây dựng và ban hành quy chế phù hợp với tiến độ triển khai các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đã và đang triển khai.


Cơ quan quản lý dữ liệu xây dựng quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu chia sẻ có thể ban hành quy chế chung hoặc riêng cho từng nhóm chủ đề dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu nhưng phải bảo đảm sự thống nhất về mặt khai thác, sử dụng đối với loại dữ liệu sử dụng trong phạm vi của mình.


Cũng theo hướng dẫn của Bộ TT&TT, một số yêu cầu đối với quy chế như: phải chỉ rõ thời hạn sử dụng dữ liệu chia sẻ đối với từng loại dữ liệu, từng phương thức chia sẻ dữ liệu; các trường hợp khai thác, sử dụng dữ liệu và phạm vi dữ liệu được khai thác, sử dụng gắn với các trường hợp đó; phải chỉ rõ dữ liệu, dịch vụ dữ liệu yêu cầu hoặc không yêu cầu tài khoản xác thực để khai thác dữ liệu.


Cùng với đó, quy chế cũng phải đáp ứng các yêu cầu: thời gian lưu trữ nhật ký khi cung cấp dữ liệu và khai thác dữ liệu theo quy định tại Điều 45 của Nghị định; quy trình thực hiện, các hoạt động phải tuân thủ và phương án xử lý vi phạm; trách nhiệm, nghĩa vụ khi khai thác, sử dụng dữ liệu phù hợp với các quy định của pháp luật; cùng các nội dung cần thiết khác phù hợp với việc quản lý chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu theo thực tế.


Thiết lập nền tảng cho Chính phủ mở


Chính phủ mở là một nấc phát triển của Chính phủ điện tử, khi Chính phủ cung cấp dữ liệu cho cộng đồng để thực hiện chủ trương “Nhà nước kiến tạo phát triển”. Với Nghị định 47, lần đầu tiên có một văn bản pháp lý đưa nội dung “Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước” đánh dấu một mốc quan trọng để thực thi chủ trương này; đồng thời thể hiện sự tích cực của Việt Nam khi sẵn sàng cung cấp dữ liệu mở cho cộng đồng, người dân, doanh nghiệp.


 “Quy định pháp lý về dữ liệu mở cũng là một nội dung khá mới không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với nhiều nước trên thế giới khi công bố dữ liệu mở của các nước chủ yếu được triển khai dưới dạng sáng kiến”, đại diện Cục Tin học hóa cho biết.


Với nội dung về dữ liệu mở, trong hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát lại dữ liệu của mình đã được đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử và các hình thức cung cấp rộng rãi trên Internet và xác định sự phân loại đối với dữ liệu.


Theo đó, nếu dữ liệu đã đăng tải phù hợp với quy định về dữ liệu mở tại Mục 3 Chương II của Nghị định 47 thì thông báo rõ cho người sử dụng là dữ liệu mở và việc sử dụng dữ liệu mở tuân thủ quy định tại Điều 18 của Nghị định. Nếu dữ liệu là hình thức công bố thông tin rộng rãi của cơ quan nhà nước và không thuộc hạng mục dữ liệu mở cần thể hiện rõ để người sử dụng biết và khai thác phù hợp.


Đối với việc xây dựng kế hoạch và triển khai cung cấp dữ liệu mở, theo hướng dẫn của Bộ TT&TT, thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 17 Nghị định 47, các cơ quan cấp bộ, cấp tỉnh tổ chức triển khai rà soát và xây dựng danh mục dữ liệu mở của cơ quan mình.


Trước mắt, căn cứ và tình hình thực tế, các cơ quan cân nhắc mở một số loại dữ liệu gồm: dữ liệu hiện tại đã được cung cấp dưới dạng thông tin công khai rộng rãi dưới dạng văn bản; các loại dữ liệu thống kê, dữ liệu dùng chung, dữ liệu đã được thông tin rộng rãi trên các trang/cổng thông tin điện tử; dữ liêu về quan trắc, dữ liệu IoT đã được thu thập phản ánh về các hoạt động công cộng, hạ tầng công cộng; các loại dữ liệu khác không vi phạm các quy định của pháp luật và phù hợp với các quy định tại Điều 20 của Nghị định.


Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cũng được đề nghị xây dựng và ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong phạm vi cơ quan mình. Phấn đấu mỗi đơn vị trực thuộc cung cấp và duy trì cung cấp ít nhất một bộ dữ liệu mở.


Đồng thời, giao đầu mối phụ trách kết nối và chia sẻ dữ liệu của bộ, tỉnh mình có trách nhiệm đôn đốc, thực thi kế hoạch; tập hợp dữ liệu và đăng tải dữ liệu mở trên Cổng dữ liệu quốc gia.


Vân Anh

Bo, tinh phai len ke hoach cung cap du lieu mo


Bo TT&TT vua huong dan bo, nganh, dia phuong trien khai mot so nhiem vu thuc thi Nghi dinh 47 ve quan ly, ket noi va chia se du lieu so. Trong do, co noi dung ve xay dung ke hoach va trien khai cung cap du lieu mo.


Xay quy che ve khai thac, su dung du lieu


Cung voi Quyet dinh 749 phe duyet “Chuong trinh Chuyen doi so quoc gia den nam 2025, dinh huong den nam 2030”, Nghi dinh 47 ve quan ly, ket noi va chia se du lieu so cua co quan nha nuoc cung la mot van ban phap ly quan trong da duoc Bo TT&TT tham muu de Chinh phu, Thu tuong Chinh phu ban hanh trong quy II/2020.


Bo, tinh phai len ke hoach cung cap du lieu mo
Thuc hien quy dinh tai khoan 2, Dieu 17 Nghi dinh 47, Bo TT&TT de nghi cac co quan cap bo, cap tinh to chuc trien khai ra soat va xay dung danh muc du lieu mo cua co quan minh (Anh minh hoa)

Duoc nhan dinh la mot moc quan trong trong qua trinh xay dung Chinh phu dien tu huong toi Chinh phu so, Nghi dinh 47 co hieu luc thi hanh tu ngay 25/5/2020 quy dinh cac noi dung ve: quan ly, quan tri du lieu so; ket noi, chia se du lieu so; su dung, khai thac du lieu so cua co quan nha nuoc; cung cap du lieu mo cua co quan nha nuoc cho to chuc, ca nhan; quyen va trach nhiem trong ket noi, chia se du lieu so cua co quan Nha nuoc.


De trien khai thuc thi Nghi dinh 47, Bo TT&TT vua chinh thuc de nghi cac bo, nganh, dia phuong trien khai mot so noi dung cong viec ve: ban hanh danh muc cac co so du lieu quoc gia va danh muc co so du lieu cua bo, nganh, dia phuong; chi dinh can bo lam dau moi phu trach ket noi va chia se du lieu; ra soat co so du lieu, he thong thong tin da va dang thuc hien bao dam tuan thu quy dinh phuc vu ket noi, chia se du lieu; xay dung ke hoach va trien khai cung cap du lieu mo; to chuc va thuc hien ket noi, chia se du lieu…


Trong do, ve quy che khai thac, su dung du lieu chia se, Bo TT&TT de nghi cac bo, nganh, dia phuong ra soat cap nhat cac quy che du lieu hien co de dam bao phu hop cac noi dung quy dinh cua Nghi dinh. Thoi diem xay dung va ban hanh quy che phu hop voi tien do trien khai cac du an xay dung co so du lieu da va dang trien khai.


Co quan quan ly du lieu xay dung quy che khai thac, su dung du lieu chia se co the ban hanh quy che chung hoac rieng cho tung nhom chu de du lieu hoac co so du lieu nhung phai bao dam su thong nhat ve mat khai thac, su dung doi voi loai du lieu su dung trong pham vi cua minh.


Cung theo huong dan cua Bo TT&TT, mot so yeu cau doi voi quy che nhu: phai chi ro thoi han su dung du lieu chia se doi voi tung loai du lieu, tung phuong thuc chia se du lieu; cac truong hop khai thac, su dung du lieu va pham vi du lieu duoc khai thac, su dung gan voi cac truong hop do; phai chi ro du lieu, dich vu du lieu yeu cau hoac khong yeu cau tai khoan xac thuc de khai thac du lieu.


Cung voi do, quy che cung phai dap ung cac yeu cau: thoi gian luu tru nhat ky khi cung cap du lieu va khai thac du lieu theo quy dinh tai Dieu 45 cua Nghi dinh; quy trinh thuc hien, cac hoat dong phai tuan thu va phuong an xu ly vi pham; trach nhiem, nghia vu khi khai thac, su dung du lieu phu hop voi cac quy dinh cua phap luat; cung cac noi dung can thiet khac phu hop voi viec quan ly chia se, khai thac, su dung du lieu theo thuc te.


Thiet lap nen tang cho Chinh phu mo


Chinh phu mo la mot nac phat trien cua Chinh phu dien tu, khi Chinh phu cung cap du lieu cho cong dong de thuc hien chu truong “Nha nuoc kien tao phat trien”. Voi Nghi dinh 47, lan dau tien co mot van ban phap ly dua noi dung “Du lieu mo cua co quan nha nuoc” danh dau mot moc quan trong de thuc thi chu truong nay; dong thoi the hien su tich cuc cua Viet Nam khi san sang cung cap du lieu mo cho cong dong, nguoi dan, doanh nghiep.


 “Quy dinh phap ly ve du lieu mo cung la mot noi dung kha moi khong chi doi voi Viet Nam ma con doi voi nhieu nuoc tren the gioi khi cong bo du lieu mo cua cac nuoc chu yeu duoc trien khai duoi dang sang kien”, dai dien Cuc Tin hoc hoa cho biet.


Voi noi dung ve du lieu mo, trong huong dan cac bo, nganh, dia phuong, Bo TT&TT de nghi cac co quan, don vi to chuc ra soat lai du lieu cua minh da duoc dang tai tren Cong/trang thong tin dien tu va cac hinh thuc cung cap rong rai tren Internet va xac dinh su phan loai doi voi du lieu.


Theo do, neu du lieu da dang tai phu hop voi quy dinh ve du lieu mo tai Muc 3 Chuong II cua Nghi dinh 47 thi thong bao ro cho nguoi su dung la du lieu mo va viec su dung du lieu mo tuan thu quy dinh tai Dieu 18 cua Nghi dinh. Neu du lieu la hinh thuc cong bo thong tin rong rai cua co quan nha nuoc va khong thuoc hang muc du lieu mo can the hien ro de nguoi su dung biet va khai thac phu hop.


Doi voi viec xay dung ke hoach va trien khai cung cap du lieu mo, theo huong dan cua Bo TT&TT, thuc hien quy dinh tai khoan 2, Dieu 17 Nghi dinh 47, cac co quan cap bo, cap tinh to chuc trien khai ra soat va xay dung danh muc du lieu mo cua co quan minh.


Truoc mat, can cu va tinh hinh thuc te, cac co quan can nhac mo mot so loai du lieu gom: du lieu hien tai da duoc cung cap duoi dang thong tin cong khai rong rai duoi dang van ban; cac loai du lieu thong ke, du lieu dung chung, du lieu da duoc thong tin rong rai tren cac trang/cong thong tin dien tu; du lieu ve quan trac, du lieu IoT da duoc thu thap phan anh ve cac hoat dong cong cong, ha tang cong cong; cac loai du lieu khac khong vi pham cac quy dinh cua phap luat va phu hop voi cac quy dinh tai Dieu 20 cua Nghi dinh.


Ben canh do, cac bo, nganh, dia phuong cung duoc de nghi xay dung va ban hanh ke hoach cung cap du lieu mo trong pham vi co quan minh. Phan dau moi don vi truc thuoc cung cap va duy tri cung cap it nhat mot bo du lieu mo.


Dong thoi, giao dau moi phu trach ket noi va chia se du lieu cua bo, tinh minh co trach nhiem don doc, thuc thi ke hoach; tap hop du lieu va dang tai du lieu mo tren Cong du lieu quoc gia.


Van Anh


Bộ, tỉnh phải lên kế hoạch cung cấp dữ liệu mở

Bộ TT&TT vừa hướng dẫn bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ thực thi Nghị định 47 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số. Trong đó, có nội dung về xây dựng kế hoạch và triển khai cung cấp dữ liệu mở.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: