Pháp, Anh bảo vệ doanh nghiệp công nghệ trước nguy cơ bị nước ngoài thâu tóm

Pháp sẽ mở quỹ 170 triệu USD để hỗ trợ các công ty công nghệ trong nước trước nguy cơ bị doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm, trong khi Anh cũng đang có đề xuất tương tự.


Pháp, Anh bảo vệ doanh nghiệp công nghệ trước nguy cơ bị nước ngoài thâu tóm

Theo Bloomberg, Bộ Tài chính Pháp thành lập quỹ 150 triệu EUR (170 triệu USD) ban đầu thông qua ngân hàng Bpifrance Financement SA để đầu tư vào các công ty địa phương nếu họ đang được một nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận. Trong thông báo ngày 5/6, chính phủ cho biết có thể tăng quy mô quỹ lên 500 triệu EUR từ đầu năm 2021.


Đây là một phần trong gói cứu trợ cho ngành công nghệ nhằm đối phó với tình trạng rút vốn đầu tư đang diễn ra. Hàng loạt biện pháp tài chính đã được thiết lập từ cuối tháng 3/2020 để giúp các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động. Pháp cũng bổ sung chương trình 100 triệu EUR cho các công ty đang trong giai đoạn nghiên cứu, không đủ điều kiện vay chính phủ.


Trong khi đó, theo Telegraph, chính phủ Anh đang chuẩn bị dự luật bảo vệ startup công nghệ nước này trước các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, dự luật đang gây chia rẽ trong chính phủ khi một số lo ngại nó sẽ ảnh hưởng tới việc huy động vốn mà startup cần có để tồn tại.


Dự luật đã được nghiên cứu một thời gian và Thủ tướng Boris Johnson mới đây có nhắc tới. Ông nói rằng trong vài tuần tới sẽ đưa ra các giải pháp nhằm bảo vệ nền tảng công nghệ của Anh. Dự luật được tin là một phần trong nỗ lực hạn chế sự phụ thuộc của Anh vào doanh nghiệp Trung Quốc. Luật hiện hành cho phép các công ty có thể khai báo hoặc không khi một người mua ngoại quốc cố gắng mua hơn 25% cổ phần, mua sắm tài sản, sở hữu trí tuệ… Song, dự luật yêu cầu bắt buộc khai báo khi trường hợp đó xảy ra.


Cuối tháng 5/2020, ông Johnson bất ngờ thông báo sẽ thay đổi quyết định cho phép Huawei tham gia mạng 5G trước đây. Telegraph đưa tin ông Johnson yêu cầu các quan chức lên kế hoạch giảm sự tham gia của Trung Quốc trong cơ sở hạ tầng tại Anh “về không” vào năm 2023.


Cựu CEO ARM, Robin Saxby, nhận định dự luật có thể làm tổn hại tới sự cạnh tranh của ngành công nghệ Anh. Theo ông, chính trị gia khó hiểu được hoạt động thực sự của doanh nghiệp.


Du Lam (Tổng hợp)

Phap, Anh bao ve doanh nghiep cong nghe truoc nguy co bi nuoc ngoai thau tom


Phap se mo quy 170 trieu USD de ho tro cac cong ty cong nghe trong nuoc truoc nguy co bi doanh nghiep nuoc ngoai thau tom, trong khi Anh cung dang co de xuat tuong tu.


Phap, Anh bao ve doanh nghiep cong nghe truoc nguy co bi nuoc ngoai thau tom

Theo Bloomberg, Bo Tai chinh Phap thanh lap quy 150 trieu EUR (170 trieu USD) ban dau thong qua ngan hang Bpifrance Financement SA de dau tu vao cac cong ty dia phuong neu ho dang duoc mot nha dau tu nuoc ngoai tiep can. Trong thong bao ngay 5/6, chinh phu cho biet co the tang quy mo quy len 500 trieu EUR tu dau nam 2021.


Day la mot phan trong goi cuu tro cho nganh cong nghe nham doi pho voi tinh trang rut von dau tu dang dien ra. Hang loat bien phap tai chinh da duoc thiet lap tu cuoi thang 3/2020 de giup cac doanh nghiep tiep tuc hoat dong. Phap cung bo sung chuong trinh 100 trieu EUR cho cac cong ty dang trong giai doan nghien cuu, khong du dieu kien vay chinh phu.


Trong khi do, theo Telegraph, chinh phu Anh dang chuan bi du luat bao ve startup cong nghe nuoc nay truoc cac nha dau tu nuoc ngoai. Tuy nhien, du luat dang gay chia re trong chinh phu khi mot so lo ngai no se anh huong toi viec huy dong von ma startup can co de ton tai.


Du luat da duoc nghien cuu mot thoi gian va Thu tuong Boris Johnson moi day co nhac toi. Ong noi rang trong vai tuan toi se dua ra cac giai phap nham bao ve nen tang cong nghe cua Anh. Du luat duoc tin la mot phan trong no luc han che su phu thuoc cua Anh vao doanh nghiep Trung Quoc. Luat hien hanh cho phep cac cong ty co the khai bao hoac khong khi mot nguoi mua ngoai quoc co gang mua hon 25% co phan, mua sam tai san, so huu tri tue… Song, du luat yeu cau bat buoc khai bao khi truong hop do xay ra.


Cuoi thang 5/2020, ong Johnson bat ngo thong bao se thay doi quyet dinh cho phep Huawei tham gia mang 5G truoc day. Telegraph dua tin ong Johnson yeu cau cac quan chuc len ke hoach giam su tham gia cua Trung Quoc trong co so ha tang tai Anh “ve khong” vao nam 2023.


Cuu CEO ARM, Robin Saxby, nhan dinh du luat co the lam ton hai toi su canh tranh cua nganh cong nghe Anh. Theo ong, chinh tri gia kho hieu duoc hoat dong thuc su cua doanh nghiep.


Du Lam (Tong hop)


Pháp, Anh bảo vệ doanh nghiệp công nghệ trước nguy cơ bị nước ngoài thâu tóm

Pháp sẽ mở quỹ 170 triệu USD để hỗ trợ các công ty công nghệ trong nước trước nguy cơ bị doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm, trong khi Anh cũng đang có đề xuất tương tự.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: