Quảng Ninh sẽ cung cấp 621 dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020

Thời gian sắp tới, Quảng Ninh sẽ nâng cấp 516 dịch vụ công trực tuyến lên mức 4, nâng tổng số dịch vụ công cung cấp cho người dân, doanh nghiệp trực tuyến mức 4 lên 621 dịch vụ, đạt tỷ lệ 35,6%.


Quảng Ninh sẽ cung cấp 621 dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020
Sở TT&TT Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị lựa chọn 516 dịch vụ, gồm 259 dịch vụ cấp Sở và 257 dịch vụ cấp huyện, để nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến mức 4 (Ảnh: doanthanhnien.vn)

Trong kế hoạch triển khai Biên bản ghi nhớ giữa Bộ TT&TT và UBND tỉnh Quảng Ninh về xây dựng mô hình điểm Chính quyền điện tử và Trung tâm giám sát, điều hành thành phố thông minh, một trong những mục tiêu của Quảng Ninh là cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vào năm 2020. Đây cũng chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung để hoàn thành trong năm nay.


Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các địa phương lựa chọn tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh để tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020.


Theo kết quả rà soát của Sở TT&TT Quảng Ninh, đến nay tổng số thủ tục hành chính đang được thực hiện tại các Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã là 1.742 thủ tục, gồm 1.509 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 282 thủ tục hành chính cấp huyện và 100 thủ tục hành chính cấp xã.


Thống kê của Sở TT&TT Quảng Ninh cho thấy, trong hơn 1.700 thủ tục hành chính, đã có 1.484 thủ tục được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm hơn 85%. Tuy nhiên, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 mới đạt xấp xỉ 19%, còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu tối thiểu 30% dịch vụ được cung cấp trực tuyến mức 4.


Hiện nay, mới có 11 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của Quảng Ninh được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt khoảng 1%.


Để đảm bảo chỉ tiêu cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020, đại diện Sở TT&TT Quảng Ninh cho biết, Sở đã phối hợp với các đơn vị lựa chọn 516 dịch vụ công trực tuyến, gồm 259 dịch vụ cấp Sở và 257 dịch vụ cấp huyện, để nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến mức 4.


Như vậy, sau khi nâng cấp số lượng dịch vụ công trực tuyến đồng bộ cho các huyện, thị xã, thành phố, tổng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 4 của tỉnh Quảng Ninh sẽ là 621 dịch vụ, đạt 35,6%.


Với yêu cầu kết nối, tích hợp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị lựa chọn 518 dịch vụ công trực tuyến để kết nối, tích hợp lên Cổng. Như vậy, sau khi hoàn thành việc kết nối, số lượng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Quảng Ninh trên Cổng dịch vụ công quốc gia là 529 dịch vụ, đạt 35,6% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh được kết nối lên Cổng dịch vụ công quốc gia.


Việc nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức 4 và kết nối, tích hợp các dịch vụ lên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được Quảng Ninh thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Đại diện Sở TT&TT Quảng Ninh cho biết, Sở đã xây dựng, trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định phê duyệt Danh sách các dịch vụ công trực tuyến được nâng cấp lên mức 4 và Danh sách các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của tỉnh sẽ kết nối, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020.


Cùng với Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh đang triển khai mô hình tỉnh điểm về xây dựng Chính quyền điện tử. Việc triển khai mô hình điểm về Chính quyền điện tử là một cách làm mới của Bộ TT&TT để hoàn thiện mô hình mẫu nhằm phổ biến cho các địa phương khác tham khảo, áp dụng; đồng thời thử nghiệm một số cơ chế, chính sách, giải pháp triển khai Chính quyền điện tử mới.


Theo Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam – Vietnam ICT Index do Bộ TT&TT và Hội Tin học Việt Nam phối hợp thực hiện, trong 3 năm gần đây, Quảng Ninh luôn nằm trong Top 4 các địa phương dẫn đầu cả nước. Riêng về dịch vụ công trực tuyến, trong 2 năm gần đây, Quảng Ninh liên tiêp xếp vị trí thứ 2, chỉ đứng sau Thừa Thiên Huế.


Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT và xây dựng Chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử của các bộ, ngành, địa phương trong hai năm 2017 và 2018 được Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) phối hợp cùng Hội truyền thông số Việt Nam thực hiện cũng cho hay, trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, vị trí của Quảng Ninh lần lượt là xếp thứ 4 và xếp thứ 3.


Vân Anh

Quang Ninh se cung cap 621 dich vu cong truc tuyen muc 4 trong nam 2020


Thoi gian sap toi, Quang Ninh se nang cap 516 dich vu cong truc tuyen len muc 4, nang tong so dich vu cong cung cap cho nguoi dan, doanh nghiep truc tuyen muc 4 len 621 dich vu, dat ty le 35,6%.


Quang Ninh se cung cap 621 dich vu cong truc tuyen muc 4 trong nam 2020
So TT&TT Quang Ninh da phoi hop voi cac don vi lua chon 516 dich vu, gom 259 dich vu cap So va 257 dich vu cap huyen, de nang cap len dich vu cong truc tuyen muc 4 (Anh: doanthanhnien.vn)

Trong ke hoach trien khai Bien ban ghi nho giua Bo TT&TT va UBND tinh Quang Ninh ve xay dung mo hinh diem Chinh quyen dien tu va Trung tam giam sat, dieu hanh thanh pho thong minh, mot trong nhung muc tieu cua Quang Ninh la cung cap toi thieu 30% dich vu cong truc tuyen muc do 4 vao nam 2020. Day cung chi tieu Chinh phu, Thu tuong Chinh phu yeu cau cac bo, nganh, dia phuong can tap trung de hoan thanh trong nam nay.


Cung voi do, UBND tinh Quang Ninh cung giao So TT&TT chu tri, phoi hop voi cac So, ban, nganh va cac dia phuong lua chon toi thieu 30% dich vu cong truc tuyen muc do 3, 4 cua tinh de tich hop len Cong dich vu cong quoc gia trong nam 2020.


Theo ket qua ra soat cua So TT&TT Quang Ninh, den nay tong so thu tuc hanh chinh dang duoc thuc hien tai cac Trung tam phuc vu hanh chinh cong va Bo phan tiep nhan, tra ket qua cap xa la 1.742 thu tuc, gom 1.509 thu tuc hanh chinh cap tinh, 282 thu tuc hanh chinh cap huyen va 100 thu tuc hanh chinh cap xa.


Thong ke cua So TT&TT Quang Ninh cho thay, trong hon 1.700 thu tuc hanh chinh, da co 1.484 thu tuc duoc cung cap truc tuyen muc do 3 va 4, chiem hon 85%. Tuy nhien, ty le dich vu cong truc tuyen muc 4 moi dat xap xi 19%, con khoang cach kha xa so voi muc tieu toi thieu 30% dich vu duoc cung cap truc tuyen muc 4.


Hien nay, moi co 11 dich vu cong truc tuyen muc 3, 4 cua Quang Ninh duoc tich hop len Cong dich vu cong quoc gia, dat khoang 1%.


De dam bao chi tieu cung cap toi thieu 30% dich vu cong truc tuyen muc 4 trong nam 2020, dai dien So TT&TT Quang Ninh cho biet, So da phoi hop voi cac don vi lua chon 516 dich vu cong truc tuyen, gom 259 dich vu cap So va 257 dich vu cap huyen, de nang cap len dich vu cong truc tuyen muc 4.


Nhu vay, sau khi nang cap so luong dich vu cong truc tuyen dong bo cho cac huyen, thi xa, thanh pho, tong so luong dich vu cong truc tuyen muc 4 cua tinh Quang Ninh se la 621 dich vu, dat 35,6%.


Voi yeu cau ket noi, tich hop toi thieu 30% dich vu cong truc tuyen len Cong dich vu cong quoc gia trong nam 2020, So TT&TT tinh Quang Ninh da phoi hop voi cac don vi lua chon 518 dich vu cong truc tuyen de ket noi, tich hop len Cong. Nhu vay, sau khi hoan thanh viec ket noi, so luong dich vu cong truc tuyen cua tinh Quang Ninh tren Cong dich vu cong quoc gia la 529 dich vu, dat 35,6% dich vu cong truc tuyen muc do 3, 4 cua tinh duoc ket noi len Cong dich vu cong quoc gia.


Viec nang cap cac dich vu cong truc tuyen len muc 4 va ket noi, tich hop cac dich vu len Cong dich vu cong quoc gia se duoc Quang Ninh thuc hien thong nhat, dong bo tren pham vi toan tinh. Dai dien So TT&TT Quang Ninh cho biet, So da xay dung, trinh UBND tinh du thao Quyet dinh phe duyet Danh sach cac dich vu cong truc tuyen duoc nang cap len muc 4 va Danh sach cac dich vu cong truc tuyen muc 3, 4 cua tinh se ket noi, tich hop len Cong dich vu cong quoc gia trong nam 2020.


Cung voi Thua Thien Hue, Quang Ninh dang trien khai mo hinh tinh diem ve xay dung Chinh quyen dien tu. Viec trien khai mo hinh diem ve Chinh quyen dien tu la mot cach lam moi cua Bo TT&TT de hoan thien mo hinh mau nham pho bien cho cac dia phuong khac tham khao, ap dung; dong thoi thu nghiem mot so co che, chinh sach, giai phap trien khai Chinh quyen dien tu moi.


Theo Bao cao danh gia, xep hang muc do san sang cho phat trien va ung dung CNTT o Viet Nam – Vietnam ICT Index do Bo TT&TT va Hoi Tin hoc Viet Nam phoi hop thuc hien, trong 3 nam gan day, Quang Ninh luon nam trong Top 4 cac dia phuong dan dau ca nuoc. Rieng ve dich vu cong truc tuyen, trong 2 nam gan day, Quang Ninh lien tiep xep vi tri thu 2, chi dung sau Thua Thien Hue.


Ket qua danh gia, xep hang muc do ung dung CNTT va xay dung Chinh phu dien tu/ chinh quyen dien tu cua cac bo, nganh, dia phuong trong hai nam 2017 va 2018 duoc Cuc Tin hoc hoa (Bo TT&TT) phoi hop cung Hoi truyen thong so Viet Nam thuc hien cung cho hay, trong 63 tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, vi tri cua Quang Ninh lan luot la xep thu 4 va xep thu 3.


Van Anh


Quảng Ninh sẽ cung cấp 621 dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020

Thời gian sắp tới, Quảng Ninh sẽ nâng cấp 516 dịch vụ công trực tuyến lên mức 4, nâng tổng số dịch vụ công cung cấp cho người dân, doanh nghiệp trực tuyến mức 4 lên 621 dịch vụ, đạt tỷ lệ 35,6%.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: