Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10

Đây là phiên bản Beta đầu tiên của Android 11, và hiện có sẳn để bạn có thể trải nghiệm trực tiếp trên Windows 10.


Như vậy là sau nhiều tháng kiên nhẫn chờ đợi, Google cuối cùng đã phát hành bản build đầu tiên cho Android 11 Beta. Đây là bản beta đầu tiên sau 4 bản preview dành cho các nhà phát triển trước đó. Việc ra mắt phiên bản beta này cũng cho thấy Android 11 giờ đây đã đủ ổn định để bất cứ ai quan tâm cũng có thể sử dụng nó.


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 1.

Hiện tại thì Android 11 Public Beta chỉ mới khả dụng cho smartphone từ Pixel 2 đến Pixel 4 XL. Tuy nhiên, ngay bây giờ bạn cũng có thể cài đặt và trải nghiệm nó trực tiếp ngay trên Windows 10 thông qua sự trợ giúp của Android Studio được phát hành bởi chính Google. Cụ thể như sau.


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 2.

Bước 1: Truy cập vào và nhấn vào "I AGREE TO THE TERMS".


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 3.

Nhấn vào dòng "Android Studio 4.1 Beta 1", sau đó nhấn tiếp vào "android-studio-ide-201.6565218-windows.exe" để tải về gói cài đặt Android Studio. Ở đây khuyên bạn nên tải về gói tin EXE thay gì ZIP vì cài đặt trực tiếp từ gói tin EXE sẽ có được độ ổn định tuyệt đối hơn trong quá trình sử dụng.


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 4.

Sau khi tải xong, bạn hãy khởi chạy gói tin để bắt đầu cài đặt Android Studio lên máy tính.


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 5.

Trong cấu hình khi cài đặt Android Studio, bạn hãy đánh dấu vào lựa chọn "Android Virtual Device".


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 6.

Quá trình cài đặt sẽ mất vài phút, bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi và hạn chế thao tác trên máy tính.


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 7.

Bước 2: Sau khi cài đặt xong Android Studio, bạn hãy khởi động nó lên. Ở màn hình khởi động đầu tiên, hãy đánh dấu vào lựa chọn "Do not import settings" và nhấn OK.


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 8.

Tiếp theo, hãy nhấn "Don’t send" ở cửa sổ xuất hiện.


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 9.

Khi Android Studio khởi động xong, bạn hãy nhấn "Next".


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 10.

Đánh dấu vào lựa chọn "Standard" và nhấn "Next".


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 11.

Kế tiếp sẽ là phần lựa chọn màu sắc chủ đề cho Android Studio.


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 12.

Giờ đến phần thông tin các gói cài đặt mà Android Studio cần tải xuống. Bạn hãy nhấn "Finish" để bắt đầu. Quá trình tải này sẽ mất chút ít thời gian.


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 13.

Bước 3: Khi đã hoàn tất, giao diện chính của Android Studio sẽ hiện ra. Bạn hãy nhấn vào biểu tượng hình bánh răng và chọn "AVD Manager", sau đó nhấn tiếp vào "Create Virtual Device…"


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 14.

Chọn kích thước màn hình hiển thị của Android 11 tùy theo thiết bị bạn muốn trải nghiệm, sau đó nhấn "Next".


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 15.

Tiếp theo, bạn hãy nhấn "Download" ở dòng "R" (Android 11).


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 16.

Giao diện thỏa thuận sử dụng hiện ra, bạn hãy chọn "Accept" để xác nhận và nhấn "Next".


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 17.

Quá trình tải sẽ bắt đầu.


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 18.

Khi hoàn tất, bạn sẽ được đưa về giao diện trước đó, giờ bạn hãy nhấn lại vào "R" và nhấn "Next".


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 19.

Đặt tên cho thiết bị ảo chạy Android 11 của mình và nhấn "Finish" để hoàn tất.


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 20.

Bước 4: Giao diện Your Virtual Devices sẽ hiện ra, kèm theo đó là danh sách thiết bị ảo và phiên bản Android đang chạy. Hãy nhấn vào nút Start để khởi động nó.


Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10 - Ảnh 21.

Cửa sổ máy ảo mô phỏng thiết bị chạy Android 11 sẽ hiện ra, hoạt động đầy đủ tính năng như một thiết bị thực tế. Và bạn có thể bắt đầu trải nghiệm nó được rồi.


Nhìn chung thì Android Studio chỉ đơn giản là cung cấp cho bạn một máy ảo chạy Android 11 thực thụ để bạn có thể trải nghiệm, cũng như bắt đầu viết các ứng dụng phù hợp cho phiên bản Android mới này.


Hi vọng bài viết sẽ có ích cho bạn.Lấy linkCach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10


Day là phien bản Beta dàu tien của Android 11, và hiẹn có sản dẻ bạn có thẻ trải nghiẹm trục tiép tren Windows 10.


Nhu vạy là sau nhieu thang kien nhan cho doi, Google cuoi cung da phat hanh ban build dau tien cho Android 11 Beta. Day la ban beta dau tien sau 4 ban preview danh cho cac nha phat trien truoc do. Viec ra mat phien ban beta nay cung cho thay Android 11 gio day da du on dinh de bat cu ai quan tam cung co the su dung no.


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 1.

Hiẹn tại thì Android 11 Public Beta chỉ mói khả dụng cho smartphone tu Pixel 2 den Pixel 4 XL. Tuy nhien, ngay bay giò bạn cũng có thẻ cài dạt và trải nghiẹm nó trục tiép ngay tren Windows 10 thong qua sụ trọ giúp của Android Studio duọc phát hành bỏi chính Google. Cụ thẻ nhu sau.


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 2.

Buóc 1: Truy cạp vào và nhán vào "I AGREE TO THE TERMS".


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 3.

Nhán vào dòng "Android Studio 4.1 Beta 1", sau dó nhán tiép vào "android-studio-ide-201.6565218-windows.exe" dẻ tải vè gói cài dạt Android Studio. Ỏ day khuyen bạn nen tải vè gói tin EXE thay gì ZIP vì cài dạt trục tiép tù gói tin EXE sẽ có duọc dọ ỏn dịnh tuyẹt dói hon trong quá trình sủ dụng.


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 4.

Sau khi tải xong, bạn hãy khỏi chạy gói tin dẻ bát dàu cài dạt Android Studio len máy tính.


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 5.

Trong cáu hình khi cài dạt Android Studio, bạn hãy dánh dáu vào lụa chọn "Android Virtual Device".


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 6.

Quá trình cài dạt sẽ mát vài phút, bạn hãy kien nhãn chò dọi và hạn ché thao tác tren máy tính.


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 7.

Buóc 2: Sau khi cài dạt xong Android Studio, bạn hãy khỏi dọng nó len. Ỏ màn hình khỏi dọng dàu tien, hãy dánh dáu vào lụa chọn "Do not import settings" và nhán OK.


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 8.

Tiép theo, hãy nhán "Don’t send" ỏ của sỏ xuát hiẹn.


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 9.

Khi Android Studio khỏi dọng xong, bạn hãy nhán "Next".


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 10.

Dánh dáu vào lụa chọn "Standard" và nhán "Next".


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 11.

Ké tiép sẽ là phàn lụa chọn màu sác chủ dè cho Android Studio.


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 12.

Giò dén phàn thong tin các gói cài dạt mà Android Studio càn tải xuóng. Bạn hãy nhán "Finish" dẻ bát dàu. Quá trình tải này sẽ mát chút ít thòi gian.


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 13.

Buóc 3: Khi dã hoàn tát, giao diẹn chính của Android Studio sẽ hiẹn ra. Bạn hãy nhán vào biẻu tuọng hình bánh rang và chọn "AVD Manager", sau dó nhán tiép vào "Create Virtual Device…"


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 14.

Chọn kích thuóc màn hình hiẻn thị của Android 11 tùy theo thiét bị bạn muón trải nghiẹm, sau dó nhán "Next".


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 15.

Tiép theo, bạn hãy nhán "Download" ỏ dòng "R" (Android 11).


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 16.

Giao diẹn thỏa thuạn sủ dụng hiẹn ra, bạn hãy chọn "Accept" dẻ xác nhạn và nhán "Next".


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 17.

Quá trình tải sẽ bát dàu.


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 18.

Khi hoàn tát, bạn sẽ duọc dua vè giao diẹn truóc dó, giò bạn hãy nhán lại vào "R" và nhán "Next".


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 19.

Dạt ten cho thiét bị ảo chạy Android 11 của mình và nhán "Finish" dẻ hoàn tát.


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 20.

Buóc 4: Giao diẹn Your Virtual Devices sẽ hiẹn ra, kèm theo dó là danh sách thiét bị ảo và phien bản Android dang chạy. Hãy nhán vào nút Start dẻ khỏi dọng nó.


Cach cai dat va trai nghiem Android 11 truc tiep ngay tren Windows 10 - Anh 21.

Của sỏ máy ảo mo phỏng thiét bị chạy Android 11 sẽ hiẹn ra, hoạt dọng dày dủ tính nang nhu mọt thiét bị thục té. Và bạn có thẻ bát dàu trải nghiẹm nó duọc ròi.


Nhìn chung thì Android Studio chỉ don giản là cung cáp cho bạn mọt máy ảo chạy Android 11 thục thụ dẻ bạn có thẻ trải nghiẹm, cũng nhu bát dàu viét các úng dụng phù họp cho phien bản Android mói này.


Hi vọng bài viét sẽ có ích cho bạn.Lay link

Cách cài đặt và trải nghiệm Android 11 trực tiếp ngay trên Windows 10

Đây là phiên bản Beta đầu tiên của Android 11, và hiện có sẳn để bạn có thể trải nghiệm trực tiếp trên Windows 10.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: