Chính thức dùng số liệu trên nền tảng tiêm chủng để điều hành chiến dịch tiêm từ 15/12

Bộ Y tế cho biết, kể từ 0h ngày 15/12/2021, Bộ này sẽ chính thức sử dụng số liệu trên phân hệ báo cáo chỉ đạo điều hành tiêm chủng Covid-19 để phục vụ công tác điều hành Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng dịch.


Hơn 123,5 triệu mũi tiêm đã được cập nhật vào nền tảng


Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đã được phát động triển khai đồng loạt tại các cơ sở trên toàn quốc từ 10/7 để phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng. Mục tiêu cụ thể là tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong năm 2021; trên 70% dân số được tiêm phòng Covid-19 đến hết quý I/2022, đồng thời đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19.


Cùng với việc phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên toàn quốc, cũng từ ngày 10/7, Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị, địa phương sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 để đảm bảo công khai minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tham gia chiến dịch.


Chính thức dùng số liệu trên nền tảng tiêm chủng để điều hành chiến dịch tiêm từ 15/12
Tính đến ngày 6/12, cả nước đã có 30 triệu người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử.

Là nền tảng công nghệ được 2 Bộ Y tế và TT&TT chỉ đạo Viettel xây dựng, nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 gồm 4 thành phần chính: ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”, Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng quốc gia và Trung tâm đáp ứng (MCC). Cơ sở dữ liệu của nền tảng được quản lý tập trung, đáp ứng tiêu chuẩn đồng bộ, minh bạch về thông tin từ người dân đến cơ quan quản lý.


Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 cũng là 1 trong 3 nền tảng đã được 2 Bộ Y tế và TT&TT khuyến nghị triển khai dùng chung bắt buộc thống nhất trong công tác chống dịch Covid-19 trên toàn quốc. Nền tảng đã được 63/63 tỉnh, thành phố triển khai ở các mức độ khác nhau.


Tính đến ngày 6/12, có trên 123,5 triệu mũi tiên được cập nhật lên nền tảng, chiếm 96,55% tổng số mũi thực thực tế; số thuê bao đã cài và sử dụng Sổ Sức khỏe điện tử là hơn 30 triệu.


Hoàn thành việc nhập dữ liệu trên hệ thống MCC trước 15/12


Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác tiêm chủng, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế mới đây đã đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chịu trách nhiệm nhập đầy đủ số liệu phân bổ vắc xin trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 ngay sau khi có các quyết định phân bổ vắc xin được ban hành.


UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn xác nhận trên phần mềm số liệu thực tế tiếp nhận theo từng đợt phân bổ vắc xin Covid-19.


UBND các tỉnh, thành phố cũng có trách nhiệm chỉ đạo Sở Y tế, Công an tỉnh và chính quyền địa phương thống kê số liệu dân số trên địa bàn và hoàn thành việc nhập dữ liệu vào Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19, trên phân hệ báo cáo chỉ đạo điều hành tiêm chủng Covid-19 tại địa chỉ mcc.tiemchungcovid19.gov.vn trước ngày 15/12.


Các thông tin cần nhập gồm: Số liệu dân số trong tỉnh, thành phố đến cấp xã (số liệu của Tổng cục Thống kê); Số liệu dân số thực tế hiện tại (sau biến động di dân), chia theo các nhóm tuổi dưới 12 tuổi, từ 12 đến 17 tuổi, từ 18 đến 49 tuổi, từ 50 đến 65 tuổi và trên 65 tuổi; Số liệu dân cư vãng lai trên địa bàn cũng phân theo nhóm tuổi.


Chính thức dùng số liệu trên nền tảng tiêm chủng để điều hành chiến dịch tiêm từ 15/12
Từ 0h ngày 15/12, Bộ Y tế sẽ chính thức sử dụng số liệu trên phân hệ báo cáo chỉ đạo điều hành tiêm chủng Covid-19 để phục vụ điều hành Chiến dịch tiêm vắc xin phòng dịch. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn đề nghị Bộ TT&TT chỉ đạo đơn vị phát triển phần mềm xây dựng các chức năng phục vụ cho việc nhập liệu lên hệ thống, hoàn thành trước ngày 10/12; xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, hướng dẫn địa phương thực hiện báo cáo trên phân hệ báo cáo chỉ đạo điều hành tiêm chủng Covid-19 tại địa chỉ mcc.tiemchungcovid19.gov.vn.


Thời gian qua, để khắc phục tình trạng nhiều người dù đã tiêm nhưng còn thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 gây ảnh hưởng đến việc xác định thông tin về tiêm chủng cho công dân, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Y tế đã liên tục có hướng dẫn các địa phương xác minh, chuẩn hóa thông tin.


Cụ thể, bên cạnh nội dung hướng dẫn người dân cung cấp, cập nhật thông tin tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, Bộ Y tế đã ban hành các quy trình về xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-9, xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19, và quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19. Các quy trình này nhằm triển khai đồng bộ việc xác thực thông tin người dân trên nền tảng với CSDL quốc gia về dân cư, kết hợp với công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng.


Vân Anh

Chinh thuc dung so lieu tren nen tang tiem chung de dieu hanh chien dich tiem tu 15/12


Bo Y te cho biet, ke tu 0h ngay 15/12/2021, Bo nay se chinh thuc su dung so lieu tren phan he bao cao chi dao dieu hanh tiem chung Covid-19 de phuc vu cong tac dieu hanh Chien dich tiem chung vac xin phong dich.


Hon 123,5 trieu mui tiem da duoc cap nhat vao nen tang


Chien dich tiem vac xin phong Covid-19 da duoc phat dong trien khai dong loat tai cac co so tren toan quoc tu 10/7 de phong chong dich chu dong bang viec su dung vac xin phong Covid-19 cho cac doi tuong nguy co va cong dong. Muc tieu cu the la toi thieu 50% nguoi tu 18 tuoi tro len duoc tiem vac xin phong Covid-19 trong nam 2021; tren 70% dan so duoc tiem phong Covid-19 den het quy I/2022, dong thoi dam bao an toan tiem chung khi su dung vac xin phong Covid-19.


Cung voi viec phat dong chien dich tiem chung vac xin phong Covid-19 tren toan quoc, cung tu ngay 10/7, Bo Y te da yeu cau cac don vi, dia phuong su dung Nen tang quan ly tiem chung Covid-19 de dam bao cong khai minh bach thong tin va tao dieu kien thuan loi cho cac ca nhan, to chuc tham gia chien dich.


Chinh thuc dung so lieu tren nen tang tiem chung de dieu hanh chien dich tiem tu 15/12
Tinh den ngay 6/12, ca nuoc da co 30 trieu nguoi dan cai dat va su dung ung dung So Suc khoe dien tu.

La nen tang cong nghe duoc 2 Bo Y te va TT&TT chi dao Viettel xay dung, nen tang quan ly tiem chung Covid-19 gom 4 thanh phan chinh: ung dung “So suc khoe dien tu”, Cong thong tin tiem chung Covid-19, he thong ho tro cong tac tiem chung quoc gia va Trung tam dap ung (MCC). Co so du lieu cua nen tang duoc quan ly tap trung, dap ung tieu chuan dong bo, minh bach ve thong tin tu nguoi dan den co quan quan ly.


Nen tang quan ly tiem chung Covid-19 cung la 1 trong 3 nen tang da duoc 2 Bo Y te va TT&TT khuyen nghi trien khai dung chung bat buoc thong nhat trong cong tac chong dich Covid-19 tren toan quoc. Nen tang da duoc 63/63 tinh, thanh pho trien khai o cac muc do khac nhau.


Tinh den ngay 6/12, co tren 123,5 trieu mui tien duoc cap nhat len nen tang, chiem 96,55% tong so mui thuc thuc te; so thue bao da cai va su dung So Suc khoe dien tu la hon 30 trieu.


Hoan thanh viec nhap du lieu tren he thong MCC truoc 15/12


Thuc hien chi dao cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu trong cong tac tiem chung, dam bao cong khai, minh bach, kip thoi, an toan, hieu qua, dap ung yeu cau phong chong dich benh, Bo Y te moi day da de nghi Vien Ve sinh dich te Trung uong chiu trach nhiem nhap day du so lieu phan bo vac xin tren Nen tang quan ly tiem chung Covid-19 ngay sau khi co cac quyet dinh phan bo vac xin duoc ban hanh.


UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong chi dao So Y te yeu cau cac co so tiem chung tren dia ban xac nhan tren phan mem so lieu thuc te tiep nhan theo tung dot phan bo vac xin Covid-19.


UBND cac tinh, thanh pho cung co trach nhiem chi dao So Y te, Cong an tinh va chinh quyen dia phuong thong ke so lieu dan so tren dia ban va hoan thanh viec nhap du lieu vao Nen tang quan ly tiem chung Covid-19, tren phan he bao cao chi dao dieu hanh tiem chung Covid-19 tai dia chi mcc.tiemchungcovid19.gov.vn truoc ngay 15/12.


Cac thong tin can nhap gom: So lieu dan so trong tinh, thanh pho den cap xa (so lieu cua Tong cuc Thong ke); So lieu dan so thuc te hien tai (sau bien dong di dan), chia theo cac nhom tuoi duoi 12 tuoi, tu 12 den 17 tuoi, tu 18 den 49 tuoi, tu 50 den 65 tuoi va tren 65 tuoi; So lieu dan cu vang lai tren dia ban cung phan theo nhom tuoi.


Chinh thuc dung so lieu tren nen tang tiem chung de dieu hanh chien dich tiem tu 15/12
Tu 0h ngay 15/12, Bo Y te se chinh thuc su dung so lieu tren phan he bao cao chi dao dieu hanh tiem chung Covid-19 de phuc vu dieu hanh Chien dich tiem vac xin phong dich. (Anh minh hoa)

Ben canh do, Bo Y te con de nghi Bo TT&TT chi dao don vi phat trien phan mem xay dung cac chuc nang phuc vu cho viec nhap lieu len he thong, hoan thanh truoc ngay 10/12; xay dung ke hoach va to chuc dao tao, huong dan dia phuong thuc hien bao cao tren phan he bao cao chi dao dieu hanh tiem chung Covid-19 tai dia chi mcc.tiemchungcovid19.gov.vn.


Thoi gian qua, de khac phuc tinh trang nhieu nguoi du da tiem nhung con thieu, khong co hoac sai thong tin ve tiem chung vac xin phong Covid-19 gay anh huong den viec xac dinh thong tin ve tiem chung cho cong dan, cac co quan chuc nang, dac biet la Bo Y te da lien tuc co huong dan cac dia phuong xac minh, chuan hoa thong tin.


Cu the, ben canh noi dung huong dan nguoi dan cung cap, cap nhat thong tin tiem chung vac xin phong Covid-19, Bo Y te da ban hanh cac quy trinh ve xac minh thong tin va tiem chung vac xin phong Covid-9, xac thuc thong tin nguoi dan tren nen tang quan ly tiem chung Covid-19, va quy trinh tiep nhan va xu ly phan anh cua nguoi dan tren nen tang quan ly tiem chung Covid-19. Cac quy trinh nay nham trien khai dong bo viec xac thuc thong tin nguoi dan tren nen tang voi CSDL quoc gia ve dan cu, ket hop voi cong tac lam sach du lieu tiem chung.


Van Anh


Chính thức dùng số liệu trên nền tảng tiêm chủng để điều hành chiến dịch tiêm từ 15/12

Bộ Y tế cho biết, kể từ 0h ngày 15/12/2021, Bộ này sẽ chính thức sử dụng số liệu trên phân hệ báo cáo chỉ đạo điều hành tiêm chủng Covid-19 để phục vụ công tác điều hành Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng dịch.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: