Trạm vũ trụ tư nhân phóng lên quỹ đạo năm 2027

Nanoracks, Voyager Space và Lockheed Martin hôm 21/10 thông báo họ lên kế hoạch phóng một trạm vũ trụ tư nhân bay tự do ở quỹ đạo thấp của Trái Đất năm 2027.


Trạm vũ trụ mang tên Starlab sẽ trở thành địa điểm du lịch cũng như trung tâm nghiên cứu và sản xuất giúp tăng cường phát triển kinh tế ngoài Trái Đất. Để đáp ứng nhu cầu của chính phủ Mỹ, các cơ quan vũ trụ quốc tế và nhu cầu thương mại trong không gian, 3 công ty đầu ngành sẽ phát triển Starlab để phát triển kinh tế không gian và đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với dịch vụ vũ trụ như nghiên cứu vật liệu, phát triển cây trồng và hoạt động phi hành gia.


Trạm Starlab sẽ cất cánh năm 2027 với sức chứa 4 người. Trạm sẽ có một module sinh hoạt có thể tích 340 m3, bộ phận cung cấp điện và lực đẩy, phòng thí nghiệm và cánh tay robot lớn ở bên ngoài để phục vụ bốc dỡ hàng, theo Nanoracks. So với Starlab, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) có thể tích 916 m3, tương đương máy bay phản lực Boeing 747.


Nếu tất cả theo đúng kế hoạch, Starlab sẽ phải đối mặt với một số đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, Axiom Space ở Houston dự định phóng một module tư nhân lên ISS năm 2024 và 3 module khác vào cuối năm 2027, theo đại diện công ty. Các module đó có thể tách ra và hoạt động như trạm vũ trụ thương mại bay tự do. Công ty Sierra Space ở Colorado cũng lên kế hoạch phát triển một trạm vũ trụ tư nhân bay quanh quỹ đạo.


NASA hy vọng những trạm vũ trụ thương mại như vậy sẽ thế chỗ trạm ISS nhiều khả năng ngừng hoạt động trong khoảng năm 2028 - 2030. Trạm vũ trụ cũ kỹ này đã tiếp các đoàn phi hành gia liên tục từ tháng 11/2000. NASA đã thành lập dự án mang tên Commercial LEO Destinations (CLD) để thúc đẩy sự chuyển giao. CLD sẽ hoạt động thông qua chiến lược hai giai đoạn, dựa vào các chương trình chở phi hành đoàn và hàng hóa thương mại như tàu Dragon của SpaceX.


An Khang (Theo Space)

Tram vu tru tu nhan phong len quy dao nam 2027


Nanoracks, Voyager Space va Lockheed Martin hom 21/10 thong bao ho len ke hoach phong mot tram vu tru tu nhan bay tu do o quy dao thap cua Trai Dat nam 2027.


Tram vu tru mang ten Starlab se tro thanh dia diem du lich cung nhu trung tam nghien cuu va san xuat giup tang cuong phat trien kinh te ngoai Trai Dat. De dap ung nhu cau cua chinh phu My, cac co quan vu tru quoc te va nhu cau thuong mai trong khong gian, 3 cong ty dau nganh se phat trien Starlab de phat trien kinh te khong gian va dap ung nhu cau cua khach hang doi voi dich vu vu tru nhu nghien cuu vat lieu, phat trien cay trong va hoat dong phi hanh gia.


Tram Starlab se cat canh nam 2027 voi suc chua 4 nguoi. Tram se co mot module sinh hoat co the tich 340 m3, bo phan cung cap dien va luc day, phong thi nghiem va canh tay robot lon o ben ngoai de phuc vu boc do hang, theo Nanoracks. So voi Starlab, Tram Vu tru Quoc te (ISS) co the tich 916 m3, tuong duong may bay phan luc Boeing 747.


Neu tat ca theo dung ke hoach, Starlab se phai doi mat voi mot so doi thu canh tranh. Vi du, Axiom Space o Houston du dinh phong mot module tu nhan len ISS nam 2024 va 3 module khac vao cuoi nam 2027, theo dai dien cong ty. Cac module do co the tach ra va hoat dong nhu tram vu tru thuong mai bay tu do. Cong ty Sierra Space o Colorado cung len ke hoach phat trien mot tram vu tru tu nhan bay quanh quy dao.


NASA hy vong nhung tram vu tru thuong mai nhu vay se the cho tram ISS nhieu kha nang ngung hoat dong trong khoang nam 2028 - 2030. Tram vu tru cu ky nay da tiep cac doan phi hanh gia lien tuc tu thang 11/2000. NASA da thanh lap du an mang ten Commercial LEO Destinations (CLD) de thuc day su chuyen giao. CLD se hoat dong thong qua chien luoc hai giai doan, dua vao cac chuong trinh cho phi hanh doan va hang hoa thuong mai nhu tau Dragon cua SpaceX.


An Khang (Theo Space)


Trạm vũ trụ tư nhân phóng lên quỹ đạo năm 2027

Nanoracks, Voyager Space và Lockheed Martin hôm 21/10 thông báo họ lên kế hoạch phóng một trạm vũ trụ tư nhân bay tự do ở quỹ đạo thấp của Trái Đất năm 2027.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: