Sản xuất chứng dương, đoạn mồi để chẩn đoán tác nhân gây bệnh SARS-CoV-2

Chiều 11/6, Sở Khoa học TP Cần Thơ đã tổ chức nghiệm thu đề tài Chế tạo, thẩm định chứng dương nhân tạo và đoạn mồi chẩn đoán tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona.


Chiều 11/6, Sở Khoa học TP Cần Thơ đã tổ chức nghiệm thu đề tài Chế tạo, thẩm định chứng dương nhân tạo và đoạn mồi chẩn đoán tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona.Đề tài do PGS.TS Phan Trọng Lân làm chủ nhiệm. Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Sinh hóa Phù Sa và Trung tâm Ứng dụng Tiến Bộ KH&CN- Sở KH&CN TP Cần Thơ thực hiện đề tài. Đề tài khoa học thực hiện từ tháng 3/2020 đến 6/2020 trong thời điểm trên thế giới đang xảy ra dịch SARS- CoV- 2. Qua 3 tháng thực hiện, đề tài đã đạt được các mục tiêu: Nghiên cứu chứng dương chẩn đoán tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona; Thẩm định, đánh giá chứng dương nhân tạo trong nghiên cứu theo chuẩn quốc tế; Chế tạo đoạn mồi chẩn đoán tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS- CoV-2); Thẩm định, đánh giá đoạn mồi chẩn đoán trong nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế.Đề tài đã nghiên cứu sản xuất thành công chứng dương và đã đề xuất hướng dẫn sử dụng chứng dương phục vụ cho việc sử dụng trong thực tế. Quy trình sản xuất đoạn mồi và đoạn dò có kết quả thẩm định tương đương về độ nhạy và độ đặc hiệu với các sản phẩm trên thị trường. Đề tài đã sản xuất 12.500 chứng dương tương đồng các tiêu chuẩn cơ sở về độ nhạy và độ đặc hiệu, 12.500 phản ứng dùng để chẩn đoán SARS- CoV- 2.  Kết quả thẩm định và đánh giá cho thấy các sản phẩm của nghiên cứu bao gồm chứng dương và đoạn mồi, đoạn dò đầy đủ tiêu chuẩn để có thể sản xuất và sử dụng trên quy mô lớn nhằm góp phần đẩy lùi Covid-19 và giảm thiểu gánh nặng ngân sách cho quốc gia.Theo các nhà khoa học, việc chẩn đoán xác định virus SARS- CoV- 2 bằng máy xét nghiệm Realtime RT-PCR là tiêu chuẩn vàng. Tuy nhiên, hiệu suất của xét nghiệm này phụ thuộc vào sinh phẩm chẩn đoán (đoạn mồi, đoạn dò và thuốc thử…). Do đó, việc nghiên cứu chế tạo, sản xuất chứng dương, đoạn mồi và đoạn dò hỗ trợ cho việc sàng lọc, tầm soát dịch bệnh Covid- 19 là hết sức cần thiết. Do đó, Hội đồng khoa học đã họp xét thống nhất nghiệm thu đề tài và xếp loại xuất sắc.Ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở KH&CN Cần Thơ - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cho biết, đây là đề tài khoa học mang tính cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng, chắc chắn kết quả đề tài này sẽ được công bố rộng rãi bởi nó liên quan đến dự án khoa học ứng dụng, phục vụ hữu ích nhân dân. Bên cạnh đó, giá thành sản phẩm sản xuất thấp hơn hoặc chỉ bằng 2/3 sản phẩm nhập khẩu. Đây sản phẩm có thời gian lưu hành tốt nhất hiện nay, không phải bảo quản lạnh, chỉ cần để trong hộp khô.  Hoàng Tùng Tag : đề tài khoa học Sars-CoV-2 chứng dương đoạn mồiSan xuat chung duong, doan moi de chan doan tac nhan gay benh SARS-CoV-2


Chieu 11/6, So Khoa hoc TP Can Tho da to chuc nghiem thu de tai Che tao, tham dinh chung duong nhan tao va doan moi chan doan tac nhan gay benh viem duong ho hap cap do virus Corona.


Chieu 11/6, So Khoa hoc TP Can Tho da to chuc nghiem thu de tai Che tao, tham dinh chung duong nhan tao va doan moi chan doan tac nhan gay benh viem duong ho hap cap do virus Corona.De tai do PGS.TS Phan Trong Lan lam chu nhiem. Vien Pasteur TP. Ho Chi Minh phoi hop Cong ty Sinh hoa Phu Sa va Trung tam Ung dung Tien Bo KH&CN- So KH&CN TP Can Tho thuc hien de tai. De tai khoa hoc thuc hien tu thang 3/2020 den 6/2020 trong thoi diem tren the gioi dang xay ra dich SARS- CoV- 2. Qua 3 thang thuc hien, de tai da dat duoc cac muc tieu: Nghien cuu chung duong chan doan tac nhan gay benh viem duong ho hap cap do chung moi cua virus Corona; Tham dinh, danh gia chung duong nhan tao trong nghien cuu theo chuan quoc te; Che tao doan moi chan doan tac nhan gay benh viem duong ho hap cap do chung moi cua virus Corona (SARS- CoV-2); Tham dinh, danh gia doan moi chan doan trong nghien cuu theo tieu chuan quoc te.De tai da nghien cuu san xuat thanh cong chung duong va da de xuat huong dan su dung chung duong phuc vu cho viec su dung trong thuc te. Quy trinh san xuat doan moi va doan do co ket qua tham dinh tuong duong ve do nhay va do dac hieu voi cac san pham tren thi truong. De tai da san xuat 12.500 chung duong tuong dong cac tieu chuan co so ve do nhay va do dac hieu, 12.500 phan ung dung de chan doan SARS- CoV- 2.  Ket qua tham dinh va danh gia cho thay cac san pham cua nghien cuu bao gom chung duong va doan moi, doan do day du tieu chuan de co the san xuat va su dung tren quy mo lon nham gop phan day lui Covid-19 va giam thieu ganh nang ngan sach cho quoc gia.Theo cac nha khoa hoc, viec chan doan xac dinh virus SARS- CoV- 2 bang may xet nghiem Realtime RT-PCR la tieu chuan vang. Tuy nhien, hieu suat cua xet nghiem nay phu thuoc vao sinh pham chan doan (doan moi, doan do va thuoc thu…). Do do, viec nghien cuu che tao, san xuat chung duong, doan moi va doan do ho tro cho viec sang loc, tam soat dich benh Covid- 19 la het suc can thiet. Do do, Hoi dong khoa hoc da hop xet thong nhat nghiem thu de tai va xep loai xuat sac.Ong Ngo Anh Tin – Giam doc So KH&CN Can Tho - Chu tich Hoi dong nghiem thu cho biet, day la de tai khoa hoc mang tinh cap bach, co y nghia rat quan trong, chac chan ket qua de tai nay se duoc cong bo rong rai boi no lien quan den du an khoa hoc ung dung, phuc vu huu ich nhan dan. Ben canh do, gia thanh san pham san xuat thap hon hoac chi bang 2/3 san pham nhap khau. Day san pham co thoi gian luu hanh tot nhat hien nay, khong phai bao quan lanh, chi can de trong hop kho.  Hoang Tung Tag : de tai khoa hoc Sars-CoV-2 chung duong doan moi

Sản xuất chứng dương, đoạn mồi để chẩn đoán tác nhân gây bệnh SARS-CoV-2

Chiều 11/6, Sở Khoa học TP Cần Thơ đã tổ chức nghiệm thu đề tài Chế tạo, thẩm định chứng dương nhân tạo và đoạn mồi chẩn đoán tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: