Hướng dẫn sử dụng giao diện ghép cửa sổ của Windows 11

Với giao diện ghép cửa sổ tự động khớp kín màn hình trên Windows 11, hay được gọi là Snap Layouts, người dùng sẽ được trải nghiệm sử dụng đa nhiệm tiện ích hơn.


Vừa qua, Windows 11 đã được phát hành, mang đến nhiều nâng cấp mới. Một trong những tính năng mà người dùng có thể cảm thấy tiện ích khi có dịp trải nghiệm Windows 11, đó là giao diện ghép cửa sổ tự động khớp kín màn hình, hay được gọi là Snap Layouts.


Cách sử dụng Snap Layouts Windows 11


Để sử dụng giao diện Snap Layouts trên Windows 11, người dùng để con trỏ chuột bên trên nút phóng to/nhỏ của một cửa sổ ứng dụng, sau đó chọn vị trí cho cửa sổ này trong định dạng sắp xếp mong muốn.


Hướng dẫn sử dụng giao diện ghép cửa sổ của Windows 11
Người dùng để con trỏ chuột bên trên nút phóng to/nhỏ của một cửa sổ ứng dụng, sau đó chọn vị trí cho cửa sổ này trong định dạng sắp xếp mong muốn.

Để hoàn thành, hãy chọn ứng dụng cho các khung hình còn trống.


Hướng dẫn sử dụng giao diện ghép cửa sổ của Windows 11
Hướng dẫn sử dụng giao diện ghép cửa sổ của Windows 11

Khi để con trỏ chuột bên trên đường ranh giới các khung hình, con trỏ sẽ chuyển sang biểu tượng mũi tên 2 đầu, và người dùng sẽ có thể kéo thay đổi kích thước khung.


Hướng dẫn sử dụng giao diện ghép cửa sổ của Windows 11
Khi để con trỏ chuột bên trên đường ranh giới các khung hình, con trỏ sẽ chuyển sang biểu tượng mũi tên 2 đầu, và người dùng sẽ có thể kéo thay đổi kích thước khung.

Dưới Taskbar, khi để con trỏ chuột bên trên biểu tượng ứng dụng nào, Windows 11 sẽ hiển thị cửa sổ xem trước cho ứng dụng đó, bên cạnh nhóm (Snap Groups) mà ứng dụng này đang được ghép vào.


Kích chuột phải vào cửa sổ xem trước của nhóm, người dùng sẽ có những lựa chọn như thu gọn nhóm hoặc mở phần cài đặt tùy chỉnh cho nhóm.


Hướng dẫn sử dụng giao diện ghép cửa sổ của Windows 11
Dưới Taskbar, khi để con trỏ chuột bên trên biểu tượng ứng dụng nào, Windows 11 sẽ hiển thị cửa sổ xem trước cho ứng dụng đó bên cạnh nhóm (Snap Groups) mà ứng dụng này đang được ghép vào.
Hướng dẫn sử dụng giao diện ghép cửa sổ của Windows 11
Kích chuột phải vào cửa sổ xem trước của nhóm, người dùng sẽ có những lựa chọn như thu gọn nhóm hoặc mở phần cài đặt tùy chỉnh cho nhóm.
Hướng dẫn sử dụng giao diện ghép cửa sổ của Windows 11
Trong hình là phần cài đặt tùy chỉnh cho nhóm cửa sổ.

Anh Hào

Huóng dãn sủ dụng giao diẹn ghép của sỏ của Windows 11


Vói giao diẹn ghép của sỏ tụ dọng khóp kín màn hình tren Windows 11, hay duọc gọi là Snap Layouts, nguòi dùng sẽ duọc trải nghiẹm sủ dụng da nhiẹm tiẹn ích hon.


Vùa qua, Windows 11 dã duọc phát hành, mang dén nhièu nang cáp mói. Mọt trong nhũng tính nang mà nguòi dùng có thẻ cảm tháy tiẹn ích khi có dịp trải nghiẹm Windows 11, dó là giao diẹn ghép của sỏ tụ dọng khóp kín màn hình, hay duọc gọi là Snap Layouts.


Cách sủ dụng Snap Layouts Windows 11


Dẻ sủ dụng giao diẹn Snap Layouts tren Windows 11, nguòi dùng dẻ con trỏ chuọt ben tren nút phóng to/nhỏ của mọt của sỏ úng dụng, sau dó chọn vị trí cho của sỏ này trong dịnh dạng sáp xép mong muón.


Huóng dãn sủ dụng giao diẹn ghép của sỏ của Windows 11
Nguòi dùng dẻ con trỏ chuọt ben tren nút phóng to/nhỏ của mọt của sỏ úng dụng, sau dó chọn vị trí cho của sỏ này trong dịnh dạng sáp xép mong muón.

Dẻ hoàn thành, hãy chọn úng dụng cho các khung hình còn tróng.


Huóng dãn sủ dụng giao diẹn ghép của sỏ của Windows 11
Huóng dãn sủ dụng giao diẹn ghép của sỏ của Windows 11

Khi dẻ con trỏ chuọt ben tren duòng ranh giói các khung hình, con trỏ sẽ chuyẻn sang biẻu tuọng mũi ten 2 dàu, và nguòi dùng sẽ có thẻ kéo thay dỏi kích thuóc khung.


Huóng dãn sủ dụng giao diẹn ghép của sỏ của Windows 11
Khi dẻ con trỏ chuọt ben tren duòng ranh giói các khung hình, con trỏ sẽ chuyẻn sang biẻu tuọng mũi ten 2 dàu, và nguòi dùng sẽ có thẻ kéo thay dỏi kích thuóc khung.

Duói Taskbar, khi dẻ con trỏ chuọt ben tren biẻu tuọng úng dụng nào, Windows 11 sẽ hiẻn thị của sỏ xem truóc cho úng dụng dó, ben cạnh nhóm (Snap Groups) mà úng dụng này dang duọc ghép vào.


Kích chuọt phải vào của sỏ xem truóc của nhóm, nguòi dùng sẽ có nhũng lụa chọn nhu thu gọn nhóm hoạc mỏ phàn cài dạt tùy chỉnh cho nhóm.


Huóng dãn sủ dụng giao diẹn ghép của sỏ của Windows 11
Duói Taskbar, khi dẻ con trỏ chuọt ben tren biẻu tuọng úng dụng nào, Windows 11 sẽ hiẻn thị của sỏ xem truóc cho úng dụng dó ben cạnh nhóm (Snap Groups) mà úng dụng này dang duọc ghép vào.
Huóng dãn sủ dụng giao diẹn ghép của sỏ của Windows 11
Kích chuọt phải vào của sỏ xem truóc của nhóm, nguòi dùng sẽ có nhũng lụa chọn nhu thu gọn nhóm hoạc mỏ phàn cài dạt tùy chỉnh cho nhóm.
Huóng dãn sủ dụng giao diẹn ghép của sỏ của Windows 11
Trong hình là phàn cài dạt tùy chỉnh cho nhóm của sỏ.

Anh Hào


Hướng dẫn sử dụng giao diện ghép cửa sổ của Windows 11

Với giao diện ghép cửa sổ tự động khớp kín màn hình trên Windows 11, hay được gọi là Snap Layouts, người dùng sẽ được trải nghiệm sử dụng đa nhiệm tiện ích hơn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: