Hô biến Laptop Windows thành một chiếc "router ảo" để chia sẻ kết nối Internet và tập tin

Thủ thuật nhỏ giúp chia sẻ kết nối Internet và tập tin an toàn trên Windows.


Trong gia đình hoặc trong một phòng dự án của công ty, bạn có thể sử dụng một chiếc router không dây để làm thiết bị trung gian dùng cho việc chia sẻ kết nối Internet và tập tin với nhiều máy tính. Tuy nhiên, vì lí do nào đó mà chiếc router không dây bị hỏng thì chỉ với một chiếc máy tính chạy Windows, bạn có thể nhanh chóng biến nó thành lựa chọn thay thế rất tiện dụng. Cụ thể như sau.


Hô biến Laptop Windows thành một chiếc router ảo để chia sẻ kết nối Internet và tập tin - Ảnh 1.

Khởi động Command Prompt với quyền quản trị cao nhất (Run as Administrator) từ Menu Start hoặc cửa sổ tìm kiếm.


Hô biến Laptop Windows thành một chiếc router ảo để chia sẻ kết nối Internet và tập tin - Ảnh 2.

Nhập lệnh "netsh wlan show drivers" vào Command Prompt và nhấn phím ENTER để thực thi.


Hô biến Laptop Windows thành một chiếc router ảo để chia sẻ kết nối Internet và tập tin - Ảnh 3.

Chờ vài giây để hệ thống hiển thị thông tin theo dòng lệnh đã nhập. Bạn hãy tìm đến dòng "Hosted network supported", nếu là "Yes" thì máy tính của bạn có khả năng tự tạo WiFi hotspot của riêng nó. Còn "No" thì máy tính của bạn không hỗ trợ.


Hô biến Laptop Windows thành một chiếc router ảo để chia sẻ kết nối Internet và tập tin - Ảnh 4.

Khi thấy máy tính có dòng "Hosted network supported" là "Yes" thì bạn hãy nhập tiếp lệnh "netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=[tên-WiFi] key=[mật-khẩu]". Trong đó [tên-WiFi] và [mật-khẩu] là tên mạng và mật khẩu bạn chọn. Sau đó nhấn ENTER.


Hô biến Laptop Windows thành một chiếc router ảo để chia sẻ kết nối Internet và tập tin - Ảnh 5.

Sau khi khởi tạo xong, Command Prompt sẽ hiển thị một số thống báo báo hiệu cho bạn.


Hô biến Laptop Windows thành một chiếc router ảo để chia sẻ kết nối Internet và tập tin - Ảnh 6.

Giờ bạn hãy nhập tiếp lệnh "netsh wlan start hostednetwork" và nhấn phím ENTER để khởi động router ảo mà mình vừa tạo.


Hô biến Laptop Windows thành một chiếc router ảo để chia sẻ kết nối Internet và tập tin - Ảnh 7.

Khi đã cho phép router ảo được khởi động, bạn hãy tiếp tục truy cập vào Network Connections bằng cách nhập từ khóa "ncpa.cpl" vào thanh tìm kiếm.


Hô biến Laptop Windows thành một chiếc router ảo để chia sẻ kết nối Internet và tập tin - Ảnh 8.

Một danh sách các kết nối sẽ xuất hiện. Hãy tìm đến tên kết nối bạn vừa tạo và nhấp phải chuột vào nó và chọn "Properties".


Hô biến Laptop Windows thành một chiếc router ảo để chia sẻ kết nối Internet và tập tin - Ảnh 9.

Cửa sổ Properties xuất hiện, bạn hãy nhấp vào tab "Sharing" ở trên cùng và đánh dấu vào lựa chọn "Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection".


Hô biến Laptop Windows thành một chiếc router ảo để chia sẻ kết nối Internet và tập tin - Ảnh 10.

Sau đó nhấn tiếp vào menu xổ của "Home network connection" và chọn tác vụ chia sẻ kết nối và dữ liệu đúng với định dạng router ảo bạn đã thiết lập trước đó. Sau đó nhấn "OK" để lưu lại.


Hô biến Laptop Windows thành một chiếc router ảo để chia sẻ kết nối Internet và tập tin - Ảnh 11.

Giờ thì bạn chỉ việc mở thiết bị mình cần sử dụng và vào kết nối với "Router" thôi. Nếu muốn router của mình có hỗ trợ VPN, bạn cần cài đặt và sử dụng theo OpenVPN trên máy tính nữa là xong.


Rất đơn giản phải không?Lấy linkHo bien Laptop Windows thanh mot chiec "router ao" de chia se ket noi Internet va tap tin


Thủ thuạt nhỏ giúp chia se ket noi Internet va tạp tin an toàn tren Windows.


Trong gia dình hoạc trong mọt phòng dụ án của cong ty, bạn có thẻ sủ dụng mọt chiéc router khong day dẻ làm thiét bị trung gian dùng cho viẹc chia se ket noi Internet va tạp tin vói nhièu máy tính. Tuy nhien, vì lí do nào dó mà chiéc router khong day bị hỏng thì chỉ vói mọt chiéc máy tính chạy Windows, bạn có thẻ nhanh chóng bién nó thành lụa chọn thay thé rát tiẹn dụng. Cụ thẻ nhu sau.


Ho bien Laptop Windows thanh mot chiec router ao de chia se ket noi Internet va tap tin - Anh 1.

Khỏi dọng Command Prompt vói quyèn quản trị cao nhát (Run as Administrator) tù Menu Start hoạc của sỏ tìm kiém.


Ho bien Laptop Windows thanh mot chiec router ao de chia se ket noi Internet va tap tin - Anh 2.

Nhạp lẹnh "netsh wlan show drivers" vào Command Prompt và nhán phím ENTER dẻ thục thi.


Ho bien Laptop Windows thanh mot chiec router ao de chia se ket noi Internet va tap tin - Anh 3.

Chò vài giay dẻ hẹ thóng hiẻn thị thong tin theo dòng lẹnh dã nhạp. Bạn hãy tìm dén dòng "Hosted network supported", néu là "Yes" thi may tinh cua ban co kha nang tụ tạo WiFi hotspot cua rieng no. Còn "No" thì máy tính của bạn khong hõ trọ.


Ho bien Laptop Windows thanh mot chiec router ao de chia se ket noi Internet va tap tin - Anh 4.

Khi tháy máy tính có dòng "Hosted network supported" là "Yes" thì bạn hãy nhạp tiép lẹnh "netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=[ten-WiFi] key=[mat-khau]". Trong dó [ten-WiFi] va [mat-khau] là ten mang va mat khau ban chon. Sau dó nhan ENTER.


Ho bien Laptop Windows thanh mot chiec router ao de chia se ket noi Internet va tap tin - Anh 5.

Sau khi khỏi tạo xong, Command Prompt sẽ hiẻn thị mọt só thóng báo báo hiẹu cho bạn.


Ho bien Laptop Windows thanh mot chiec router ao de chia se ket noi Internet va tap tin - Anh 6.

Giò bạn hãy nhạp tiép lẹnh "netsh wlan start hostednetwork" và nhán phím ENTER dẻ khỏi dọng router ảo mà mình vùa tạo.


Ho bien Laptop Windows thanh mot chiec router ao de chia se ket noi Internet va tap tin - Anh 7.

Khi dã cho phép router ảo duọc khỏi dọng, bạn hãy tiép tục truy cạp vào Network Connections bàng cách nhạp tù khóa "ncpa.cpl" vào thanh tìm kiém.


Ho bien Laptop Windows thanh mot chiec router ao de chia se ket noi Internet va tap tin - Anh 8.

Mot danh sach cac ket noi se xuat hien. Hãy tim dén ten ket noi ban vua tao và nháp phải chuọt vào nó và chọn "Properties".


Ho bien Laptop Windows thanh mot chiec router ao de chia se ket noi Internet va tap tin - Anh 9.

Của sỏ Properties xuát hiẹn, bạn hãy nháp vào tab "Sharing" o tren cung va dánh dáu vào lụa chọn "Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection".


Ho bien Laptop Windows thanh mot chiec router ao de chia se ket noi Internet va tap tin - Anh 10.

Sau dó nhán tiép vào menu xỏ của "Home network connection" và chọn tác vụ chia sẻ két nói và dũ liẹu dúng vói dịnh dạng router ảo bạn dã thiét lạp truóc dó. Sau dó nhán "OK" dẻ luu lại.


Ho bien Laptop Windows thanh mot chiec router ao de chia se ket noi Internet va tap tin - Anh 11.

Gio thi ban chi viec mo thiet bi minh can su dung va vao ket noi voi "Router" thoi. Neu muon router cua minh co ho tro VPN, ban can cai dat va su dung theo OpenVPN tren may tinh nua la xong.


Rat don gian phai khong?Lay link

Hô biến Laptop Windows thành một chiếc "router ảo" để chia sẻ kết nối Internet và tập tin

Thủ thuật nhỏ giúp chia sẻ kết nối Internet và tập tin an toàn trên Windows.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: