Ông Nguyễn Hoàng Ngân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh cho biết, Covid-19 có nhiều yếu tố tiêu cực nhưng với doanh nghiệp Việt Nam có 1 yếu tố tích cực là đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số.


'Covid-19 là cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp'
FPT, Vinamilk, Nhựa Bình Minh, Twitter Beans Coffee đã chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp giúp kinh doanh không gián đoạn với hơn 300 đại diện các doanh nghiệp.

Ngày 24/6/2021, tại Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Kinh doanh không gián đoạn - Kinh nghiệm và giải pháp sáng tạo”, lãnh đạo FPT, Vinamilk, Nhựa Bình Minh, Twitter Beans Coffee đã chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp giúp kinh doanh không gián đoạn với hơn 300 đại diện các doanh nghiệp.


Chia sẻ tại sự kiện này, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT cho biết, “để đảm bảo kinh doanh liên tục phải có “3 cần” và “3 không”. Ba cần là cần đảm bảo dòng tiền, cần ứng dụng công nghệ để triển khai cách làm mới và cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo tìm nguy trong cơ. Còn để có thể thay đổi sâu từ bên trong, doanh nghiệp cần ưu tiên triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ba “không”: Không bị động - Không gián đoạn - Không chạm”.


Cũng tại sự kiện này, ông Nguyễn Hoàng Ngân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh cho biết, “Covid-19 có nhiều yếu tố tiêu cực nhưng với doanh nghiệp Việt Nam có 1 yếu tố tích cực là đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số. Năm 2021, chúng tôi xây dựng slogan linh hoạt ứng phó để vượt lên thách thức. Đây là giải pháp cần thiết vì chúng ta không thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Bất kỳ lúc nào các giải pháp cũng có thể bị lạc hậu, tình huống có thể thay đổi thì sự linh hoạt ứng phó để vượt lên thách thức là điều mà Nhựa Bình Minh đã chia sẻ với toàn bộ người lao động. Chiến thuật lớn nhất hiện này là dọa và sợ, làm sao để người lao động thấy được cái mức độ nghiêm trọng và nguy hiểm của dịch thì lúc đó có thể chúng ta tạo được yêu cầu cho người lao động tính tuân thủ, làm sao đảm bảo phòng dịch và duy trì sản xuất”.


Ông Lê Thành Liêm, Giám đốc Điều hành Tài chính Vinamilk cho biết, “tất cả các công ty đều khó khăn vấn đề là làm thế nào để lập được kế hoạch mang tính bền vững. Buộc lòng chúng ta phải thay đổi, chúng ta chỉ dám xây dựng kế hoạch trong 3 tháng và thường xuyên phải cập nhật, thay đổi. Chúng tôi đã có những quyết định thay đổi, ví dụ như kế hoạch đầu tư để tối ưu hóa dòng tiền, quản trị vốn lưu động, hàng tồn kho… Công nghệ là một yếu tố quan trọng, nhưng trong bối cảnh hiện nay lo lắng nhất là sức khỏe của đội ngũ người lao động, đảm bảo sức khỏe cho họ thì mới có thể đảm bảo được kinh doanh không gián đoạn. Phải đào tạo huấn luyện để nhân viên tiếp cận những công cụ mới, thích nghi với bối cảnh hiện nay”.


Bà Lâm Thị Kiều Oanh, Giám đốc Điều hành Twitter Beans Coffee cho biết, “chuyển đổi số không phải là một hành trình quá khó. Đầu tiên cần phải làm rõ mục tiêu của doanh nghiệp, bài toán quản trị muốn giải là gì. Tiếp đến là yếu tố con người. Người lãnh đạo cần hiểu rõ mục tiêu, giá trị của chuyển đổi số để từ đó quyết tâm, bền bỉ và kiên trì triển khai. Hiện nay có rất nhiều nền tảng, giải pháp công nghệ phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp chỉ cần làm rõ bài toán của mình”.


Chia sẻ về vấn đề này, ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ FPT cho biết, “ưu tiên chuyển đổi số của các doanh nghiệp trong đại dịch là đảm bảo cán bộ nhân viên được an toàn, làm sao đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn. Các doanh nghiệp đã có bước tiến đáng kể trong việc thay đổi vận hành. Để triển khai toàn bộ quá trình chuyển đổi số cần nỗ lực, quyết tâm vô cùng lớn từ người lãnh đạo. Bộ giải pháp kinh doanh không gián đoạn được FPT và Base.vn phát triển giúp các doanh nghiệp vận hành xuất sắc, tạo ra trải nghiệm khách hàng vượt trội, khai thác nguồn lực số và củng cố hạ tầng kỹ thuật số. Các giải pháp này phục vụ cho doanh nghiệp trong việc: Không tiếp xúc; tối ưu chi phí; giao việc tối ưu; quản trị công việc và hiệu suất”.


Với mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt hướng tới mục tiêu kinh doanh không gián đoạn, giảm thiểu và chủ động ứng phó trước tác động của đại dịch Covid-19, FPT chính thức triển khai chuỗi hành động nhằm tìm kiếm giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong trên tất cả các khía cạnh từ kinh doanh, vận hành đến quản trị nhân sự. FPT cũng kỳ vọng có thể truyền cảm hứng, tạo thêm động lực giúp các doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn, phát triển bền vững hướng đến mô hình doanh nghiệp số, đóng góp cho sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế.


Nguyễn Thái 

'Covid-19 la co hoi thuc day chuyen doi so cua doanh nghiep'


Ong Nguyen Hoang Ngan, Tong Giam doc Cong ty co phan Nhua Binh Minh cho biet, Covid-19 co nhieu yeu to tieu cuc nhung voi doanh nghiep Viet Nam co 1 yeu to tich cuc la day nhanh qua trinh so hoa, chuyen doi so.


'Covid-19 la co hoi thuc day chuyen doi so cua doanh nghiep'
FPT, Vinamilk, Nhua Binh Minh, Twitter Beans Coffee da chia se kinh nghiem va giai phap giup kinh doanh khong gian doan voi hon 300 dai dien cac doanh nghiep.

Ngay 24/6/2021, tai Hoi thao truc tuyen voi chu de “Kinh doanh khong gian doan - Kinh nghiem va giai phap sang tao”, lanh dao FPT, Vinamilk, Nhua Binh Minh, Twitter Beans Coffee da chia se kinh nghiem va giai phap giup kinh doanh khong gian doan voi hon 300 dai dien cac doanh nghiep.


Chia se tai su kien nay, ong Nguyen Van Khoa, Tong Giam doc FPT cho biet, “de dam bao kinh doanh lien tuc phai co “3 can” va “3 khong”. Ba can la can dam bao dong tien, can ung dung cong nghe de trien khai cach lam moi va can chu dong, linh hoat, sang tao tim nguy trong co. Con de co the thay doi sau tu ben trong, doanh nghiep can uu tien trien khai dong bo cac giai phap dam bao ba “khong”: Khong bi dong - Khong gian doan - Khong cham”.


Cung tai su kien nay, ong Nguyen Hoang Ngan, Tong Giam doc Cong ty co phan Nhua Binh Minh cho biet, “Covid-19 co nhieu yeu to tieu cuc nhung voi doanh nghiep Viet Nam co 1 yeu to tich cuc la day nhanh qua trinh so hoa, chuyen doi so. Nam 2021, chung toi xay dung slogan linh hoat ung pho de vuot len thach thuc. Day la giai phap can thiet vi chung ta khong the chac chan dieu gi se xay ra. Bat ky luc nao cac giai phap cung co the bi lac hau, tinh huong co the thay doi thi su linh hoat ung pho de vuot len thach thuc la dieu ma Nhua Binh Minh da chia se voi toan bo nguoi lao dong. Chien thuat lon nhat hien nay la doa va so, lam sao de nguoi lao dong thay duoc cai muc do nghiem trong va nguy hiem cua dich thi luc do co the chung ta tao duoc yeu cau cho nguoi lao dong tinh tuan thu, lam sao dam bao phong dich va duy tri san xuat”.


Ong Le Thanh Liem, Giam doc Dieu hanh Tai chinh Vinamilk cho biet, “tat ca cac cong ty deu kho khan van de la lam the nao de lap duoc ke hoach mang tinh ben vung. Buoc long chung ta phai thay doi, chung ta chi dam xay dung ke hoach trong 3 thang va thuong xuyen phai cap nhat, thay doi. Chung toi da co nhung quyet dinh thay doi, vi du nhu ke hoach dau tu de toi uu hoa dong tien, quan tri von luu dong, hang ton kho… Cong nghe la mot yeu to quan trong, nhung trong boi canh hien nay lo lang nhat la suc khoe cua doi ngu nguoi lao dong, dam bao suc khoe cho ho thi moi co the dam bao duoc kinh doanh khong gian doan. Phai dao tao huan luyen de nhan vien tiep can nhung cong cu moi, thich nghi voi boi canh hien nay”.


Ba Lam Thi Kieu Oanh, Giam doc Dieu hanh Twitter Beans Coffee cho biet, “chuyen doi so khong phai la mot hanh trinh qua kho. Dau tien can phai lam ro muc tieu cua doanh nghiep, bai toan quan tri muon giai la gi. Tiep den la yeu to con nguoi. Nguoi lanh dao can hieu ro muc tieu, gia tri cua chuyen doi so de tu do quyet tam, ben bi va kien tri trien khai. Hien nay co rat nhieu nen tang, giai phap cong nghe phu hop voi cac doanh nghiep vua va nho. Cac doanh nghiep chi can lam ro bai toan cua minh”.


Chia se ve van de nay, ong Vu Anh Tu, Giam doc Cong nghe FPT cho biet, “uu tien chuyen doi so cua cac doanh nghiep trong dai dich la dam bao can bo nhan vien duoc an toan, lam sao dam bao hoat dong kinh doanh khong bi gian doan. Cac doanh nghiep da co buoc tien dang ke trong viec thay doi van hanh. De trien khai toan bo qua trinh chuyen doi so can no luc, quyet tam vo cung lon tu nguoi lanh dao. Bo giai phap kinh doanh khong gian doan duoc FPT va Base.vn phat trien giup cac doanh nghiep van hanh xuat sac, tao ra trai nghiem khach hang vuot troi, khai thac nguon luc so va cung co ha tang ky thuat so. Cac giai phap nay phuc vu cho doanh nghiep trong viec: Khong tiep xuc; toi uu chi phi; giao viec toi uu; quan tri cong viec va hieu suat”.


Voi mong muon dong hanh cung cac doanh nghiep Viet huong toi muc tieu kinh doanh khong gian doan, giam thieu va chu dong ung pho truoc tac dong cua dai dich Covid-19, FPT chinh thuc trien khai chuoi hanh dong nham tim kiem giai phap ho tro cac doanh nghiep trong tren tat ca cac khia canh tu kinh doanh, van hanh den quan tri nhan su. FPT cung ky vong co the truyen cam hung, tao them dong luc giup cac doanh nghiep Viet Nam vuot qua kho khan, phat trien ben vung huong den mo hinh doanh nghiep so, dong gop cho su phuc hoi va phat trien cua nen kinh te.


Nguyen Thai 


'Covid-19 là cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp'

Ông Nguyễn Hoàng Ngân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh cho biết, Covid-19 có nhiều yếu tố tiêu cực nhưng với doanh nghiệp Việt Nam có 1 yếu tố tích cực là đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: