Người tiêu dùng trong nước phải được dùng hàng Việt Nam chất lượng cao

Thứ trưởng Bộ Khoa học Bùi Thế Duy cho rằng “Không thể có chuyện có hai luống rau thì một luống thì dùng cho việc xuất khẩu còn luống còn lại dành cho người tiêu dùng trong nước”.


Chiều 9/6, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (Hội DN HVNCLC) tổ chức Hội nghị với chủ đề “Tiêu chuẩn mới cho doanh nghiệp và nông dân để khởi động kinh doanh sau dịch Covid - 19”. Chương trình nhằm khởi động lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau nhiều tháng cách ly xã hội. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Global G.A.P cùng hơn 200 đại biểu là đại diện các bộ ngành, doanh nghiệp, nông dân các dự án khởi nghiệp, nông nghiệp miền Bắc, các chuyên gia... Hội nghị nhằm tổng kết việc thực hiện Thỏa thuận chương trình hợp tác hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm giữa Bộ KH&CN với Hội DN HVNCLC được ký vào tháng 8/2018.Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy chia sẻ: Trước đây hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc thì không yêu cầu về truy xuất hàng hóa, truy suất nguồn gốc. Tuy nhiên hiện nay thì việc truy xuất hàng hóa, truy suất nguồn gốc đều phải thực hiện 100%. Đây không đơn thuần là hàng rào kỹ thuật mà nó thể hiện nhu cầu của người tiêu dùng ở thị trường lớn. Khi đời sống con người cao lên thì nhu cầu về chất lượng sản phẩm hàng hóa cũng phải được nâng cao, đảm bảo về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hơn… Qua đây cho thấy việc tiếp cận sớm của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao trong việc xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã giúp cho các doanh nghiệp Việt có thể đánh giá để từ đó đưa sản phẩm của mình đến các thị trường lớn, các thị trường có tiêu chuẩn khắt khe như Châu Âu. “Mục tiêu xây dựng bộ tiêu chuẩn này không chỉ đưa hàng Việt Nam chất lượng cao đi xuất khẩu mà còn phục vụ người tiêu dùng trong nước, người Việt Nam cũng phải được dùng hàng Việt Nam chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, Thứ trưởng Duy nói. Thứ trưởng Duy cũng cho rằng, để tận dụng thị trường trong nước cần áp dụng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật kết hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Khi đó sản phẩm sẽ chinh phục được cả thị trường trong nước và nước ngoài. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo bộ KH&CN cũng cho hay, sau gần 2 năm thực hiện Thỏa thuận Chương trình hợp tác hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ KH&CN đã thực hiện tốt vai trò phối hợp với Hội DN HVNCLC giúp cộng đồng doanh nghiệp và nông dân nâng cao nhận thức trong lĩnh vực xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, qua đó giảm thiểu các lãng phí trong quá trình sản xuất, tiết kiệm về nhân lực, thời gian, nguyên nhiên liệu, năng lượng, bảo vệ môi trường, có trách nhiệm với người lao động và cộng đồng... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, cải thiện hình ảnh, thương hiệu và tính cạnh tranh của doanh nghiệp.Hiện tại đã có 54 doanh nghiệp được cấp chứng nhận. Trong đó có 26 doanh nghiệp ngành phi thực phẩm được trao chứng nhận tại Lễ khai mạc Hội chợ HVNCLC TP.HCM và Diễn đàn Mekong Connect tại Cần Thơ… Đặc biệt, từ sự lan tỏa và tính thiết thực, Bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn hội nhập đã được nhiều tổ chức như Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, GMP, GlobalG.A.P.… thừa nhận. Nguyễn Hùng  Tag : hàng Việt Nam tiêu chuẩn chất lượngNguoi tieu dung trong nuoc phai duoc dung hang Viet Nam chat luong cao


Thu truong Bo Khoa hoc Bui The Duy cho rang “Khong the co chuyen co hai luong rau thi mot luong thi dung cho viec xuat khau con luong con lai danh cho nguoi tieu dung trong nuoc”.


Chieu 9/6, Bo Khoa hoc va Cong nghe (KH&CN) va Hoi doanh nghiep Hang Viet Nam chat luong cao (Hoi DN HVNCLC) to chuc Hoi nghi voi chu de “Tieu chuan moi cho doanh nghiep va nong dan de khoi dong kinh doanh sau dich Covid - 19”. Chuong trinh nham khoi dong lai cac hoat dong san xuat, kinh doanh sau nhieu thang cach ly xa hoi. Tham du Hoi nghi co dai dien lanh dao Bo KH&CN, Bo Cong thuong, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, dai dien Global G.A.P cung hon 200 dai bieu la dai dien cac bo nganh, doanh nghiep, nong dan cac du an khoi nghiep, nong nghiep mien Bac, cac chuyen gia... Hoi nghi nham tong ket viec thuc hien Thoa thuan chuong trinh hop tac ho tro nong dan va doanh nghiep xay dung tieu chuan chat luong san pham giua Bo KH&CN voi Hoi DN HVNCLC duoc ky vao thang 8/2018.Tai Hoi nghi, Thu truong Bo KH&CN Bui The Duy chia se: Truoc day hang Viet Nam xuat khau sang Trung Quoc thi khong yeu cau ve truy xuat hang hoa, truy suat nguon goc. Tuy nhien hien nay thi viec truy xuat hang hoa, truy suat nguon goc deu phai thuc hien 100%. Day khong don thuan la hang rao ky thuat ma no the hien nhu cau cua nguoi tieu dung o thi truong lon. Khi doi song con nguoi cao len thi nhu cau ve chat luong san pham hang hoa cung phai duoc nang cao, dam bao ve chat luong ve sinh an toan thuc pham hon… Qua day cho thay viec tiep can som cua Bo Khoa hoc va Cong nghe cung nhu Hoi doanh nghiep Hang Viet Nam chat luong cao trong viec xay dung bo tieu chuan chat luong san pham da giup cho cac doanh nghiep Viet co the danh gia de tu do dua san pham cua minh den cac thi truong lon, cac thi truong co tieu chuan khat khe nhu Chau Au. “Muc tieu xay dung bo tieu chuan nay khong chi dua hang Viet Nam chat luong cao di xuat khau ma con phuc vu nguoi tieu dung trong nuoc, nguoi Viet Nam cung phai duoc dung hang Viet Nam chat luong cao, dam bao ve sinh an toan thuc pham”, Thu truong Duy noi. Thu truong Duy cung cho rang, de tan dung thi truong trong nuoc can ap dung bo tieu chuan ky thuat ket hop voi cac tieu chuan quoc te. Khi do san pham se chinh phuc duoc ca thi truong trong nuoc va nuoc ngoai. Cung tai Hoi nghi, lanh dao bo KH&CN cung cho hay, sau gan 2 nam thuc hien Thoa thuan Chuong trinh hop tac ho tro nong dan va doanh nghiep xay dung tieu chuan chat luong san pham, voi chuc nang, nhiem vu cua minh, Bo KH&CN da thuc hien tot vai tro phoi hop voi Hoi DN HVNCLC giup cong dong doanh nghiep va nong dan nang cao nhan thuc trong linh vuc xay dung va ap dung tieu chuan, qua do giam thieu cac lang phi trong qua trinh san xuat, tiet kiem ve nhan luc, thoi gian, nguyen nhien lieu, nang luong, bao ve moi truong, co trach nhiem voi nguoi lao dong va cong dong... gop phan nang cao hieu qua hoat dong, chat luong san pham, hang hoa, thoa man ngay cang tot hon nhu cau cua khach hang, cai thien hinh anh, thuong hieu va tinh canh tranh cua doanh nghiep.Hien tai da co 54 doanh nghiep duoc cap chung nhan. Trong do co 26 doanh nghiep nganh phi thuc pham duoc trao chung nhan tai Le khai mac Hoi cho HVNCLC TP.HCM va Dien dan Mekong Connect tai Can Tho… Dac biet, tu su lan toa va tinh thiet thuc, Bo tieu chi HVNCLC – Chuan hoi nhap da duoc nhieu to chuc nhu Ban quan ly an toan thuc pham TP.HCM, GMP, GlobalG.A.P.… thua nhan. Nguyen Hung  Tag : hang Viet Nam tieu chuan chat luong

Người tiêu dùng trong nước phải được dùng hàng Việt Nam chất lượng cao

Thứ trưởng Bộ Khoa học Bùi Thế Duy cho rằng “Không thể có chuyện có hai luống rau thì một luống thì dùng cho việc xuất khẩu còn luống còn lại dành cho người tiêu dùng trong nước”.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: