Công bố 6 dịch vụ công mới trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Buổi họp báo công bố 6 dịch vụ mới cung cấp cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được tổ chức ngày 1/7 tới tại Hà Nội.


Công bố 6 dịch vụ công mới trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Tính đến nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 596 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (Ảnh minh họa).

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, 6 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia sắp được công bố gồm có: Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế; Cấp đổi giấy phép lái xe cấp độ 4; Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Cảnh sát giao thông (phạm vi toàn quốc; Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Thanh tra giao thông.


Cổng dịch vụ công quốc gia là một trong những hệ thống được triển khai để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Được khai trương từ ngày 9/12/2019, Cổng dịch vụ công quốc gia là đầu mối kết nối với các Cổng dịch vụ công và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, góp phần công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp, phù hợp với từng đối tượng.


Hiện nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đã kết nối tích hợp với Cổng dịch vụ công của 17 bộ, cơ quan. Từ 8 nhóm dịch vụ công được cung cấp ở thời điểm khai trương, đến nay Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 596 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.


Theo thống kê, kể từ ngày 9/12/2019 đến ngày 19/6/2020, đã có trên 171 nghìn tài khoản, trên 44 triệu lượt truy cập, trên 9,9 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái và trên 131 nghìn hồ sơ được thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cổng cũng đã tiếp nhận hỗ trợ trên 14 nghìn cuộc gọi; tiếp nhận trên 6,5 nghìn phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.


Để phục vụ việc cung cấp dịch vụ công nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đến nay Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành việc kết nối với nền tảng thanh toán.


Theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục ngày 24/3, trong năm nay, có 65 dịch vụ được ưu tiên cung cấp trên Cổng, gồm 8 dịch vụ công liên quan đến một số chỉ số môi trường kinh doanh; và 57 dịch vụ công thuộc nhóm dịch vụ công thiết yếu, số lượng đối tượng thực hiện cao.


Để tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong việc sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia, trong các ngày 19/5 và 12/6/2020, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức 2 hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia và các lợi ích dành cho doanh nghiệp”.


Liên quan đến việc cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, theo đánh giá của Bộ TT&TT, trong thời gian qua, nhiều bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai các giải pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng giúp giảm tải cho Trung tâm hành chính công ngay trong thời gian dịch Covid-19.


Cụ thể, tính đến hết quý II/2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được các bộ, ngành, địa phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp đã đạt 14,11%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (khoảng 7%). Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn khoảng cách lớn so với mục tiêu đặt ra là đạt 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020.


Vân Anh

Cong bo 6 dich vu cong moi tren Cong dich vu cong quoc gia


Buoi hop bao cong bo 6 dich vu moi cung cap cho nguoi dan, doanh nghiep tren Cong dich vu cong quoc gia se duoc to chuc ngay 1/7 toi tai Ha Noi.


Cong bo 6 dich vu cong moi tren Cong dich vu cong quoc gia
Tinh den nay, Cong dich vu cong quoc gia da tich hop, cung cap 596 dich vu cong truc tuyen muc do 3 va 4 (Anh minh hoa).

Thong tin tu Van phong Chinh phu cho hay, 6 dich vu cong tren Cong dich vu cong quoc gia sap duoc cong bo gom co: Chung thuc ban sao dien tu tu ban chinh; Dong bao hiem xa hoi tu nguyen; Gia han the bao hiem y te; Cap doi giay phep lai xe cap do 4; Nop phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong duong bo thuoc tham quyen cua Canh sat giao thong (pham vi toan quoc; Nop phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong duong bo thuoc tham quyen cua Thanh tra giao thong.


Cong dich vu cong quoc gia la mot trong nhung he thong duoc trien khai de phuc vu nguoi dan, doanh nghiep. Duoc khai truong tu ngay 9/12/2019, Cong dich vu cong quoc gia la dau moi ket noi voi cac Cong dich vu cong va cac he thong thong tin, co so du lieu cua cac bo, nganh, dia phuong, gop phan cong khai, minh bach cac thong tin lien quan ve thu tuc hanh chinh va cung cap, ho tro thuc hien dich vu cong theo nhu cau su dung cua nguoi dan, doanh nghiep, phu hop voi tung doi tuong.


Hien nay, Cong dich vu cong quoc gia da ket noi tich hop voi Cong dich vu cong cua 17 bo, co quan. Tu 8 nhom dich vu cong duoc cung cap o thoi diem khai truong, den nay Cong dich vu cong quoc gia da tich hop, cung cap 596 dich vu cong truc tuyen muc do 3 va 4.


Theo thong ke, ke tu ngay 9/12/2019 den ngay 19/6/2020, da co tren 171 nghin tai khoan, tren 44 trieu luot truy cap, tren 9,9 trieu ho so dong bo trang thai va tren 131 nghin ho so duoc thuc hien qua Cong Dich vu cong quoc gia. Cong cung da tiep nhan ho tro tren 14 nghin cuoc goi; tiep nhan tren 6,5 nghin phan anh, kien nghi cua nguoi dan, doanh nghiep.


De phuc vu viec cung cap dich vu cong nop phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong duong bo, den nay Bo Cong an va Bo Giao thong van tai da hoan thanh viec ket noi voi nen tang thanh toan.


Theo Danh muc dich vu cong truc tuyen uu tien tich hop, cung cap tren Cong dich vu cong quoc gia nam 2020 da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet danh muc ngay 24/3, trong nam nay, co 65 dich vu duoc uu tien cung cap tren Cong, gom 8 dich vu cong lien quan den mot so chi so moi truong kinh doanh; va 57 dich vu cong thuoc nhom dich vu cong thiet yeu, so luong doi tuong thuc hien cao.


De tang cuong su tham gia cua cong dong doanh nghiep trong viec su dung Cong dich vu cong quoc gia, trong cac ngay 19/5 va 12/6/2020, Hoi dong tu van cai cach thu tuc hanh chinh cua Thu tuong Chinh phu phoi hop voi Ngan hang The gioi tai Viet Nam to chuc 2 hoi nghi truc tuyen “Gioi thieu Cong Dich vu cong quoc gia va cac loi ich danh cho doanh nghiep”.


Lien quan den viec cung cap dich vu cong phuc vu nguoi dan, doanh nghiep, theo danh gia cua Bo TT&TT, trong thoi gian qua, nhieu bo, nganh, dia phuong da no luc trien khai cac giai phap day manh cung cap dich vu cong truc tuyen va cac ung dung giup giam tai cho Trung tam hanh chinh cong ngay trong thoi gian dich Covid-19.


Cu the, tinh den het quy II/2020, ty le dich vu cong truc tuyen muc do 4 duoc cac bo, nganh, dia phuong cung cap cho nguoi dan, doanh nghiep da dat 14,11%, tang gap doi so voi cung ky nam ngoai (khoang 7%). Tuy nhien, ty le nay van con khoang cach lon so voi muc tieu dat ra la dat 30% dich vu cong truc tuyen muc 4 trong nam 2020.


Van Anh


Công bố 6 dịch vụ công mới trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Buổi họp báo công bố 6 dịch vụ mới cung cấp cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được tổ chức ngày 1/7 tới tại Hà Nội.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: