Chính phủ ủng hộ GS Trần Thanh Vân làm khoa học với tinh thần tích cực nhất

Tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định hôm qua (22/7), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm cho ý kiến về cơ chế miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất với dự án “Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa” của GS Trần Thanh Vân. >>GS Trần Thanh Vân trải lòng về việc bỏ ra hàng triệu đô để phát triển khoa học Việt Nam >>Trung tâm ICISE của GS Trần Thanh Vân gặp khó vì liên tục nhận thông báo nợ tiền thuê đất >>GS Trần Thanh Vân và những nỗ lực không mệt mỏi


Theo UBND tỉnh Bình Định, Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, được UBND tỉnh này phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch với diện tích 242ha, là Khu đô thị Khoa học đầu tiên trong cả nước. Khi đi vào hoạt động sẽ trở thành điểm đến đặc trưng của Việt Nam về khoa học, giáo dục và định vị thương hiệu sản phẩm du lịch khoa học Bình Định đối với du khách trong nước và quốc tế. Để dự án trọng điểm này sớm được triển khai xây dựng, UBND tỉnh Bình Định kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo sớm thông qua đề án phát triển: “Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn 2035” mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình Trung ương. Về việc này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư cũng đã có kết luận và tỉnh Bình Định cũng đã có đề án phát triển Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, tầm nhìn 2025-2035 trình Chính phủ.Đặc biệt, thời gian qua, dư luận cả nước cũng như nhiều nhà khoa học rất quan tâm đến việc Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, tại thung lũng Quy Hòa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) của GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ VN (Pháp) đang gặp khó vì liên tục bị đòi nợ tiền thuê đất. Trong khi đó, khách sạn “Vì khoa học” cũng bị gây khó dễ làm gián đoạn thi công. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, quan tâm sớm cho ý kiến bằng văn bản về dự án này. Nhất là về cơ chế miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất cho phần nào liên quan đến phát triển khoa học công nghệ, với tinh thần ủng hộ tích cực nhất. “Đây là một đặc sản của Bình Định. Thời Pháp thuộc, cả nước có 4 trường Quốc học thì 1 trường Quốc học đặc ở Quy Nhơn - Bình Định. Bây giờ, có 1 khu đô thị khoa học đặc tại Quy Nhơn là một điểm rất đặc trưng của Bình Định”, Phó Thủ tướng nói.Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, quan điểm xuyên suốt của các thế hệ lãnh đạo tỉnh và cá nhân ông là miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với diện tích phục vụ khoa học phi lợi nhuận. “Chúng tôi đã chỉ đạo ngành thuế tạm dừng thông báo thu tiền đối với ICISE. Còn về dự án khách sạn “Vì khoa học”, tỉnh đồng ý cho phép GS Trần Thanh Vân tiếp tục xây dựng đảm bảo tiến độ”, ông Dũng cho biết. Doãn Công Tag : Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ GS Trần Thanh Vân Trung tâm ICISEChinh phu ung ho GS Tran Thanh Van lam khoa hoc voi tinh than tich cuc nhat


Tai buoi lam viec voi tinh Binh Dinh hom qua (22/7), Pho Thu tuong Vuong Dinh Hue chi dao cac bo, nganh lien quan som cho y kien ve co che mien hoac giam tien su dung dat voi du an “Khu do thi Khoa hoc va Giao duc Quy Hoa” cua GS Tran Thanh Van. >>GS Tran Thanh Van trai long ve viec bo ra hang trieu do de phat trien khoa hoc Viet Nam >>Trung tam ICISE cua GS Tran Thanh Van gap kho vi lien tuc nhan thong bao no tien thue dat >>GS Tran Thanh Van va nhung no luc khong met moi


Theo UBND tinh Binh Dinh, Khu do thi Khoa hoc va Giao duc Quy Hoa, duoc UBND tinh nay phe duyet va dieu chinh, bo sung quy hoach voi dien tich 242ha, la Khu do thi Khoa hoc dau tien trong ca nuoc. Khi di vao hoat dong se tro thanh diem den dac trung cua Viet Nam ve khoa hoc, giao duc va dinh vi thuong hieu san pham du lich khoa hoc Binh Dinh doi voi du khach trong nuoc va quoc te. De du an trong diem nay som duoc trien khai xay dung, UBND tinh Binh Dinh kien nghi Pho Thu tuong Chinh phu quan tam chi dao som thong qua de an phat trien: “Khu do thi Khoa hoc va Giao duc Quy Hoa den nam 2025, tam nhin 2035” ma Ban Thuong vu Tinh uy da trinh Trung uong. Ve viec nay, Pho Thu tuong Vuong Dinh Hue cho biet, Thu tuong Chinh phu va Thuong truc Ban Bi thu cung da co ket luan va tinh Binh Dinh cung da co de an phat trien Khu do thi Khoa hoc va Giao duc Quy Hoa, tam nhin 2025-2035 trinh Chinh phu.Dac biet, thoi gian qua, du luan ca nuoc cung nhu nhieu nha khoa hoc rat quan tam den viec Trung tam quoc te khoa hoc va giao duc lien nganh (ICISE, tai thung lung Quy Hoa, TP Quy Nhon, tinh Binh Dinh) cua GS Tran Thanh Van, Chu tich Hoi Khoa hoc Gap go VN (Phap) dang gap kho vi lien tuc bi doi no tien thue dat. Trong khi do, khach san “Vi khoa hoc” cung bi gay kho de lam gian doan thi cong. Pho Thu tuong Vuong Dinh Hue de nghi cac bo, nganh lien quan, nhat la Bo Ke hoach va Dau tu, Tai chinh, Khoa hoc va Cong nghe, Tai nguyen va Moi truong, quan tam som cho y kien bang van ban ve du an nay. Nhat la ve co che mien hoac giam tien su dung dat cho phan nao lien quan den phat trien khoa hoc cong nghe, voi tinh than ung ho tich cuc nhat. “Day la mot dac san cua Binh Dinh. Thoi Phap thuoc, ca nuoc co 4 truong Quoc hoc thi 1 truong Quoc hoc dac o Quy Nhon - Binh Dinh. Bay gio, co 1 khu do thi khoa hoc dac tai Quy Nhon la mot diem rat dac trung cua Binh Dinh”, Pho Thu tuong noi.Trong khi do, Chu tich UBND tinh Binh Dinh Ho Quoc Dung cho biet, quan diem xuyen suot cua cac the he lanh dao tinh va ca nhan ong la mien toan bo tien thue dat doi voi dien tich phuc vu khoa hoc phi loi nhuan. “Chung toi da chi dao nganh thue tam dung thong bao thu tien doi voi ICISE. Con ve du an khach san “Vi khoa hoc”, tinh dong y cho phep GS Tran Thanh Van tiep tuc xay dung dam bao tien do”, ong Dung cho biet. Doan Cong Tag : Pho Thu tuong Vuong Dinh Hue GS Tran Thanh Van Trung tam ICISE

Chính phủ ủng hộ GS Trần Thanh Vân làm khoa học với tinh thần tích cực nhất

Tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định hôm qua (22/7), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm cho ý kiến về cơ chế miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất với dự án “Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa” của GS Trần Thanh Vân. >>GS Trần Thanh Vân trải lòng về việc bỏ ra hàng triệu đô để phát triển khoa học Việt Nam >>Trung tâm ICISE của GS Trần Thanh Vân gặp khó vì liên tục nhận thông báo nợ tiền thuê đất >>GS Trần Thanh Vân và những nỗ lực không mệt mỏi
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: