Trung tâm ICISE của GS Trần Thanh Vân lọt vào top 10 cơ sở nghiên cứu của Việt Nam

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) do GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam thành lập đã lọt top 10 cơ sở nghiên cứu của Việt Nam. >>10 năm Gặp gỡ Việt Nam - Bình Định: “Nơi đất lành chim đậu”


Ngày 8/10, TS Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) cho biết, theo công bố của Current Index - một bảng xếp hạng nhánh của Nature Index, ICISE đã lọt vào top 10 cơ sở nghiên cứu của Việt Nam trong khung thời gian từ 1/6/2018 đến 31/5/2019.Theo bảng Current Index, top 10 cơ sở nghiên cứu của Việt Nam lần này gồm có: 2 ĐH Quốc gia (ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh); 4 trường ĐH gồm: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), ĐH Duy Tân, ĐH Tôn Đức Thắng; 4 viện và trung tâm nghiên cứu gồm: Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford tại Việt Nam và Trung tâm ICISE (đứng thứ 5). Với kết quả này đã đưa Trung tâm ICISE vào bản đồ KH&CN thế giới, góp phần cùng các trường ĐH và cơ sở nghiên cứu đưa Việt Nam ngày càng hội nhập với thế giới trong lĩnh vực khoa học. Ngoài vai trò là một điểm gặp gỡ, giao lưu khoa học giữa Việt Nam và thế giới, ICISE còn thành lập Viện nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE), nằm trong khuôn viên của ICISE. Hiện tại, IFIRSE có 2 nhóm nghiên cứu với 4 nghiên cứu viên cơ hữu và 1 nghiên cứu sinh, những kết quả nghiên cứu bước đầu đã bắt nhịp và hội nhập được vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản quốc tế.Từ khi thành lập năm 2013 đến nay, Trung tâm ICISE đã tổ chức trên 60 hội nghị khoa học quốc tế và 16 trường khoa học chuyên đề, với sự tham dự của khoảng 5.500 nhà khoa học quốc tế. Trong đó, có 12 người đoạt giải Nobel, 2 giải Fields (được coi là giải Nobel trong toán học), 2 giải Kavli (giải thưởng cao nhất ở lĩnh vực thiên văn học) và 1 giải thưởng vật lý Dirac (giải thưởng danh giá nhất trong ngành vật lý lý thuyết)… Doãn Công Tag : giáo sư trần thanh vân Trung tâm ICISE top10 cơ sở khoa học Việt Nam Theo bảng Current IndexTrung tam ICISE cua GS Tran Thanh Van lot vao top 10 co so nghien cuu cua Viet Nam


Trung tam Quoc te Khoa hoc va Giao duc lien nganh (ICISE) do GS Tran Thanh Van - Chu tich Hoi Gap go Viet Nam thanh lap da lot top 10 co so nghien cuu cua Viet Nam. >>10 nam Gap go Viet Nam - Binh Dinh: “Noi dat lanh chim dau”


Ngay 8/10, TS Tran Thanh Son - Pho Giam doc Trung tam Quoc te Khoa hoc va Giao duc lien nganh (ICISE) cho biet, theo cong bo cua Current Index - mot bang xep hang nhanh cua Nature Index, ICISE da lot vao top 10 co so nghien cuu cua Viet Nam trong khung thoi gian tu 1/6/2018 den 31/5/2019.Theo bang Current Index, top 10 co so nghien cuu cua Viet Nam lan nay gom co: 2 DH Quoc gia (DH Quoc gia Ha Noi va DH Quoc gia TP Ho Chi Minh); 4 truong DH gom: DH Bach khoa Ha Noi, DH Khoa hoc tu nhien (DH Quoc gia Ha Noi), DH Duy Tan, DH Ton Duc Thang; 4 vien va trung tam nghien cuu gom: Vien Han lam KH&CN Viet Nam, Trung tam nghien cuu vat lieu cau truc nano va phan tu (DH Quoc gia TP Ho Chi Minh), Don vi nghien cuu lam sang DH Oxford tai Viet Nam va Trung tam ICISE (dung thu 5). Voi ket qua nay da dua Trung tam ICISE vao ban do KH&CN the gioi, gop phan cung cac truong DH va co so nghien cuu dua Viet Nam ngay cang hoi nhap voi the gioi trong linh vuc khoa hoc. Ngoai vai tro la mot diem gap go, giao luu khoa hoc giua Viet Nam va the gioi, ICISE con thanh lap Vien nghien cuu Khoa hoc va Giao duc lien nganh (IFIRSE), nam trong khuon vien cua ICISE. Hien tai, IFIRSE co 2 nhom nghien cuu voi 4 nghien cuu vien co huu va 1 nghien cuu sinh, nhung ket qua nghien cuu buoc dau da bat nhip va hoi nhap duoc vao linh vuc nghien cuu khoa hoc co ban quoc te.Tu khi thanh lap nam 2013 den nay, Trung tam ICISE da to chuc tren 60 hoi nghi khoa hoc quoc te va 16 truong khoa hoc chuyen de, voi su tham du cua khoang 5.500 nha khoa hoc quoc te. Trong do, co 12 nguoi doat giai Nobel, 2 giai Fields (duoc coi la giai Nobel trong toan hoc), 2 giai Kavli (giai thuong cao nhat o linh vuc thien van hoc) va 1 giai thuong vat ly Dirac (giai thuong danh gia nhat trong nganh vat ly ly thuyet)… Doan Cong Tag : giao su tran thanh van Trung tam ICISE top10 co so khoa hoc Viet Nam Theo bang Current Index

Trung tâm ICISE của GS Trần Thanh Vân lọt vào top 10 cơ sở nghiên cứu của Việt Nam

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) do GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam thành lập đã lọt top 10 cơ sở nghiên cứu của Việt Nam. >>10 năm Gặp gỡ Việt Nam - Bình Định: “Nơi đất lành chim đậu”
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: