Bình Định tiếp tục “xin” Thủ tướng miễn thuế đất cho ICISE

Tỉnh Bình Định và GS Trần Thanh Vân nhiều lần kiến nghị lên Chính phủ xem xét miễn tiền thuê đất đối với dự án Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) nhưng chưa được giải quyết. >>Trung tâm ICISE của GS Trần Thanh Vân gặp khó: Miễn thuê đất là cần thiết >>Trung tâm ICISE của GS Trần Thanh Vân lọt vào top 10 cơ sở nghiên cứu của Việt Nam >>Chính phủ ủng hộ GS Trần Thanh Vân làm khoa học với tinh thần tích cực nhất


Ngày 27/6, ông Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa có văn bản tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, miễn tiền thuê đất đối với dự án Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) của GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam.Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiến nghị miễn tiền thuê đất suốt thời gian thuê đất đối với phần diện tích hơn 167.000 m2 dùng để xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học thuộc dự án ICISE. UBND tỉnh Bình Định sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đảm bảo ICISE hoạt động đúng mục đích. Trường hợp, nếu ICISE sử dụng diện tích đất thuê không đúng mục đích phục vụ cho các hoạt động khoa học và giáo dục, UBND tỉnh Bình Định sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tính toán thu tiền thuê đất theo quy định. Dự án ICISE được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất với diện tích hơn 211.000 m2 tại TP Quy Nhơn. Trong đó, hơn 43.000 m2 quy hoạch xây dựng khách sạn, nhà hàng đã được Trung tâm ICISE nộp tiền thuê đất cho cả thời gian thuê. Còn lại hơn 167.000 m2 đất xây dựng các hạng mục sử dụng vào mục đích hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, đài thiên văn, đất cảnh quan, cây xanh… Trong các năm 2018, 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và GS Trần Thanh Vân nhiều lần có văn bản gửi Thủ tướng và các bộ, ngành Trung ương đề nghị miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đối với diện tích hơn 167.000 m2 của dự án ICISE.Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho rằng, đây là niềm trăn trở lớn, là “món nợ” của tỉnh Bình Định đối với giáo sư Trần Thanh Vân. Quan điểm xuyên suốt của các thế hệ lãnh đạo tỉnh và cá nhân ông là xin miễn tiền thuê đất đối với diện tích phục vụ khoa học phi lợi nhuận. Tuy nhiên, do mô hình của ICISE còn quá mới, có đặc thù riêng nên áp dụng quy định pháp luật hiện hành để miễn tiền thuê đất cho ICISE là chưa được. “Không phải tỉnh Bình Định hẹp hòi với giáo sư Trần Thanh Vân mà chuyện này vượt thẩm quyền của tỉnh. Vậy nên tỉnh vẫn đang tha thiết, kiên trì và hy vọng sẽ sớm có quyết định miễn tiền thuê đất phục vụ khoa học cho giáo sư Vân”, ông Dũng nói. Doãn Công Tag : Trung tâm ICISE giáo sư trần thanh vân kiến nghị Thủ tướng miễn thuế đấtBinh Dinh tiep tuc “xin” Thu tuong mien thue dat cho ICISE


Tinh Binh Dinh va GS Tran Thanh Van nhieu lan kien nghi len Chinh phu xem xet mien tien thue dat doi voi du an Trung tam quoc te khoa hoc va giao duc lien nganh (ICISE) nhung chua duoc giai quyet. >>Trung tam ICISE cua GS Tran Thanh Van gap kho: Mien thue dat la can thiet >>Trung tam ICISE cua GS Tran Thanh Van lot vao top 10 co so nghien cuu cua Viet Nam >>Chinh phu ung ho GS Tran Thanh Van lam khoa hoc voi tinh than tich cuc nhat


Ngay 27/6, ong Chu tich UBND tinh Binh Dinh Ho Quoc Dung vua co van ban tiep tuc kien nghi Thu tuong Chinh phu xem xet, mien tien thue dat doi voi du an Trung tam Quoc te khoa hoc va giao duc lien nganh (ICISE) cua GS Tran Thanh Van, Chu tich Hoi khoa hoc Gap go Viet Nam.Cu the, Chu tich UBND tinh Binh Dinh kien nghi mien tien thue dat suot thoi gian thue dat doi voi phan dien tich hon 167.000 m2 dung de xay dung co so nghien cuu khoa hoc thuoc du an ICISE. UBND tinh Binh Dinh se chiu trach nhiem kiem tra, giam sat, dam bao ICISE hoat dong dung muc dich. Truong hop, neu ICISE su dung dien tich dat thue khong dung muc dich phuc vu cho cac hoat dong khoa hoc va giao duc, UBND tinh Binh Dinh se chiu trach nhiem chi dao cac co quan chuc nang truc thuoc tinh toan thu tien thue dat theo quy dinh. Du an ICISE duoc UBND tinh Binh Dinh cho thue dat voi dien tich hon 211.000 m2 tai TP Quy Nhon. Trong do, hon 43.000 m2 quy hoach xay dung khach san, nha hang da duoc Trung tam ICISE nop tien thue dat cho ca thoi gian thue. Con lai hon 167.000 m2 dat xay dung cac hang muc su dung vao muc dich hoi nghi, hoi thao khoa hoc quoc te, dai thien van, dat canh quan, cay xanh… Trong cac nam 2018, 2019, Chu tich UBND tinh Binh Dinh va GS Tran Thanh Van nhieu lan co van ban gui Thu tuong va cac bo, nganh Trung uong de nghi mien tien thue dat cho toan bo thoi gian thue doi voi dien tich hon 167.000 m2 cua du an ICISE.Chu tich UBND tinh Binh Dinh Ho Quoc Dung cho rang, day la niem tran tro lon, la “mon no” cua tinh Binh Dinh doi voi giao su Tran Thanh Van. Quan diem xuyen suot cua cac the he lanh dao tinh va ca nhan ong la xin mien tien thue dat doi voi dien tich phuc vu khoa hoc phi loi nhuan. Tuy nhien, do mo hinh cua ICISE con qua moi, co dac thu rieng nen ap dung quy dinh phap luat hien hanh de mien tien thue dat cho ICISE la chua duoc. “Khong phai tinh Binh Dinh hep hoi voi giao su Tran Thanh Van ma chuyen nay vuot tham quyen cua tinh. Vay nen tinh van dang tha thiet, kien tri va hy vong se som co quyet dinh mien tien thue dat phuc vu khoa hoc cho giao su Van”, ong Dung noi. Doan Cong Tag : Trung tam ICISE giao su tran thanh van kien nghi Thu tuong mien thue dat

Bình Định tiếp tục “xin” Thủ tướng miễn thuế đất cho ICISE

Tỉnh Bình Định và GS Trần Thanh Vân nhiều lần kiến nghị lên Chính phủ xem xét miễn tiền thuê đất đối với dự án Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) nhưng chưa được giải quyết. >>Trung tâm ICISE của GS Trần Thanh Vân gặp khó: Miễn thuê đất là cần thiết >>Trung tâm ICISE của GS Trần Thanh Vân lọt vào top 10 cơ sở nghiên cứu của Việt Nam >>Chính phủ ủng hộ GS Trần Thanh Vân làm khoa học với tinh thần tích cực nhất
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: