Nhiều địa phương đang thí điểm các dịch vụ đô thị thông minh

Theo đại diện Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho biết, Bộ đang trực tiếp hướng dẫn việc triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh cho 19 địa phương. Việc đánh giá kết quả thí điểm sẽ được thực hiện vào tháng 12/2020.


Nhiều địa phương đang thí điểm các dịch vụ đô thị thông minh
Bộ TT&TT sẽ phối hợp với các địa phương thực hiện đánh giá kết quả triển khai thí điểm vào tháng 12/2020 để xem xét, đề xuất triển khai cho giai đoạn tiếp theo (Ảnh minh họa)

“Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 950 ngày 1/8/2018. Đề án đã xác định các quan điểm, nguyên tắc về phát triển đô thị thông minh và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Bộ TT&TT với vai trò dẫn dắt định hướng về ứng dụng CNTT đã được giao chủ trì nhiều nhiệm vụ trong Đề án. 


Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo đối với việc triển khai thực hiện “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030” (Đề án 950).


Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện đúng nội dung các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 950 ngày 1/8/2018 và chỉ đạo cụ thể về việc triển khai xây dựng Đề án đô thị thông minh tại văn bản 622 ngày 22/1/2020 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo quy định pháp luật, định kỳ báo cáo theo quy định.


Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ KH&CN tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án 950 tại một số địa phương. Đồng thời, hướng dẫn việc rà soát, cập nhật đối với các Đề án đã ban hành trước Đề án 950.


Trong báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết, xây dựng và phát triển đô thị thông minh là một xu hướng mới trên thế giới, đã và đang được nhiều quốc gia tổ chức triển khai. Tại Việt Nam, phát triển đô thị thông minh đã sớm nhận được sự quan tâm của toàn xã hội và đã có những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Nhiều địa phương đã khẩn trương nắm bắt thời cơ để ban hành các đề án, kế hoạch về phát triển đô thị thông minh.


Cũng theo Bộ Xây dựng, từ khi Quyết định 950 được ban hành, việc phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam đang bước đầu ghi nhận sự quan tâm của toàn thể các bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế và người dân.


Thống kê của Bộ Xây dựng về tình hình phát triển đô thị thông minh tại các địa phương cho hay, trên cả nước đã có 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã hoặc đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh, trong đó có đề án, kế hoạch được ban hành cho toàn tỉnh và đề án, kế hoạch ban hành cho một đô thị thuộc tỉnh.


Trong đó, 15/38 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh trước thời điểm ban hành Đề án 950; 8/38 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt đề án sau thời điểm ban hành Đề án 950; 15/38 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang triển khai lập đề án.


Về triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, có khoảng 30 tỉnh, thành đã triển khai phát triển một số dịch vụ về đô thị thông minh; 12/63 tỉnh, thành đã triển khai xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh; 13/63 tỉnh, thành đã triển khai ứng dụng dịch vụ du lịch thông minh, khoảng trên 10 tỉnh triển khai các ứng dụng về giao thông thông minh, kiểm soát trật tự an toàn đô thị và một số ứng dụng khác.


Với Bộ TT&TT, thực hiện nhiệm vụ được giao, cuối tháng 5/2019, Bộ đã ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh phiên bản 1.0. Tiếp đó, vào trung tuần tháng 9/2019, Bộ TT&TT đã công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 phiên bản 1.0.


Đặc biệt, vào tháng 11/2019, Bộ TT&TT đã có hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thí điểm dịch vụ đô thị thông minh nhằm tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.


Tại Chỉ thị 01 ban hành ngày 3/1/2020 về định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2020, Bộ TT&TT cũng đã xác định việc “Sơ kết chương trình thí điểm đô thị thông minh, cấu phần CNTT nhất là việc thí điểm triển khai trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh, từ đó ban hành các hướng dẫn triển khai, tránh làm theo phong trào, không hiệu quả và lãng phí” là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Bộ trong năm 2020.


Đại diện Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho biết, Bộ đang trực tiếp hướng dẫn việc triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh cho 19 địa phương, bao gồm: Thanh Hóa, Gia Lai, Hà Giang, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bình Định, Hậu Giang, Đắk Nông, Bình Phước, Thái Bình, Đồng Nai, Nam Định, TP. Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cao Bằng, Bến Tre, Hà Tĩnh và Thái Nguyên.


Chương trình thí điểm được thực hiện trong năm 2020 gồm thí điểm trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh và triển khai thí điểm một số dịch vụ cơ bản như: phản ánh hiện trường, giám sát điều hành giao thông, an ninh trật tự đô thị, giám sát thông tin, môi trường mạng, giám sát an toàn thông tin.


Theo kế hoạch, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với các địa phương thực hiện đánh giá kết quả triển khai thí điểm vào tháng 12/2020 để xem xét, đề xuất triển khai cho giai đoạn tiếp theo.


Ngoài ra, đại diện Cục Tin học hóa cũng cho biết thêm, Bộ TT&TT đang nghiên cứu xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai đô thị thông minh bảo đảm kế thừa và gắn kết với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.


M.T

Nhieu dia phuong dang thi diem cac dich vu do thi thong minh


Theo dai dien Cuc Tin hoc hoa, Bo TT&TT cho biet, Bo dang truc tiep huong dan viec trien khai thi diem dich vu do thi thong minh cho 19 dia phuong. Viec danh gia ket qua thi diem se duoc thuc hien vao thang 12/2020.


Nhieu dia phuong dang thi diem cac dich vu do thi thong minh
Bo TT&TT se phoi hop voi cac dia phuong thuc hien danh gia ket qua trien khai thi diem vao thang 12/2020 de xem xet, de xuat trien khai cho giai doan tiep theo (Anh minh hoa)

“De an phat trien do thi thong minh ben vung Viet Nam giai doan 2018 – 2025 va dinh huong den nam 2030” duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet tai Quyet dinh 950 ngay 1/8/2018. De an da xac dinh cac quan diem, nguyen tac ve phat trien do thi thong minh va 10 nhom nhiem vu, giai phap trong tam trong giai doan hien nay. Bo TT&TT voi vai tro dan dat dinh huong ve ung dung CNTT da duoc giao chu tri nhieu nhiem vu trong De an. 


Moi day, Thu tuong Chinh phu da co y kien chi dao doi voi viec trien khai thuc hien “De an phat trien do thi thong minh ben vung Viet Nam giai doan 2018 – 2025 va dinh huong den nam 2030” (De an 950).


Theo do, Thu tuong Chinh phu yeu cau cac bo, nganh, dia phuong uu tien bo tri nguon luc thuc hien dung noi dung cac nhiem vu da duoc Thu tuong Chinh phu giao tai Quyet dinh 950 ngay 1/8/2018 va chi dao cu the ve viec trien khai xay dung De an do thi thong minh tai van ban 622 ngay 22/1/2020 cua Van phong Chinh phu, dam bao quy dinh phap luat, dinh ky bao cao theo quy dinh.


Thu tuong Chinh phu cung giao Bo Xay dung chu tri, phoi hop voi Bo TT&TT, Bo KH&CN to chuc kiem tra viec thuc hien De an 950 tai mot so dia phuong. Dong thoi, huong dan viec ra soat, cap nhat doi voi cac De an da ban hanh truoc De an 950.


Trong bao cao Thu tuong Chinh phu, Bo Xay dung cho biet, xay dung va phat trien do thi thong minh la mot xu huong moi tren the gioi, da va dang duoc nhieu quoc gia to chuc trien khai. Tai Viet Nam, phat trien do thi thong minh da som nhan duoc su quan tam cua toan xa hoi va da co nhung ket qua buoc dau dang ghi nhan. Nhieu dia phuong da khan truong nam bat thoi co de ban hanh cac de an, ke hoach ve phat trien do thi thong minh.


Cung theo Bo Xay dung, tu khi Quyet dinh 950 duoc ban hanh, viec phat trien do thi thong minh tai Viet Nam dang buoc dau ghi nhan su quan tam cua toan the cac bo, ban, nganh, cac to chuc quoc te va nguoi dan.


Thong ke cua Bo Xay dung ve tinh hinh phat trien do thi thong minh tai cac dia phuong cho hay, tren ca nuoc da co 38/63 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong da hoac dang trien khai xay dung de an phat trien do thi thong minh, trong do co de an, ke hoach duoc ban hanh cho toan tinh va de an, ke hoach ban hanh cho mot do thi thuoc tinh.


Trong do, 15/38 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong da phe duyet de an phat trien do thi thong minh truoc thoi diem ban hanh De an 950; 8/38 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong phe duyet de an sau thoi diem ban hanh De an 950; 15/38 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong dang trien khai lap de an.


Ve trien khai cac dich vu do thi thong minh, co khoang 30 tinh, thanh da trien khai phat trien mot so dich vu ve do thi thong minh; 12/63 tinh, thanh da trien khai xay dung trung tam dieu hanh do thi thong minh; 13/63 tinh, thanh da trien khai ung dung dich vu du lich thong minh, khoang tren 10 tinh trien khai cac ung dung ve giao thong thong minh, kiem soat trat tu an toan do thi va mot so ung dung khac.


Voi Bo TT&TT, thuc hien nhiem vu duoc giao, cuoi thang 5/2019, Bo da ban hanh Khung tham chieu ICT phat trien do thi thong minh phien ban 1.0. Tiep do, vao trung tuan thang 9/2019, Bo TT&TT da cong bo Bo chi so do thi thong minh Viet Nam giai doan den nam 2025 phien ban 1.0.


Dac biet, vao thang 11/2019, Bo TT&TT da co huong dan UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong thi diem dich vu do thi thong minh nham tranh dau tu dan trai, lang phi.


Tai Chi thi 01 ban hanh ngay 3/1/2020 ve dinh huong phat trien nganh TT&TT nam 2020, Bo TT&TT cung da xac dinh viec “So ket chuong trinh thi diem do thi thong minh, cau phan CNTT nhat la viec thi diem trien khai trung tam giam sat dieu hanh do thi thong minh, tu do ban hanh cac huong dan trien khai, tranh lam theo phong trao, khong hieu qua va lang phi” la mot trong nhung nhiem vu chu yeu cua Bo trong nam 2020.


Dai dien Cuc Tin hoc hoa, Bo TT&TT cho biet, Bo dang truc tiep huong dan viec trien khai thi diem dich vu do thi thong minh cho 19 dia phuong, bao gom: Thanh Hoa, Gia Lai, Ha Giang, Kon Tum, Soc Trang, Vinh Long, Binh Dinh, Hau Giang, Dak Nong, Binh Phuoc, Thai Binh, Dong Nai, Nam Dinh, TP. Da Nang, Dak Lak, Cao Bang, Ben Tre, Ha Tinh va Thai Nguyen.


Chuong trinh thi diem duoc thuc hien trong nam 2020 gom thi diem trung tam giam sat dieu hanh do thi thong minh va trien khai thi diem mot so dich vu co ban nhu: phan anh hien truong, giam sat dieu hanh giao thong, an ninh trat tu do thi, giam sat thong tin, moi truong mang, giam sat an toan thong tin.


Theo ke hoach, Bo TT&TT se phoi hop voi cac dia phuong thuc hien danh gia ket qua trien khai thi diem vao thang 12/2020 de xem xet, de xuat trien khai cho giai doan tiep theo.


Ngoai ra, dai dien Cuc Tin hoc hoa cung cho biet them, Bo TT&TT dang nghien cuu xay dung van ban huong dan cac dia phuong trien khai do thi thong minh bao dam ke thua va gan ket voi xay dung chinh quyen dien tu, chinh quyen so.


M.T


Nhiều địa phương đang thí điểm các dịch vụ đô thị thông minh

Theo đại diện Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho biết, Bộ đang trực tiếp hướng dẫn việc triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh cho 19 địa phương. Việc đánh giá kết quả thí điểm sẽ được thực hiện vào tháng 12/2020.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: