Sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay sơ yếu lý lịch giấy từ năm 2023

Một mục tiêu cụ thể của Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước là đến năm 2023 sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy.


Minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức


Ngày 25/6, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Đề án này là nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ tại Nghị quyết 17 ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.


Sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay sơ yếu lý lịch giấy từ năm 2023
Đề án đặt mục tiêu cụ thể từ năm 2022 và các năm tiếp theo sẽ đưa CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức vào quản lý và khai thác sử dụng (Ảnh minh họa: baoyenbai.com.vn)

Mục tiêu chung của Đề án này là xây dựng, quản lý, cập nhật dữ liệu thường xuyên, tổ chức khai thác, sử dụng và lưu trữ CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.


Đồng thời, đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với CSDL cán bộ, công chức của các bộ, ngành, địa phương; CSDL quốc gia ở các lĩnh vực khác, góp phần vào quá trình xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử; Thực hiện minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.


Cũng theo Đề án mới được phê duyệt, mục tiêu cụ thể trong năm 2020 là hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, triển khai và vận hành CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Trong đó, tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế.


Trong năm 2021, sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tại Bộ Nội vụ; Các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu; Các giải pháp kỹ thuật mật mã để bảo mật dữ liệu lưu trữ và dữ liệu trao đổi thuộc phạm vi bí mật nhà nhà nước.


Bên cạnh đó, cũng trong năm 2021, sẽ chuyển đổi, chuẩn hóa và cập nhật bổ sung dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế vào CSDL cán bộ, công chức, viên chức của bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, tích hợp về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức tập trung tại Bộ Nội vụ.


Đối với năm 2022 và các năm tiếp theo, Đề án đặt mục tiêu cụ thể là đưa CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức vào quản lý và khai thác sử dụng. Gắn việc khai thác CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với công tác quản lý nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính liên quan đến công tác quản lý cán bộ của các cơ quan nhà nước.


Đến năm 2023, sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, giảm thiểu việc kê khai hồ sơ, lý lịch cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện quy trình tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đề bạt, bổ nhiệm…


Song song với đó, từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống; Thực hiện việc cấp biên chế công chức, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước qua Hệ thống phần mềm, CSDL.


Cũng trong giai đoạn từ năm 2022 và các năm tiếp theo, sẽ thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công, CSDL quốc gia khác và CSDL cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương để thu thập, tích hợp, tổng hợp, phân tích dữ liệu, dự báo hỗ trợ trong việc ban hành chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ, nguồn nhân lực theo thời gian thực.


Sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu


Bên cạnh việc nêu rõ các yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ thuật, Đề án xây dựng CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước cũng đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sẽ được tập trung triển khai thời gian tới, với phân công cụ thể đơn vị chủ trì các nhiệm vụ và thời gian cần hoàn thành.


Đơn cử như, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định về mẫu phiếu thông tin đầu vào sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả mẫu phiếu điện tử) thống nhất trong toàn hệ thống chính trị sẽ được Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện, thời gian hoàn thành là tháng 10/2020.


Nhiệm vụ xây dựng phần mềm quản lý CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Nội vụ dự kiến sẽ được Bộ này hoàn thành trong năm 2021.


Năm 2021 cũng là thời gian Ban Cơ yếu Chính phủ cần hoàn thành các giải pháp an ninh, an toàn bảo mật thông tin CSDL cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình chuyển đổi, liên thông, tích hợp, đồng bộ dữ liệu.


Để tổ chức thực hiện Đề án, Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ Nội vụ chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về việc xây dựng, triển khai CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; Các quy chuẩn, quy định kỹ thuật liên quan đến việc kết nối, chia sẻ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.


Bộ Nội vụ cũng được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương thống nhất các tiêu chí thông tin quản lý (đầu vào, đầu ra), mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức điện tử áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; Thống nhất các giải pháp liên thông, chia sẻ tích hợp thông tin dữ liệu của các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội do Ban Tổ chức Trung ương làm đầu mối với các cơ quan nhà nước do Bộ Nội vụ làm đầu mối…


Bộ TT&TT có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc kết nối, khai thác sử dụng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đối với CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về CNTT phục vụ cho xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, kết nối và chia sẻ CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.


Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức triển khai công tác giám sát, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.


M.T

Su dung so yeu ly lich dien tu thay so yeu ly lich giay tu nam 2023


Mot muc tieu cu the cua De an xay dung co so du lieu quoc gia ve can bo, cong chuc, vien chuc trong cac co quan nha nuoc la den nam 2023 su dung so yeu ly lich dien tu thay the so yeu ly lich giay.


Minh bach hoa cong tac quan ly can bo, cong chuc, vien chuc


Ngay 25/6, Thu tuong Chinh phu da ra quyet dinh phe duyet De an xay dung co so du lieu (CSDL) quoc gia ve can bo, cong chuc, vien chuc trong cac co quan nha nuoc. De an nay la nhiem vu Chinh phu giao cho Bo Noi vu tai Nghi quyet 17 ngay 7/3/2019 ve mot so nhiem vu, giai phap trong tam phat trien Chinh phu dien tu giai doan 2019 - 2020, dinh huong den 2025.


Su dung so yeu ly lich dien tu thay so yeu ly lich giay tu nam 2023
De an dat muc tieu cu the tu nam 2022 va cac nam tiep theo se dua CSDL quoc gia ve can bo, cong chuc, vien chuc vao quan ly va khai thac su dung (Anh minh hoa: baoyenbai.com.vn)

Muc tieu chung cua De an nay la xay dung, quan ly, cap nhat du lieu thuong xuyen, to chuc khai thac, su dung va luu tru CSDL quoc gia ve can bo, cong chuc, vien chuc dong bo, thong nhat tren pham vi toan quoc.


Dong thoi, dam bao ket noi, chia se thong tin du lieu voi CSDL can bo, cong chuc cua cac bo, nganh, dia phuong; CSDL quoc gia o cac linh vuc khac, gop phan vao qua trinh xay dung, phat trien Chinh phu dien tu/ chinh quyen dien tu; Thuc hien minh bach hoa cong tac quan ly can bo, cong chuc, vien chuc, gop phan xay dung mot nen hanh chinh phuc vu hien dai, chuyen nghiep, hieu luc, hieu qua.


Cung theo De an moi duoc phe duyet, muc tieu cu the trong nam 2020 la hoan thien the che, tao co so phap ly cho viec xay dung, trien khai va van hanh CSDL quoc gia ve can bo, cong chuc, vien chuc trong cac co quan nha nuoc. Trong do, tap trung xay dung, sua doi, bo sung cac van ban phap luat quy dinh ve quan ly can bo, cong chuc, vien chuc va to chuc bo may, bien che.


Trong nam 2021, se hoan thanh viec xay dung ha tang ky thuat CSDL quoc gia ve can bo, cong chuc, vien chuc trong cac co quan nha nuoc tai Bo Noi vu; Cac phan mem ung dung, he thong ket noi, chia se tich hop du lieu; Cac giai phap ky thuat mat ma de bao mat du lieu luu tru va du lieu trao doi thuoc pham vi bi mat nha nha nuoc.


Ben canh do, cung trong nam 2021, se chuyen doi, chuan hoa va cap nhat bo sung du lieu can bo, cong chuc, vien chuc va to chuc bo may, bien che vao CSDL can bo, cong chuc, vien chuc cua bo, nganh, dia phuong. Dong thoi, tich hop ve co so du lieu quoc gia ve can bo, cong chuc, vien chuc tap trung tai Bo Noi vu.


Doi voi nam 2022 va cac nam tiep theo, De an dat muc tieu cu the la dua CSDL quoc gia ve can bo, cong chuc, vien chuc vao quan ly va khai thac su dung. Gan viec khai thac CSDL quoc gia ve can bo, cong chuc, vien chuc voi cong tac quan ly nha nuoc, cong tac chi dao dieu hanh, cai cach hanh chinh lien quan den cong tac quan ly can bo cua cac co quan nha nuoc.


Den nam 2023, su dung so yeu ly lich dien tu thay the so yeu ly lich giay, giam thieu viec ke khai ho so, ly lich cho can bo, cong chuc, vien chuc khi thuc hien quy trinh tuyen dung, nang ngach, chuyen ngach, dieu dong, chuyen doi vi tri cong tac, de bat, bo nhiem…


Song song voi do, tung buoc so hoa thong tin du lieu de thay the ho so giay truyen thong; Thuc hien viec cap bien che cong chuc, so nguoi lam viec va hop dong lao dong trong cac co quan nha nuoc qua He thong phan mem, CSDL.


Cung trong giai doan tu nam 2022 va cac nam tiep theo, se thuc hien ket noi, chia se du lieu voi cac he thong thong tin, cong dich vu cong, CSDL quoc gia khac va CSDL can bo, cong chuc, vien chuc cua cac bo, nganh, dia phuong de thu thap, tich hop, tong hop, phan tich du lieu, du bao ho tro trong viec ban hanh chinh sach cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu ve cong tac can bo, nguon nhan luc theo thoi gian thuc.


Sau nhom nhiem vu, giai phap chu yeu


Ben canh viec neu ro cac yeu cau ve nghiep vu, ky thuat, De an xay dung CSDL quoc gia ve can bo, cong chuc, vien chuc trong cac co quan nha nuoc cung dua ra 6 nhom nhiem vu va giai phap chu yeu se duoc tap trung trien khai thoi gian toi, voi phan cong cu the don vi chu tri cac nhiem vu va thoi gian can hoan thanh.


Don cu nhu, nhiem vu xay dung, ban hanh van ban quy dinh ve mau phieu thong tin dau vao so yeu ly lich can bo, cong chuc, vien chuc (bao gom ca mau phieu dien tu) thong nhat trong toan he thong chinh tri se duoc Bo Noi vu chu tri thuc hien, thoi gian hoan thanh la thang 10/2020.


Nhiem vu xay dung phan mem quan ly CSDL quoc gia ve can bo, cong chuc, vien chuc tai Bo Noi vu du kien se duoc Bo nay hoan thanh trong nam 2021.


Nam 2021 cung la thoi gian Ban Co yeu Chinh phu can hoan thanh cac giai phap an ninh, an toan bao mat thong tin CSDL can bo, cong chuc, vien chuc trong qua trinh chuyen doi, lien thong, tich hop, dong bo du lieu.


De to chuc thuc hien De an, Thu tuong Chinh phu giao trach nhiem cho Bo Noi vu chu tri ra soat, sua doi, bo sung, trinh cap co tham quyen ban hanh hoac ban hanh theo tham quyen cac van ban quy pham phap luat ve viec xay dung, trien khai CSDL quoc gia ve can bo, cong chuc, vien chuc trong cac co quan nha nuoc; Cac quy chuan, quy dinh ky thuat lien quan den viec ket noi, chia se du lieu can bo, cong chuc, vien chuc theo quy dinh.


Bo Noi vu cung duoc giao chu tri, phoi hop voi Ban To chuc Trung uong thong nhat cac tieu chi thong tin quan ly (dau vao, dau ra), mau so yeu ly lich cua can bo, cong chuc, vien chuc dien tu ap dung thong nhat trong toan he thong chinh tri; Thong nhat cac giai phap lien thong, chia se tich hop thong tin du lieu cua cac co quan Dang, to chuc chinh tri - xa hoi do Ban To chuc Trung uong lam dau moi voi cac co quan nha nuoc do Bo Noi vu lam dau moi…


Bo TT&TT co trach nhiem phoi hop voi Bo Noi vu trong viec ket noi, khai thac su dung nen tang tich hop, chia se du lieu quoc gia doi voi CSDL quoc gia ve can bo, cong chuc, vien chuc trong cac co quan nha nuoc; Phoi hop voi Bo Noi vu xay dung cac tieu chuan, quy chuan ky thuat ve CNTT phuc vu cho xay dung, quan ly, van hanh, khai thac, ket noi va chia se CSDL quoc gia ve can bo, cong chuc, vien chuc trong cac co quan nha nuoc.


Dong thoi, chu tri, phoi hop voi Bo Cong an, Ban Co yeu Chinh phu to chuc trien khai cong tac giam sat, ung cuu khan cap, bao dam an toan, an ninh thong tin cho he thong CSDL quoc gia ve can bo, cong chuc, vien chuc trong cac co quan nha nuoc.


M.T


Sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay sơ yếu lý lịch giấy từ năm 2023

Một mục tiêu cụ thể của Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước là đến năm 2023 sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: