Đã có thể tháo gỡ hoàn toàn Cortana ra khỏi Windows 10 ở bản cập nhật mới

Cortana hay thật đấy, nhưng có vẻ như nó không hữu ích cho đại đa số người dùng tại Việt Nam.


Mặc dù được Microsoft không ngừng cải tiến và phát triển, nhưng có vẻ như Cortana vẫn không thật sự hữu ích như các "trợ lý cá nhân" được cung cấp trên các hệ điều hành di động. Thêm vào đó, Cortana không hoàn toàn hỗ trợ tốt nhất ở tất cả các vùng hay quốc gia.


Đã có thể tháo gỡ hoàn toàn Cortana ra khỏi Windows 10 ở bản cập nhật mới - Ảnh 1.

Một điều khá thú vị là ở bản cập nhật mới vừa được phát hành, người dùng có thể tháo gỡ hoàn toàn Cortana ra khỏi Windows 10, và kích hoạt lại nếu muốn một cách dễ dàng. Cụ thể như sau.


Gỡ cài đặt Cortana ra khỏi Windows 10


Đã có thể tháo gỡ hoàn toàn Cortana ra khỏi Windows 10 ở bản cập nhật mới - Ảnh 2.

Nhấn phải chuột vào nút Start và chọn Windows PowerShell (Admin).


Đã có thể tháo gỡ hoàn toàn Cortana ra khỏi Windows 10 ở bản cập nhật mới - Ảnh 3.

Nhập lệnh "Get-AppxPackage -allusers Microsoft.549981C3F5F10 | Remove-AppxPackage" vào và nhấn phím ENTER để thực thi lệnh.


Đã có thể tháo gỡ hoàn toàn Cortana ra khỏi Windows 10 ở bản cập nhật mới - Ảnh 4.

Chờ vài giây, việc thực thi lệnh hoàn tất.


Đã có thể tháo gỡ hoàn toàn Cortana ra khỏi Windows 10 ở bản cập nhật mới - Ảnh 5.

Và Cortana sẽ không còn hiện diện ở Windows 10.


Cài đặt lại Cortana


Đã có thể tháo gỡ hoàn toàn Cortana ra khỏi Windows 10 ở bản cập nhật mới - Ảnh 6.

Trường hợp nếu bạn muốn cài đặt lại Cortana cho Windows 10, bạn chỉ cần mở Microsoft Store lên.


Đã có thể tháo gỡ hoàn toàn Cortana ra khỏi Windows 10 ở bản cập nhật mới - Ảnh 7.

Nhập từ khóa "Cortana" vào ô tìm kiếm và nhấn vào kết quả bên dưới hoặc nhấn trực tiếp vào . Sau đó nhấn "Get".


Đã có thể tháo gỡ hoàn toàn Cortana ra khỏi Windows 10 ở bản cập nhật mới - Ảnh 8.

Hộp thoại yêu cầu cấp phép khởi động Microsoft Store hiện ra, bạn hãy nhấn "Mở".


Đã có thể tháo gỡ hoàn toàn Cortana ra khỏi Windows 10 ở bản cập nhật mới - Ảnh 9.

Microsoft Store khởi động và truy cập thẳng vào trang cài đặt Cortana, giờ bạn chỉ việc nhấn "Install" là xong.


Rất đơn giản phải không?Lấy linkDa co the thao go hoan toan Cortana ra khoi Windows 10 o ban cap nhat moi


Cortana hay thạt dáy, nhung có vẻ nhu nó khong hũu ích cho dại da só nguòi dùng tại Viẹt Nam.


Mạc dù duọc Microsoft khong ngùng cải tién và phát triẻn, nhung có vẻ nhu Cortana vãn khong thạt sụ hũu ích nhu các "trọ lý cá nhan" duọc cung cáp tren các hẹ dièu hành di dọng. Them vào dó, Cortana khong hoàn toàn hõ trọ tót nhát ỏ tát cả các vùng hay quóc gia.


Da co the thao go hoan toan Cortana ra khoi Windows 10 o ban cap nhat moi - Anh 1.

Mọt dièu khá thú vị là ỏ bản cạp nhạt mói vùa duọc phát hành, nguòi dùng có thẻ tháo gõ hoàn toàn Cortana ra khỏi Windows 10, và kích hoạt lại néu muón mọt cách dẽ dàng. Cụ thẻ nhu sau.


Gõ cài dạt Cortana ra khỏi Windows 10


Da co the thao go hoan toan Cortana ra khoi Windows 10 o ban cap nhat moi - Anh 2.

Nhán phải chuọt vào nút Start và chọn Windows PowerShell (Admin).


Da co the thao go hoan toan Cortana ra khoi Windows 10 o ban cap nhat moi - Anh 3.

Nhạp lẹnh "Get-AppxPackage -allusers Microsoft.549981C3F5F10 | Remove-AppxPackage" vào và nhán phím ENTER dẻ thục thi lẹnh.


Da co the thao go hoan toan Cortana ra khoi Windows 10 o ban cap nhat moi - Anh 4.

Chò vài giay, viẹc thục thi lẹnh hoàn tát.


Da co the thao go hoan toan Cortana ra khoi Windows 10 o ban cap nhat moi - Anh 5.

Và Cortana sẽ khong còn hiẹn diẹn ỏ Windows 10.


Cài dạt lại Cortana


Da co the thao go hoan toan Cortana ra khoi Windows 10 o ban cap nhat moi - Anh 6.

Truòng họp néu bạn muón cài dạt lại Cortana cho Windows 10, bạn chỉ càn mỏ Microsoft Store len.


Da co the thao go hoan toan Cortana ra khoi Windows 10 o ban cap nhat moi - Anh 7.

Nhạp tù khóa "Cortana" vào o tìm kiém và nhán vào két quả ben duói hoạc nhán trục tiép vào . Sau dó nhán "Get".


Da co the thao go hoan toan Cortana ra khoi Windows 10 o ban cap nhat moi - Anh 8.

Họp thoại yeu càu cáp phép khỏi dọng Microsoft Store hiẹn ra, bạn hãy nhán "Mỏ".


Da co the thao go hoan toan Cortana ra khoi Windows 10 o ban cap nhat moi - Anh 9.

Microsoft Store khỏi dọng và truy cạp thảng vào trang cài dạt Cortana, giò bạn chỉ viẹc nhán "Install" là xong.


Rát don giản phải khong?Lay link

Đã có thể tháo gỡ hoàn toàn Cortana ra khỏi Windows 10 ở bản cập nhật mới

Cortana hay thật đấy, nhưng có vẻ như nó không hữu ích cho đại đa số người dùng tại Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: