Đồng bộ giải pháp làm tăng tốc độ xử lý đơn về sở hữu trí tuệ

So với cùng kỳ năm 2019, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2020 số lượng đơn đạt 26.036 tăng 0,6%; số văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp cấp tăng 18,1%, trong đó số Bằng độc quyền sáng chế tăng 56,7%.


Trong buổi làm việc mới đây của Bộ trưởng Bộ Khoa học Chu Ngọc Anh với Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), ông Đinh Hữu Phí – Cục trưởng Cục SHTT cho biết: Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp, lượng đơn được xử lý trong năm 2019 tăng 51,7% so với năm 2018, trong đó, nhãn hiệu quốc gia tăng 67%, sáng chế tăng 48,7%. Số văn bằng bảo hộ SHCN cấp ra năm 2019 tăng trên 40% so với năm 2018. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng lượng đơn xử lý được trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 26.036 (tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2019); số văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp cấp tăng 18,1%, trong đó số Bằng độc quyền sáng chế tăng 56,7%. Trong quan hệ quốc tế, Cục đã tham gia tích cực vào các diễn đàn, tổ chức quốc tế có nội dung hợp tác về SHTT như APEC, ASEAN, WTO và Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) và đàm phán nội dung SHTT trong các Hiệp định thương mại quốc tế (CPTPP, EVFTA,…). Đến nay, Cục có quan hệ hợp tác chặt chẽ với WIPO, với Cơ quan SHTT của các nước ASEAN. Cục có Thỏa thuận hợp tác về SHTT với các Cơ quan SHTT của cả 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Nhóm 5 Cơ quan SHTT lớn nhất thế giới (Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc), cũng như các nước đối tác truyền thống như Nga, Pháp, Lào, Cu-ba,… và tất cả các nước trong khu vực ASEAN. Đặc biệt, Việt Nam đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018-2019 và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Nhóm công tác về Hợp tác SHTT các nước ASEAN. Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đã góp phần quan trọng khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, dần tạo dựng văn hóa SHTT trong cộng đồng xã hội. Trong giai đoạn 2010-2020, Chương trình đã hỗ trợ bảo hộ SHTT cho 118 sản phẩm chủ lực của các địa phương; hỗ trợ, tư vấn thành lập 63 tổ chức tập thể kiểm soát, quản lý sản phẩm được bảo hộ; tập huấn về SHTT cho 37.000 lượt người; đào tạo cho trên 10.000 lượt người; hỗ trợ 5.000 số phát sóng trên đài truyền hình Trung ương và địa phương; hỗ trợ đăng ký bảo hộ 50 sáng chế cho người Việt Nam,... Sự thành công của Chương trình là mô hình tham khảo đối với các tỉnh/thành phố để xây dựng và triển khai các Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của địa phương. Hiện Cục đang dự thảo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021-2030, báo cáo xin ý kiến Bộ trưởng để lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương trước khi trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt. Dù đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, nhưng theo ông Đinh Hữu Phí, hoạt động của Cục vẫn còn những vướng mắc nhất định trong công tác xây dựng Luật SHTT, việc triển khai Chiến lược SHTT, công tác thẩm định đơn và cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp, nhiệm vụ quản lý nhà nước về SHTT và phát triển tài sản trí tuệ để đưa tài sản trí tuệ thành công cụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là cơ chế tự chủ tài chính đối với Cục,…Tại buổi làm việc Bộ trưởng Chu Ngọc Anh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả Cục SHTT đạt được trong các lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật, hợp tác và hội nhập quốc tế cũng như công tác xử lý đơn. Đặc biệt là Cục đã chủ trì xây dựng thành công Chiến lược SHTT đế năm 2030 để định hướng sự phát triển của hệ thống SHTT nước ta và hoạt động của Cục trong giai đoạn tới, đưa SHTT thực sự trở thành công cụ phục vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh lưu ý, nhiều chính sách vĩ mô của đất nước đang thay đổi, sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của Cục, Cục cần xác định rõ nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là việc đổi mới hoạt động bộ máy cho phù hợp với chính sách chung của đất nước. Tăng cường trang thiết bị CNTT, cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt nhất yêu cầu của công việc. Bộ trưởng yêu cầu Cục và các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch xây dựng Luật SHTT (sửa đổi), khẩn trương triển khai các nội dung của Chiến lược SHTT để đạt được các mục tiêu đề ra, cũng như nghiên cứu các biện pháp rút ngắn thời gian xử lý đơn SHCN. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu Cục nghiên cứu mô hình tổ chức và hoạt động cho phù hợp với tinh thẩn Nghị quyết số 18-NQ/TW của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cũng như sự thay đổi về cơ chế, chính sách tài chính của Nhà nước. Nguyễn Hùng  Tag : sở hữu trí tuệDong bo giai phap lam tang toc do xu ly don ve so huu tri tue


So voi cung ky nam 2019, chi trong 5 thang dau nam 2020 so luong don dat 26.036 tang 0,6%; so van bang bao ho so huu cong nghiep cap tang 18,1%, trong do so Bang doc quyen sang che tang 56,7%.


Trong buoi lam viec moi day cua Bo truong Bo Khoa hoc Chu Ngoc Anh voi Cuc So huu tri tue (SHTT), ong Dinh Huu Phi – Cuc truong Cuc SHTT cho biet: Nho ap dung dong bo cac giai phap, luong don duoc xu ly trong nam 2019 tang 51,7% so voi nam 2018, trong do, nhan hieu quoc gia tang 67%, sang che tang 48,7%. So van bang bao ho SHCN cap ra nam 2019 tang tren 40% so voi nam 2018. Mac du bi anh huong boi dich benh Covid-19, nhung luong don xu ly duoc trong 5 thang dau nam 2020 dat 26.036 (tang 0,6% so voi cung ky nam 2019); so van bang bao ho so huu cong nghiep cap tang 18,1%, trong do so Bang doc quyen sang che tang 56,7%. Trong quan he quoc te, Cuc da tham gia tich cuc vao cac dien dan, to chuc quoc te co noi dung hop tac ve SHTT nhu APEC, ASEAN, WTO va To chuc SHTT the gioi (WIPO) va dam phan noi dung SHTT trong cac Hiep dinh thuong mai quoc te (CPTPP, EVFTA,…). Den nay, Cuc co quan he hop tac chat che voi WIPO, voi Co quan SHTT cua cac nuoc ASEAN. Cuc co Thoa thuan hop tac ve SHTT voi cac Co quan SHTT cua ca 5 nuoc thuong truc Hoi dong bao an Lien hop quoc va Nhom 5 Co quan SHTT lon nhat the gioi (My, EU, Trung Quoc, Nhat Ban va Han Quoc), cung nhu cac nuoc doi tac truyen thong nhu Nga, Phap, Lao, Cu-ba,… va tat ca cac nuoc trong khu vuc ASEAN. Dac biet, Viet Nam da duoc bau giu chuc vu Chu tich Dai hoi dong WIPO nhiem ky 2018-2019 va dam nhiem vi tri Chu tich Nhom cong tac ve Hop tac SHTT cac nuoc ASEAN. Chuong trinh phat trien tai san tri tue da gop phan quan trong khuyen khich, thuc day cac hoat dong phat trien cong nghe va doi moi sang tao, dan tao dung van hoa SHTT trong cong dong xa hoi. Trong giai doan 2010-2020, Chuong trinh da ho tro bao ho SHTT cho 118 san pham chu luc cua cac dia phuong; ho tro, tu van thanh lap 63 to chuc tap the kiem soat, quan ly san pham duoc bao ho; tap huan ve SHTT cho 37.000 luot nguoi; dao tao cho tren 10.000 luot nguoi; ho tro 5.000 so phat song tren dai truyen hinh Trung uong va dia phuong; ho tro dang ky bao ho 50 sang che cho nguoi Viet Nam,... Su thanh cong cua Chuong trinh la mo hinh tham khao doi voi cac tinh/thanh pho de xay dung va trien khai cac Chuong trinh ho tro phat trien tai san tri tue cua dia phuong. Hien Cuc dang du thao Chuong trinh phat trien tai san tri tue giai doan 2021-2030, bao cao xin y kien Bo truong de lay y kien cac Bo, nganh, dia phuong truoc khi trinh Thu tuong xem xet, phe duyet. Du da dat duoc nhung ket qua rat dang khich le, nhung theo ong Dinh Huu Phi, hoat dong cua Cuc van con nhung vuong mac nhat dinh trong cong tac xay dung Luat SHTT, viec trien khai Chien luoc SHTT, cong tac tham dinh don va cap van bang bao ho so huu cong nghiep, nhiem vu quan ly nha nuoc ve SHTT va phat trien tai san tri tue de dua tai san tri tue thanh cong cu phat trien kinh te - xa hoi, dac biet la co che tu chu tai chinh doi voi Cuc,…Tai buoi lam viec Bo truong Chu Ngoc Anh ghi nhan va danh gia cao nhung no luc va ket qua Cuc SHTT dat duoc trong cac linh vuc xay dung chinh sach, phap luat, hop tac va hoi nhap quoc te cung nhu cong tac xu ly don. Dac biet la Cuc da chu tri xay dung thanh cong Chien luoc SHTT de nam 2030 de dinh huong su phat trien cua he thong SHTT nuoc ta va hoat dong cua Cuc trong giai doan toi, dua SHTT thuc su tro thanh cong cu phuc vu khoa hoc, cong nghe va doi moi sang tao cung nhu phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc. Tuy nhien, Bo truong Chu Ngoc Anh luu y, nhieu chinh sach vi mo cua dat nuoc dang thay doi, se tac dong truc tiep den hoat dong cua Cuc, Cuc can xac dinh ro nhiem vu trong thoi gian toi, dac biet la viec doi moi hoat dong bo may cho phu hop voi chinh sach chung cua dat nuoc. Tang cuong trang thiet bi CNTT, co so ha tang de phuc vu tot nhat yeu cau cua cong viec. Bo truong yeu cau Cuc va cac don vi co lien quan khan truong xay dung Ke hoach xay dung Luat SHTT (sua doi), khan truong trien khai cac noi dung cua Chien luoc SHTT de dat duoc cac muc tieu de ra, cung nhu nghien cuu cac bien phap rut ngan thoi gian xu ly don SHCN. Ben canh do, Bo truong Chu Ngoc Anh cung yeu cau Cuc nghien cuu mo hinh to chuc va hoat dong cho phu hop voi tinh than Nghi quyet so 18-NQ/TW cua Dang ve tiep tuc doi moi, sap xep to chuc bo may cua he thong chinh tri tinh gon, hoat dong hieu luc, hieu qua, cung nhu su thay doi ve co che, chinh sach tai chinh cua Nha nuoc. Nguyen Hung  Tag : so huu tri tue

Đồng bộ giải pháp làm tăng tốc độ xử lý đơn về sở hữu trí tuệ

So với cùng kỳ năm 2019, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2020 số lượng đơn đạt 26.036 tăng 0,6%; số văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp cấp tăng 18,1%, trong đó số Bằng độc quyền sáng chế tăng 56,7%.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: