Cách chia sẻ nhanh màn hình duyệt web bằng Google Meet

Một cách tận dụng Google Meet để thực hiện các hướng dẫn trực tuyến.


Thông thường, trong một cuộc họp nhóm hoặc thuyết trình trực tuyến, có thể sẽ có lúc bạn cần chia sẻ màn hình máy tính hay cửa sổ trình duyệt của mình với mọi người. Và với các ứng dụng phần mềm hiện nay thì việc này khá dễ dàng. Tuy nhiên, đa phần chúng điều yêu cầu người dùng cài đặt phần mềm trước.


Cách chia sẻ nhanh màn hình duyệt web bằng Google Meet - Ảnh 1.

Với Google Meet thì mọi thứ trở nên đơn giản hơn vì bạn có thể làm mọi thứ chỉ với một trình duyệt web duy nhất mà không cần cài thêm phần mềm gì cả. Cụ thể như sau.


Cách chia sẻ nhanh màn hình duyệt web bằng Google Meet - Ảnh 2.

Truy cập vào Google Meet qua địa chỉ "" và nhấn Start a meeting hoặc nhập mã phòng trò chuyện đã được cấp vào "Enter meeting code".


Cách chia sẻ nhanh màn hình duyệt web bằng Google Meet - Ảnh 3.

Tiếp theo, bạn sẽ được chuyển sang trang "chuẩn bị" với các thiết lập được Google kiểm tra qua như Camera hay micro. Lúc này, để thực hiện việc chia sẻ màn hình của mình với mọi người, bạn hãy nhấn "Present".


Cách chia sẻ nhanh màn hình duyệt web bằng Google Meet - Ảnh 4.

Ở cửa sổ kế, bạn sẽ được hỏi về việc lựa chọn loại hình chia sẻ màn hình đang mở đến mọi người.


Cách chia sẻ nhanh màn hình duyệt web bằng Google Meet - Ảnh 5.

Sẽ có 03 tùy chọn để bạn sử dụng, bao gồm tab Chrome, toàn bộ màn hình desktop và cuối cùng là cửa sổ ứng dụng.


Cách chia sẻ nhanh màn hình duyệt web bằng Google Meet - Ảnh 6.

Sau khi lựa chọn xong, bạn hãy nhấn vào "Chia sẻ" để gửi trực tiếp hình ảnh màn hình của mình lên phòng trò chuyện.


Cách chia sẻ nhanh màn hình duyệt web bằng Google Meet - Ảnh 7.

Trong quá trình chia sẻ, Google sẽ hiển thị thông báo và tùy chọn nhanh để bạn có thể thao tác khi ngừng chia sẻ.


Rất tuyệt phải không?Lấy linkCach chia se nhanh man hinh duyet web bang Google Meet


Mọt cách tạn dụng Google Meet dẻ thục hiẹn các huóng dãn trục tuyén.


Thong thuòng, trong mọt cuọc họp nhóm hoạc thuyét trình trục tuyén, có thẻ sẽ có lúc bạn càn chia sẻ màn hình máy tính hay của sỏ trình duyẹt của mình vói mọi nguòi. Và vói các úng dụng phàn mèm hiẹn nay thì viẹc này khá dẽ dàng. Tuy nhien, da phàn chúng dièu yeu càu nguòi dùng cài dạt phàn mèm truóc.


Cach chia se nhanh man hinh duyet web bang Google Meet - Anh 1.

Vói Google Meet thì mọi thú trỏ nen don giản hon vì bạn có thẻ làm mọi thú chỉ vói mọt trình duyẹt web duy nhát mà khong càn cài them phàn mèm gì cả. Cụ thẻ nhu sau.


Cach chia se nhanh man hinh duyet web bang Google Meet - Anh 2.

Truy cạp vào Google Meet qua dịa chỉ "" và nhán Start a meeting hoạc nhạp mã phòng trò chuyẹn dã duọc cáp vào "Enter meeting code".


Cach chia se nhanh man hinh duyet web bang Google Meet - Anh 3.

Tiép theo, bạn sẽ duọc chuyẻn sang trang "chuản bị" vói các thiét lạp duọc Google kiẻm tra qua nhu Camera hay micro. Lúc này, dẻ thục hiẹn viẹc chia sẻ màn hình của mình vói mọi nguòi, bạn hãy nhán "Present".


Cach chia se nhanh man hinh duyet web bang Google Meet - Anh 4.

Ỏ của sỏ ké, bạn sẽ duọc hỏi vè viẹc lụa chọn loại hình chia sẻ màn hình dang mỏ dén mọi nguòi.


Cach chia se nhanh man hinh duyet web bang Google Meet - Anh 5.

Sẽ có 03 tùy chọn dẻ bạn sủ dụng, bao gòm tab Chrome, toàn bọ màn hình desktop và cuói cùng là của sỏ úng dụng.


Cach chia se nhanh man hinh duyet web bang Google Meet - Anh 6.

Sau khi lụa chọn xong, bạn hãy nhán vào "Chia sẻ" dẻ gủi trục tiép hình ảnh màn hình của mình len phòng trò chuyẹn.


Cach chia se nhanh man hinh duyet web bang Google Meet - Anh 7.

Trong quá trình chia sẻ, Google sẽ hiẻn thị thong báo và tùy chọn nhanh dẻ bạn có thẻ thao tác khi ngùng chia sẻ.


Rát tuyẹt phải khong?Lay link

Cách chia sẻ nhanh màn hình duyệt web bằng Google Meet

Một cách tận dụng Google Meet để thực hiện các hướng dẫn trực tuyến.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: