Ví điện tử phải giữ bí mật thông tin khách hàng

Nhiều người dùng còn e dè khi chia sẻ thông tin cá nhân cho các ứng dụng ví điện tử do lo ngại vấn đề lộ lọt thông tin.


Các ví điện tử “giục” người dùng cập nhật thông tin


Ví điện tử phải giữ bí mật thông tin khách hàng
Các ví điện tử "giục" người dùng xác thực tài khoản.

Grab, Moca…và nhiều ví điện tử liên tục gửi đi các thông điệp thúc giục người dùng cập nhật thông tin cá nhân và ảnh chân dung theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).


Việc cập nhật và xác thực thông tin người dùng được thực hiện theo quy định của Thông tư 23/2019/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.


Quy định mới yêu cầu khách hàng muốn sử dụng phải hoàn tất xác thực thông tin mở ví điện tử. Các thông tin gồm: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số căn cước công dân, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (còn thời hạn). Các tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo hồ sơ mở ví điện tử của khách hàng là đầy đủ, hợp lệ theo quy định.


Ngoài ra, một quy định bắt buộc là khách hàng phải hoàn thành việc liên kết ví điện tử với tài khoản ngân hàng. Khách hàng có thể được liên kết ví với một hoặc nhiều tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ tại các ngân hàng liên kết.


Thông tư 23 có hiệu lực từ 1/2020 và thời hạn cuối cùng để người dùng xác thực thông tin ví điện tử là 7/7. Sau thời gian này, những tài khoản ví điện tử chưa xác thực sẽ bị tạm khóa dịch vụ.


Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến thời hạn nêu trên, các ví điện tử cấp tập thông báo cho người dùng xác thực tài khoản để có thể tiếp tục sử dụng. Hiện người dùng ví điện tử Moca (tích hợp trên ứng dụng Grab) nhận được thông báo yêu cầu xác thực tài khoản ví điện tử Moca trên ứng dụng ngay khi mở ứng dụng.


Phía Moca cho biết, trong khoảng thời gian từ nay đến hết trước 7/7, người dùng vẫn có thể dùng ví dù chưa hoàn tất xác thực tài khoản. Tuy nhiên, ví điện tử này khuyến nghị người dùng nên hoàn thành quy trình xác thực trước để tránh bị gián đoạn.


“Từ sau ngày 7/7/2020 trở đi, việc xác thực tài khoản là bắt buộc theo quy định của NHNN Việt Nam đã ban hành áp dụng cho tất cả ví điện tử. Theo đó, người dùng sẽ không thể sử dụng ví điện tử cho đến khi hoàn tất các bước xác thực tài khoản. Sau khi xác thực tài khoản thành công, người dùng có thể yên tâm tiếp tục thanh toán qua ví như bình thường”, Moca thông báo.


Thông điệp tương tự cũng được Momo và nhiều ví điện tử khác gửi đến người dùng.


Người dùng "e dè" chia sẻ thông tin


Ngay từ đầu tháng 5, các ví điện tử liên tục phát đi các thông báo yêu cầu người dùng cập nhật thông tin căn cước công dân (CMND), chụp ảnh chân dung và liên kết với tài khoản ngân hàng trước ngày thời hạn trên nếu muốn sử dụng tiếp. Dù vậy, không ít người còn e dè khi chia sẻ thông tin cá nhân trên các ứng dụng.


Trong khi đó, phía NHNN thông tin: Đối với lo ngại về bảo vệ thông tin cá nhân, NHNN khẳng định rằng các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin liên quan đến khách hàng theo quy định của pháp luật (quy định tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và Luật An toàn thông tin mạng).


Các tổ chức trung gian thanh toán phải tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử; thực hiện các yêu cầu đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin và quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet (Thông tư số 39/2014/TT-NHNN, Thông tư số 18/2018/TT-NHNN, Thông tư số 18/2018/TT-NHNN).


Ngoài ra, NHNN sẽ thường xuyên theo dõi, giám sát, cảnh báo, chỉ đạo các tổ chức trung gian thanh toán thực hiện những biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trung gian thanh toán. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức trung gian thanh toán để phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm quy định pháp luật.


Duy Vũ

Vi dien tu phai giu bi mat thong tin khach hang


Nhieu nguoi dung con e de khi chia se thong tin ca nhan cho cac ung dung vi dien tu do lo ngai van de lo lot thong tin.


Cac vi dien tu “giuc” nguoi dung cap nhat thong tin


Vi dien tu phai giu bi mat thong tin khach hang
Cac vi dien tu "giuc" nguoi dung xac thuc tai khoan.

Grab, Moca…va nhieu vi dien tu lien tuc gui di cac thong diep thuc giuc nguoi dung cap nhat thong tin ca nhan va anh chan dung theo quy dinh moi cua Ngan hang Nha nuoc (NHNN).


Viec cap nhat va xac thuc thong tin nguoi dung duoc thuc hien theo quy dinh cua Thong tu 23/2019/TT-NHNN ve sua doi, bo sung mot so dieu cua Thong tu so 39/2014/TT-NHNN ngay 11/12/2014 cua Thong doc NHNN huong dan ve dich vu trung gian thanh toan.


Quy dinh moi yeu cau khach hang muon su dung phai hoan tat xac thuc thong tin mo vi dien tu. Cac thong tin gom: ho va ten; ngay, thang, nam sinh; quoc tich; so can cuoc cong dan, so chung minh nhan dan hoac so ho chieu (con thoi han). Cac to chuc cung ung dich vu vi dien tu co trach nhiem kiem tra, doi chieu, dam bao ho so mo vi dien tu cua khach hang la day du, hop le theo quy dinh.


Ngoai ra, mot quy dinh bat buoc la khach hang phai hoan thanh viec lien ket vi dien tu voi tai khoan ngan hang. Khach hang co the duoc lien ket vi voi mot hoac nhieu tai khoan thanh toan hoac the ghi no tai cac ngan hang lien ket.


Thong tu 23 co hieu luc tu 1/2020 va thoi han cuoi cung de nguoi dung xac thuc thong tin vi dien tu la 7/7. Sau thoi gian nay, nhung tai khoan vi dien tu chua xac thuc se bi tam khoa dich vu.


Chi con chua day 1 thang nua la den thoi han neu tren, cac vi dien tu cap tap thong bao cho nguoi dung xac thuc tai khoan de co the tiep tuc su dung. Hien nguoi dung vi dien tu Moca (tich hop tren ung dung Grab) nhan duoc thong bao yeu cau xac thuc tai khoan vi dien tu Moca tren ung dung ngay khi mo ung dung.


Phia Moca cho biet, trong khoang thoi gian tu nay den het truoc 7/7, nguoi dung van co the dung vi du chua hoan tat xac thuc tai khoan. Tuy nhien, vi dien tu nay khuyen nghi nguoi dung nen hoan thanh quy trinh xac thuc truoc de tranh bi gian doan.


“Tu sau ngay 7/7/2020 tro di, viec xac thuc tai khoan la bat buoc theo quy dinh cua NHNN Viet Nam da ban hanh ap dung cho tat ca vi dien tu. Theo do, nguoi dung se khong the su dung vi dien tu cho den khi hoan tat cac buoc xac thuc tai khoan. Sau khi xac thuc tai khoan thanh cong, nguoi dung co the yen tam tiep tuc thanh toan qua vi nhu binh thuong”, Moca thong bao.


Thong diep tuong tu cung duoc Momo va nhieu vi dien tu khac gui den nguoi dung.


Nguoi dung "e de" chia se thong tin


Ngay tu dau thang 5, cac vi dien tu lien tuc phat di cac thong bao yeu cau nguoi dung cap nhat thong tin can cuoc cong dan (CMND), chup anh chan dung va lien ket voi tai khoan ngan hang truoc ngay thoi han tren neu muon su dung tiep. Du vay, khong it nguoi con e de khi chia se thong tin ca nhan tren cac ung dung.


Trong khi do, phia NHNN thong tin: Doi voi lo ngai ve bao ve thong tin ca nhan, NHNN khang dinh rang cac to chuc cung ung dich vu trung gian thanh toan phai co trach nhiem giu bi mat cac thong tin lien quan den khach hang theo quy dinh cua phap luat (quy dinh tai Nghi dinh so 101/2012/ND-CP ngay 22/11/2012 cua Chinh phu ve thanh toan khong dung tien mat va Luat An toan thong tin mang).


Cac to chuc trung gian thanh toan phai tuan thu nguyen tac quan ly rui ro trong hoat dong ngan hang dien tu; thuc hien cac yeu cau dam bao an toan, bao mat he thong cong nghe thong tin va quy dinh ve an toan, bao mat cho viec cung cap dich vu ngan hang tren Internet (Thong tu so 39/2014/TT-NHNN, Thong tu so 18/2018/TT-NHNN, Thong tu so 18/2018/TT-NHNN).


Ngoai ra, NHNN se thuong xuyen theo doi, giam sat, canh bao, chi dao cac to chuc trung gian thanh toan thuc hien nhung bien phap dam bao an ninh, an toan hoat dong trung gian thanh toan. Dong thoi, tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra to chuc trung gian thanh toan de phat hien, xu ly nghiem cac vi pham quy dinh phap luat.


Duy Vu


Ví điện tử phải giữ bí mật thông tin khách hàng

Nhiều người dùng còn e dè khi chia sẻ thông tin cá nhân cho các ứng dụng ví điện tử do lo ngại vấn đề lộ lọt thông tin.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: