Thiết giáp thế trận trên không gian mạng: Thanh niên Bạc Liêu chủ động, sáng tạo

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn Bạc Liêu, hoạt động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội (MXH) thời gian qua vẫn còn những hạn chế...


Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các phương thức khác nhau để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (KGM), nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận là hoạt động này của Đoàn Thanh niên Bạc Liêu vẫn còn có mặt hạn chế.


Để chủ động và phát huy tốt hơn vai trò của Đoàn trong đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch trên KGM, không có cách nào khác, cần tổ chức một lực lượng chuyên nghiệp, vững vàng, hoạt động chặt chẽ, đồng bộ hơn trên nhiều phương diện.


Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị


Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn Bạc Liêu, hoạt động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội (MXH) thời gian qua vẫn còn những hạn chế như: Đoàn các cấp vẫn chưa tổ chức được nhiều hoạt động nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, MXH và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên KGM cho đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN); lực lượng nòng cốt của các cấp bộ Đoàn trong lĩnh vực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tuy có xây dựng và mở rộng hằng năm nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra… Trong khi đó, một số ĐV-TN chưa có được kỹ năng trong việc kiểm chứng và tiếp nhận các thông tin trên MXH; chưa nắm vững các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nên thiếu kiến thức, kinh nghiệm đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của thế lực thù địch.


Từ thực tiễn này cho thấy, để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò, trách nhiệm của ĐV-TN trong đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch trên KGM, tổ chức Đoàn Bạc Liêu cần đẩy mạnh các giải pháp toàn diện hơn. Trước hết là nâng cao nhận thức về vai trò của nền tảng tư tưởng của Đảng, về tính cấp thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên KGM và bản lĩnh chính trị cho ĐV-TN. Theo TS.


Phan Duy Anh (Bộ môn Lý luận chính trị, Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đây là giải pháp rất quan trọng. Bởi muốn phát huy được vai trò hạt nhân của lực lượng trẻ trong đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên các trang MXH, đòi hỏi ĐV-TN phải có những hiểu biết nhất định về chính trị, tư tưởng, tạo khả năng “tự miễn dịch” trước những thông tin xấu, độc khi tham gia MXH.


Muốn như vậy, Đoàn Thanh niên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ĐV-TN về Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thấm sâu và thật sự trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam trong đời sống xã hội. Đa dạng hóa các hình thức học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bằng lý luận, thực tiễn, nhất là thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Đoàn cần làm cho ĐV-TN thấy được con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho Nhân dân.


Hiện nay, người dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và ngày càng được nâng cao. Năm 2023, GDP bình quân đầu người khoảng 4.300 USD; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008 và sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 (khoảng 7.500 USD)… Đó là những minh chứng sống động bác bỏ mọi xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Cùng với đó, tổ chức Đoàn cần mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sử dụng MXH cho lực lượng cán bộ, ĐV-TN tham gia hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên KGM như cách quản trị Fanpage; nắm tình hình tư tưởng, dư luận qua các trang MXH; xây dựng chuyên mục sao cho hấp dẫn, thiết kế thông điệp đăng tải sao cho phù hợp… Từ đó phát huy lợi thế của Internet, MXH để tạo nên những sản phẩm thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách đa dạng, mới mẻ, thu hút người xem.


Truyền tải các thông tin chính thống góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trên KGM, định hướng dư luận xã hội, nhất là vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng và sự kiện lịch sử lớn của đất nước.


Thiết giáp thế trận trên không gian mạng: Thanh niên Bạc Liêu chủ động, sáng tạo


Đoàn viên tham dự hội nghị quán triệt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: H.L


Mỗi tài khoản MXH là một thông tin tích cực


Khi các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động triệt để lợi dụng MXH để xuyên tạc, bịa đặt, “thổi phòng” những hiện tượng tiêu cực thì việc phát hiện, nhân rộng, biểu dương những điển hình tiên tiến, lan tỏa các thông tin tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” cũng là giải pháp mà tổ chức Đoàn cần tiếp tục tăng cường thực hiện trong thời gian tới.


Chủ động lan tỏa thông tin tích cực, hình ảnh đẹp, những câu chuyện mang giá trị nhân văn, người tốt - việc tốt nhằm tạo ra xu hướng tích cực trên MXH, “lấn át” các thông tin tiêu cực, tin xấu, độc là cách làm mang tính chất “pha loãng” giảm bớt tần suất tiếp xúc, tác động của thông tin tiêu cực. Chủ động “chiếm lĩnh” trận địa thông tin bằng những tin tích cực để “đẩy lùi” những luận điệu sai trái, thù địch đang ngấm ngầm chống phá sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.


Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu để định hình, thiết lập hệ thống luận cứ, luận điểm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú ý nhận diện những vấn đề mà các thế lực thù địch tập trung chống phá để xây dựng luận cứ khoa học thuyết phục, phục vụ và trực tiếp đấu tranh phản bác.


Trong hoạt động đấu tranh phản bác, Đoàn tiếp tục phát huy vai trò tham vấn của các nhóm chuyên gia để định hướng, lựa chọn phương thức đấu tranh trên KGM một cách phù hợp, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Vì đây là đội ngũ có góc nhìn toàn diện và đưa ra những nhận định chính xác về các hoạt động chống phá Đảng, chế độ của các phần tử phản động, cơ hội chính trị.


Đồng thời, trong quá trình đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, Đoàn Thanh niên cũng nên bám sát theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn kịp thời báo cáo với Ban Chỉ đạo khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH.


Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên KGM, hơn hết, mỗi người trẻ cần đề cao tinh thần học tập, rèn luyện, biết “gạn đục, khơi trong” trong tiếp nhận thông tin, tiếp thu cái mới, nâng cao khả năng “tự đề kháng”. Trên “mặt trận” KGM, mỗi tài khoản MXH của ĐV-TN phải trở thành một nguồn thông tin tin cậy, lành mạnh, tuyệt đối không chạy theo các trào lưu, xu hướng tiêu cực; kịp thời phát hiện, cảnh báo cho cộng đồng về các trang cung cấp thông tin xấu, độc, giả mạo… Đây là một trong những giải pháp góp phần trong đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên KGM.


Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên KGM là nhiệm vụ quan trọng với nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Thanh niên với vai trò là “rường cột của nước nhà” phải tiên phong hành động cụ thể, kịp thời, góp phần đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, tiếp nối con đường vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, chung tay hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.


Theo TRUNG KIÊN (Báo Bạc Liêu)

Thiet giap the tran tren khong gian mang: Thanh nien Bac Lieu chu dong, sang tao


Theo danh gia cua Ban Chi dao 35 Tinh doan Bac Lieu, hoat dong dau tranh phan bac thong tin, quan diem sai trai, thu dich tren Internet, mang xa hoi (MXH) thoi gian qua van con nhung han che...

Thiết giáp thế trận trên không gian mạng: Thanh niên Bạc Liêu chủ động, sáng tạo

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn Bạc Liêu, hoạt động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội (MXH) thời gian qua vẫn còn những hạn chế...
Thiết giáp thế trận trên không gian mạng: Thanh niên Bạc Liêu chủ động, sáng tạo
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: