Khởi nghiệp ứng dụng khoa học được hỗ trợ vốn một tỷ đồng

Cuộc thi dành cho thanh niên Việt Nam có ý tưởng, dự án khởi nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.


Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên nông thôn chiều 15/6 đã phát động Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2020.Người tham gia cuộc thi đưa ra các ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, công nghệ thông tin phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tham gia cuộc thi, mỗi dự án được phối hợp với nhóm tư vấn, chuyên gia tập huấn online, góp ý đến khi đưa sản phẩm ra thị trường. Dự án đoạt giải có cơ hội được tiếp cận với các các doanh nghiệp, các nhà đầu tư thiên thần trong lĩnh vực nông nghiệp và được hỗ trợ nguồn vốn lên tới một tỉ đồng từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm.Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung Ương Đoàn cho biết, điểm mới trong cuộc thi năm nay không dừng lại ở ý tưởng hoặc đề án, mà cần phải có dự án cụ thể, có tính khả thi, đã có sản phẩm hoặc sản xuất thử đưa ra thị trường. Trong đó, những dự án có tính sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, khai thác tài nguyên bản địa được khuyến khích.Các dự án được trải qua ba vòng từ hỗ trợ mô hình, hoàn thiện và xây dựng dự án đến đưa sản phẩm quảng bá. 30 dự án xuất sắc nhất sẽ được tổ chức sàn giao dịch kêu gọi vốn đầu tư, tổ chức hội nghị trao đổi về chính sách hỗ trợ trong sản xuất.Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức. Qua hai năm triển khai, đã có 404 dự án của thanh niên nông thôn tham gia. Nhiều sản phẩm được xây dựng thương hiệu trên thị trường trong nước và vươn ra quốc tế như "Snack dinh dưỡng cao từ cá da trơn" của Trương Lê Huy Hoàng (Đồng Tháp), "Mật dừa nước" của Phạm Minh Tiến (TP Hồ Chí Minh), "Son môi dừa với vỏ son gỗ thân thiện môi trường" của Nguyễn Thị Ngọc Như (Bến Tre)Nguyễn XuânKhoi nghiep ung dung khoa hoc duoc ho tro von mot ty dong


Cuoc thi danh cho thanh nien Viet Nam co y tuong, du an khoi nghiep ung dung khoa hoc va cong nghe phuc vu san xuat, tieu thu san pham nong nghiep.


Trung Uong Doan TNCS Ho Chi Minh phoi hop voi Trung tam Nghien cuu kinh doanh va Ho tro doanh nghiep (BSA), Trung tam Ho tro Phat trien Thanh nien nong thon chieu 15/6 da phat dong Cuoc thi Du an khoi nghiep sang tao thanh nien nong thon 2020.Nguoi tham gia cuoc thi dua ra cac y tuong, du an khoi nghiep trong linh vuc trong trot, chan nuoi, thuy san, lam nghiep, diem nghiep, cong nghiep bao quan, che bien, lang nghe, thiet bi nong nghiep, du lich nong nghiep, du lich cong dong, cong nghe thong tin phuc vu san xuat va tieu thu san pham nong nghiep. Tham gia cuoc thi, moi du an duoc phoi hop voi nhom tu van, chuyen gia tap huan online, gop y den khi dua san pham ra thi truong. Du an doat giai co co hoi duoc tiep can voi cac cac doanh nghiep, cac nha dau tu thien than trong linh vuc nong nghiep va duoc ho tro nguon von len toi mot ti dong tu nguon Quy Quoc gia ve viec lam.Ong Nguyen Anh Tuan, Bi thu Thuong truc Trung Uong Doan cho biet, diem moi trong cuoc thi nam nay khong dung lai o y tuong hoac de an, ma can phai co du an cu the, co tinh kha thi, da co san pham hoac san xuat thu dua ra thi truong. Trong do, nhung du an co tinh sang tao, ung dung va chuyen giao khoa hoc cong nghe, khai thac tai nguyen ban dia duoc khuyen khich.Cac du an duoc trai qua ba vong tu ho tro mo hinh, hoan thien va xay dung du an den dua san pham quang ba. 30 du an xuat sac nhat se duoc to chuc san giao dich keu goi von dau tu, to chuc hoi nghi trao doi ve chinh sach ho tro trong san xuat.Day la lan thu hai cuoc thi duoc to chuc. Qua hai nam trien khai, da co 404 du an cua thanh nien nong thon tham gia. Nhieu san pham duoc xay dung thuong hieu tren thi truong trong nuoc va vuon ra quoc te nhu "Snack dinh duong cao tu ca da tron" cua Truong Le Huy Hoang (Dong Thap), "Mat dua nuoc" cua Pham Minh Tien (TP Ho Chi Minh), "Son moi dua voi vo son go than thien moi truong" cua Nguyen Thi Ngoc Nhu (Ben Tre)Nguyen Xuan

Khởi nghiệp ứng dụng khoa học được hỗ trợ vốn một tỷ đồng

Cuộc thi dành cho thanh niên Việt Nam có ý tưởng, dự án khởi nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: