Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các CSDL quốc gia dân cư, đất đai

Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5/2020, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.


Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các CSDL quốc gia dân cư, đất đai
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia là hai cơ sở dữ liệu quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử (Ảnh: stttt.binhdinh.gov.vn)

Nghị quyết 91 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 11/6/2020.


Tại Nghị quyết này, Chính phủ tiếp tục dành hẳn một mục để đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết 17 ngày 7/3/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.


Cụ thể, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra năm 2020 tại Nghị quyết 17, nhất là việc hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020; tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.


Các bộ, ngành, địa phương cũng được yêu cầu kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử theo Quyết định 701 ngày 26/5/2020 về kiện toàn Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.


Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; triển khai hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung phù hợp, bảo đảm hiệu quả.


Đáng chú ý, tại Nghị quyết 91 mới ban hành, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ triển khai Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.


Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 17 đến tháng 5/2020, Bộ TT&TT - cơ quan đầu mối điều phối các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử cho biết, việc triển khai Chính phủ điện tử nói chung và Nghị quyết 17 nói riêng tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai và đã đạt được một số kết quả nổi bật.


Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để phát triển Chính phủ điện tử. Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử đã được kiện toàn để chỉ đạo thêm nội dung về chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh. Tại các bộ, ngành, địa phương, công tác chỉ đạo, điều hành phát triển Chính phủ điện tử tiếp tục được quan tâm.


Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã bước sang trạng thái “bình thường mới”.


Cùng với đó, khung pháp lý cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử đã tiếp tục được hoàn thiện.


Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định 30 về công tác văn thư; Nghị định 45 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định 47 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Nghị quyết 71 về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.


Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định 458 phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”.


Đặc biệt, các nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử, thực hiện chuyển đổi số quốc gia đã được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ.


Tuy nhiên, Bộ TT&TT cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, trong đó có việc một số cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử chưa được triển khai, đặc biệt là về cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai.


M.T

Chinh phu yeu cau day nhanh tien do cac CSDL quoc gia dan cu, dat dai


Tai Nghi quyet phien hop thuong ky thang 5/2020, Chinh phu da chi dao cac Bo: Cong an, Tai nguyen va Moi truong tap trung day nhanh tien do trien khai Co so du lieu (CSDL) quoc gia ve dan cu, Co so du lieu dat dai quoc gia.


Chinh phu yeu cau day nhanh tien do cac CSDL quoc gia dan cu, dat dai
Co so du lieu quoc gia ve dan cu va co so du lieu dat dai quoc gia la hai co so du lieu quan trong, tao nen tang cho phat trien Chinh phu dien tu (Anh: stttt.binhdinh.gov.vn)

Nghi quyet 91 ve phien hop Chinh phu thuong ky thang 5/2020 vua duoc Thu tuong Nguyen Xuan Phuc ky ban hanh ngay 11/6/2020.


Tai Nghi quyet nay, Chinh phu tiep tuc danh han mot muc de don doc viec thuc hien cac nhiem vu trong Nghi quyet 17 ngay 7/3/2020 ve mot so nhiem vu, giai phap trong tam phat trien Chinh phu dien tu giai doan 2019 - 2020, dinh huong den 2025.


Cu the, Chinh phu chi dao cac bo, nganh, dia phuong tiep tuc thuc hien nghiem tuc, hieu qua cac nhiem vu de ra nam 2020 tai Nghi quyet 17, nhat la viec hoan thanh chi tieu 30% dich vu cong truc tuyen muc do 4 trong nam 2020; toi thieu 30% bao cao dinh ky (khong bao gom noi dung mat) duoc gui, nhan qua He thong thong tin bao cao quoc gia.


Cac bo, nganh, dia phuong cung duoc yeu cau kien toan Ban chi dao xay dung Chinh phu dien tu/ chinh quyen dien tu theo Quyet dinh 701 ngay 26/5/2020 ve kien toan Uy ban quoc gia ve Chinh phu dien tu.


Dong thoi, day nhanh tien do xay dung nen tang tich hop, chia se du lieu, ket noi voi nen tang tich hop, chia se du lieu quoc gia; trien khai hoat dong giam sat, dieu hanh an toan, an ninh mang tap trung phu hop, bao dam hieu qua.


Dang chu y, tai Nghi quyet 91 moi ban hanh, Chinh phu yeu cau Bo Cong an tap trung day nhanh tien do trien khai Co so du lieu quoc gia ve dan cu; Bo Tai nguyen va Moi truong day nhanh tien do trien khai Co so du lieu dat dai quoc gia.


Danh gia tinh hinh thuc hien Nghi quyet 17 den thang 5/2020, Bo TT&TT - co quan dau moi dieu phoi cac nhiem vu xay dung Chinh phu dien tu cho biet, viec trien khai Chinh phu dien tu noi chung va Nghi quyet 17 noi rieng tiep tuc duoc cac bo, nganh, dia phuong tich cuc trien khai va da dat duoc mot so ket qua noi bat.


Chinh phu, Thu tuong Chinh phu da co nhieu chi dao quyet liet de phat trien Chinh phu dien tu. Uy ban quoc gia ve Chinh phu dien tu da duoc kien toan de chi dao them noi dung ve chuyen doi so, kinh te so va do thi thong minh. Tai cac bo, nganh, dia phuong, cong tac chi dao, dieu hanh phat trien Chinh phu dien tu tiep tuc duoc quan tam.


Thoi gian qua, cac bo, nganh, dia phuong da tiep tuc tang cuong trien khai cac biẹn phap day manh cung cap dịch vu cong trục tuyen trong tinh hinh phong chong dịch bẹnh Covid-19 da buoc sang trang thai “binh thuong moi”.


Cung voi do, khung phap ly cho viẹc trien khai xay dụng, phat trien Chinh phu dien tu da tiep tuc duoc hoan thiẹn.


Cu the, trong 5 thang dau nam nay, Chinh phu da ban hanh Nghị dịnh 30 ve cong tac van thu; Nghị dịnh 45 ve thục hiẹn thu tuc hanh chinh tren moi truong diẹn tu; Nghị dịnh 47 ve quan ly, ket noi va chia se du liẹu so cua co quan nha nuoc; Nghị quyet 71 ve viẹc thong qua de nghị xay dụng Nghị dịnh quy dịnh Co so du liẹu quoc gia ve Bao hiem.


Thu tuong Chinh phu cung da ky Quyet dịnh 458 phe duyẹt De an “Luu tru tai liẹu diẹn tu cua cac co quan nha nuoc giai doan 2020 - 2025”.


Dac biet, cac nen tang cho phat trien Chinh phu diẹn tu, thục hiẹn chuyen doi so quoc gia da duoc thuc day phat trien manh me.


Tuy nhien, Bo TT&TT cung chi ro nhung ton tai, han che, trong do co viec mot so co so du lieu quoc gia tao nen tang phat trien Chinh phu dien tu chua duoc trien khai, dac biẹt la ve co so du lieu ve dan cu, dat dai.


M.T


Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các CSDL quốc gia dân cư, đất đai

Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5/2020, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: