Phát hiện mới về sự đa dạng di truyền của người Việt

Sự đa dạng di truyền không hoàn toàn đồng nhất với sự đa dạng trong ngôn ngữ của người Việt Nam, nghiên cứu hệ gene ty thể từ 3.000 năm trước chứng minh.


Giáo sư Nông Văn Hải, Viện Nghiên cứu hệ gene, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Giáo sư Mark Stoneking, Viện Max Planck về Nhân chủng học tiến hóa tại Đức, cùng cộng sự thực hiện đã chỉ ra mối liên hệ về nguồn gốc khác nhau của các dân tộc ở Việt Nam và sự giao thoa, tiếp xúc giữa người Việt Nam với các tộc người trong khoảng thời gian khác nhau, góp phần đưa ra những điểm mới về đa dạng di truyền hệ gene của một khu vực đa sắc tộc như Việt Nam.Tại tọa đàm " Đa dạng di truyền và nguồn gốc người Việt Nam" tổ chức chiều ngày 12/6, GS Hải cho biết, nhóm nghiên cứu đã phân tích sự đa dạng trong hệ gene ty thể từ 3.000 năm trước cho thấy, người Kinh không có sự khác biệt nhiều về di truyền theo cả dòng bố và dòng mẹ so với các tộc người khác. Tính đa dạng tộc người theo ngữ hệ cũng phản ánh các nguồn gốc khác nhau về tính đa dạng di truyền người Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã thu thập và phân tích dữ liệu đa hình nucleotide đơn (single nucleotide polymorphisms-SNP) trên toàn bộ hệ gene của dân tộc Kinh và 21 dân tộc khác ở Việt Nam, thuộc năm ngữ hệ chính ở Đông Nam Á, trong đó tập trung đi sâu phân tích hệ gene sử dụng công nghệ mới gene CHIP (gồm khoảng 600.000 điểm thể hiện sự khác biệt về mặt di truyền giữa các cá thể và quần thể). "Nghiên cứu được sử dụng các phương pháp hiện đại trong phân tích dữ liệu gene ở quy mô lớn mà các công trình đa dạng di truyền tộc người trên thế giới sử dụng chủ yếu, góp phần làm rõ sự đa dạng về mặt di truyền và xây dựng hệ gene hoàn chỉnh của người Việt Nam", GS Hải cho biết. Ngoài việc phân tích các alen và haplotype (kiểu gene đơn bội) trong các tộc người Việt, nhóm kết hợp thêm những dữ liệu đã được công bố trước đây từ các nhóm cư dân lân cận và các mẫu khảo cổ để tìm hiểu.Dữ liệu cho thấy những bằng chứng của sự giao thoa, tiếp xúc giữa người Việt Nam và các tộc người trong khoảng thời gian khác nhau. Có những tộc người tuy gần gũi với tộc khác về mặt ngôn ngữ, nhưng lại có thể khác xa nhau về mặt di truyền, bởi có thể tổ tiên của họ là những nhóm lai, nhưng sau này do ảnh hưởng của văn hóa, điều kiện sống hoặc sự giao lưu tiếp xúc mà các thế hệ sau sử dụng ngôn ngữ của nhóm khác.Công trình nghiên cứu khám phá sự đa dạng di truyền của người Việt Nam được công bố trên tạp chí Molecular Biology and Evolution ngày 28/4.GS Hải cho biết hiện nhóm nghiên cứu tiếp tục phân tích đặc điểm hệ gene của các tộc người khác, cũng như các tộc người đã nghiên cứu với mẫu lớn hơn, nhằm xây dựng bộ dữ liệu hoàn chỉnh hơn về hệ gene người Việt Nam, từ đó những câu trả lời đầy đủ hơn về sự đa dạng di truyền và nguồn gốc của người Việt.Nguyễn XuânPhat hien moi ve su da dang di truyen cua nguoi Viet


Su da dang di truyen khong hoan toan dong nhat voi su da dang trong ngon ngu cua nguoi Viet Nam, nghien cuu he gene ty the tu 3.000 nam truoc chung minh.


Giao su Nong Van Hai, Vien Nghien cuu he gene, Vien han lam Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam va Giao su Mark Stoneking, Vien Max Planck ve Nhan chung hoc tien hoa tai Duc, cung cong su thuc hien da chi ra moi lien he ve nguon goc khac nhau cua cac dan toc o Viet Nam va su giao thoa, tiep xuc giua nguoi Viet Nam voi cac toc nguoi trong khoang thoi gian khac nhau, gop phan dua ra nhung diem moi ve da dang di truyen he gene cua mot khu vuc da sac toc nhu Viet Nam.Tai toa dam " Da dang di truyen va nguon goc nguoi Viet Nam" to chuc chieu ngay 12/6, GS Hai cho biet, nhom nghien cuu da phan tich su da dang trong he gene ty the tu 3.000 nam truoc cho thay, nguoi Kinh khong co su khac biet nhieu ve di truyen theo ca dong bo va dong me so voi cac toc nguoi khac. Tinh da dang toc nguoi theo ngu he cung phan anh cac nguon goc khac nhau ve tinh da dang di truyen nguoi Viet Nam. Nhom nghien cuu da thu thap va phan tich du lieu da hinh nucleotide don (single nucleotide polymorphisms-SNP) tren toan bo he gene cua dan toc Kinh va 21 dan toc khac o Viet Nam, thuoc nam ngu he chinh o Dong Nam A, trong do tap trung di sau phan tich he gene su dung cong nghe moi gene CHIP (gom khoang 600.000 diem the hien su khac biet ve mat di truyen giua cac ca the va quan the). "Nghien cuu duoc su dung cac phuong phap hien dai trong phan tich du lieu gene o quy mo lon ma cac cong trinh da dang di truyen toc nguoi tren the gioi su dung chu yeu, gop phan lam ro su da dang ve mat di truyen va xay dung he gene hoan chinh cua nguoi Viet Nam", GS Hai cho biet. Ngoai viec phan tich cac alen va haplotype (kieu gene don boi) trong cac toc nguoi Viet, nhom ket hop them nhung du lieu da duoc cong bo truoc day tu cac nhom cu dan lan can va cac mau khao co de tim hieu.Du lieu cho thay nhung bang chung cua su giao thoa, tiep xuc giua nguoi Viet Nam va cac toc nguoi trong khoang thoi gian khac nhau. Co nhung toc nguoi tuy gan gui voi toc khac ve mat ngon ngu, nhung lai co the khac xa nhau ve mat di truyen, boi co the to tien cua ho la nhung nhom lai, nhung sau nay do anh huong cua van hoa, dieu kien song hoac su giao luu tiep xuc ma cac the he sau su dung ngon ngu cua nhom khac.Cong trinh nghien cuu kham pha su da dang di truyen cua nguoi Viet Nam duoc cong bo tren tap chi Molecular Biology and Evolution ngay 28/4.GS Hai cho biet hien nhom nghien cuu tiep tuc phan tich dac diem he gene cua cac toc nguoi khac, cung nhu cac toc nguoi da nghien cuu voi mau lon hon, nham xay dung bo du lieu hoan chinh hon ve he gene nguoi Viet Nam, tu do nhung cau tra loi day du hon ve su da dang di truyen va nguon goc cua nguoi Viet.Nguyen Xuan

Phát hiện mới về sự đa dạng di truyền của người Việt

Sự đa dạng di truyền không hoàn toàn đồng nhất với sự đa dạng trong ngôn ngữ của người Việt Nam, nghiên cứu hệ gene ty thể từ 3.000 năm trước chứng minh.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: