Doanh nghiệp ICT

FPT và VNPT là 2 trong số các doanh nghiệp mảng công nghệ đang hỗ trợ tỉnh Bình Phước phát triển đô thị thông minh, xã phường thông minh.


Bình Phước là một trong những tỉnh đi đầu về xây dựng đô thị thông minh, và thời gian gần đây liên tục được hỗ trợ bởi các doanh nghiệp công nghệ. Ngày 10/11, UBND tỉnh Bình Phước phối hợp Công ty Cổ phần FPT tổ chức hội nghị trực tuyến bàn về chương trình hợp tác chuyển đổi số.


Trong đó, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Quang đề xuất hợp tác thí điểm hệ thống IoT (Internet vạn vật) trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với triển khai chính quyền điện tử, vận hành chính quyền số; phát triển cơ sở dữ liệu mở của các ngành để cùng khai thác sử dụng.


Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đặng Hà Giang đề xuất FPT hỗ trợ địa phương xây dựng khu dành riêng cho đào tạo, nghiên cứu, phát triển CNTT, phần mềm, khu dành riêng cho chuyên gia; phối hợp nghiên cứu hình thành mô hình “xã, phường thông minh”; các mô hình quản lý, kinh doanh mới dựa trên nền tảng số.


Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT chia sẻ, FPT sẽ phối hợp với Bình Phước để xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể về các nội dung, lĩnh vực hợp tác. Trong đó, FPT xác định thành lập 7 tổ chuyển đổi số: truyền thông, đào tạo, thanh niên, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố, và hạ tầng thông minh.


Về hạ tầng đô thị thông minh, hiện Bình Phước đã đang vận hành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) thị xã Bình Long, IOC thành phố Đồng Xoài, IOC thị xã Phước Long và IOC tỉnh.


Doanh nghiệp ICT 'đổ bộ' Bình Phước xây dựng đô thị thông minh
Bình Phước là một trong những tỉnh đi đầu về xây dựng đô thị thông minh (ảnh minh họa).

Trước đó UBND huyện Đồng Phú đã ký kết thỏa thuận hợp tác với VNPT Bình Phước về cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT giúp việc quản lý, điều hành, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025. VNPT sẽ là đơn vị tư vấn để Đồng Phú đạt được những bước tiến mới về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.


Theo nội dung thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên, VNPT Bình Phước sẽ triển khai các dịch vụ CNTT cho UBND huyện Đồng Phú phù hợp với nhu cầu của huyện như: hệ thống IOC huyện liên thông IOC tỉnh, ứng dụng chữ ký số, ứng dụng quản lý điều hành và triển khai số hóa từ huyện đến xã bao gồm các hạ tầng và an toàn thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu.


H.A.H

Doanh nghiẹp ICT 'dỏ bọ' Bình Phuóc xay dụng do thị thong minh


FPT và VNPT là 2 trong só các doanh nghiẹp mảng cong nghẹ dang hõ trọ tỉnh Bình Phuóc phát triẻn do thị thong minh, xã phuòng thong minh.


Bình Phuóc là mọt trong nhũng tỉnh di dàu vè xay dụng do thị thong minh, và thòi gian gàn day lien tục duọc hõ trọ bỏi các doanh nghiẹp cong nghẹ. Ngay 10/11, UBND tinh Binh Phuoc phoi hop Cong ty Co phan FPT to chuc hoi nghi truc tuyen ban ve chuong trinh hop tac chuyen doi so.


Trong do, Giam doc So Thong tin va Truyen thong Nguyen Minh Quang de xuat hop tac thi diem he thong IoT (Internet van vat) trong linh vuc nong nghiep gan voi trien khai chinh quyen dien tu, van hanh chinh quyen so; phat trien co so du lieu mo cua cac nganh de cung khai thac su dung.


Giam doc So Khoa hoc va Cong nghe Dang Ha Giang de xuat FPT ho tro dia phuong xay dung khu danh rieng cho dao tao, nghien cuu, phat trien CNTT, phan mem, khu danh rieng cho chuyen gia; phoi hop nghien cuu hinh thanh mo hinh “xa, phuong thong minh”; cac mo hinh quan ly, kinh doanh moi dua tren nen tang so.


Ong Truong Gia Binh, Chu tich Hoi dong quan tri FPT chia sẻ, FPT se phoi hop voi Binh Phuoc de xay dung cac chuong trinh, ke hoach cu the ve cac noi dung, linh vuc hop tac. Trong do, FPT xac dinh thanh lap 7 to chuyen doi so: truyen thong, dao tao, thanh nien, chinh quyen so, kinh te so, xa hoi so va thanh pho, và ha tang thong minh.


Vè hạ tàng do thị thong minh, hiẹn Bình Phuóc dã dang vạn hành Trung tam Dieu hanh thong minh (IOC) thi xa Binh Long, IOC thanh pho Dong Xoai, IOC thi xa Phuoc Long và IOC tinh.


Doanh nghiẹp ICT 'dỏ bọ' Bình Phuóc xay dụng do thị thong minh
Bình Phuóc là mọt trong nhũng tỉnh di dàu vè xay dụng do thị thong minh (ảnh minh họa).

Truóc dó UBND huyen Dong Phu da ky ket thoa thuan hop tac voi VNPT Binh Phuoc ve cung cap cac giai phap ung dung CNTT giup viec quan ly, dieu hanh, huong den xay dung chinh quyen dien tu, do thi thong minh giai doan 2021-2025. VNPT se la don vi tu van de Dong Phu dat duoc nhung buoc tien moi ve chuyen doi so tren dia ban tinh.


Theo noi dung thoa thuan hop tac giua 2 ben, VNPT Binh Phuoc se trien khai cac dich vu CNTT cho UBND huyen Dong Phu phu hop voi nhu cau cua huyen nhu: he thong IOC huyen lien thong IOC tinh, ung dung chu ky so, ung dung quan ly dieu hanh va trien khai so hoa tu huyen den xa bao gom cac ha tang va an toan thong tin, xay dung co so du lieu.


H.A.H


Doanh nghiệp ICT 'đổ bộ' Bình Phước xây dựng đô thị thông minh

FPT và VNPT là 2 trong số các doanh nghiệp mảng công nghệ đang hỗ trợ tỉnh Bình Phước phát triển đô thị thông minh, xã phường thông minh.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: