Khai trương nền tảng xã hội số, Thái Nguyên muốn giải bài toán phát triển công dân số

Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID vừa được chính thức ra mắt, đưa vào ứng dụng. Sự ra đời của nền tảng này với công nghệ định danh điện tử eKYC được kỳ vọng sẽ là lời giải đáp cho bài toán phát triển công dân số.


Thông tin từ Sở TT&TT Thái Nguyên, ngày 1/12, UBND tỉnh này phối hợp với Liên minh SaiGonTEL - NGS khai trương nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID.


Khai trương nền tảng xã hội số, Thái Nguyên muốn giải bài toán phát triển công dân số
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyễn Thanh Hải, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương nền tảng xã hội số Thái Nguyên và ứng dụng "Thái Nguyên ID".

Chủ trì xây dựng xây dựng nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên và ứng dụng “Thái Nguyên ID” là nhiệm vụ Sở TT&TT đã được UBND tỉnh Thái Nguyên giao từ tháng 5/2021.


Sau 6 tháng triển khai, ứng dụng “Thái Nguyên ID” đã cơ bản hoàn thành và được triển khai tới người dùng trên nền tảng di động (App Store và CH Play). Các nội dung dữ liệu đưa lên ứng dụng cũng đã được thống nhất, gồm dữ liệu của 22.341 học sinh, sinh viên 17 trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh; tổng hợp 500 thông tin mới cập nhật thực trạng trong các mục như: Voucher, thuê nhà, tuyển dụng.


Bên cạnh đó, Sở TT&TT Thái Nguyên cũng đã tổ chức hội thảo trực tuyến giới thiệu ứng dụng “Thái Nguyên ID” đến 80 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; họp trực tuyến với 11 doanh nghiệp lớn để triển khai, tiếp cận tới khoảng 50.000 lao động…


Thái Nguyên ID là nền tảng công dân số đầu tiên dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, cũng chính là bước đi chiến lược trên con đường xây dựng và phát triển trụ cột xã hội số của tỉnh, với mục tiêu tạo ra không gian số an toàn, thuận tiện giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh.


Cũng theo đại diện Sở TT&TT Thái Nguyên, sự ra đời của nền tảng xã hội số “Thái Nguyên ID” với công nghệ định danh điện tử eKYC chính là lời giải đáp cho bài toán phát triển công dân số. “Thái Nguyên ID” tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo...


Bên cạnh đó, ứng dụng cũng hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công online, cập nhật tin tức đời sống - xã hội, trong đó có cả các tin tức y tế liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Khai trương nền tảng xã hội số, Thái Nguyên muốn giải bài toán phát triển công dân số
Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải, Chuyển đổi số thành công sẽ giúp Thái Nguyên phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Trong phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh: Chuyển đổi số thành công sẽ giúp Thái Nguyên phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao, góp phần tạo giá trị tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.


Cho biết “Thái Nguyên ID” sẽ được ứng dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh thời gian tới, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người lao động, học sinh, sinh viên, nhất là các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp nhanh chóng cài đặt và sử dụng ứng dụng một cách hiệu quả, thiết thực.


Khai trương nền tảng xã hội số, Thái Nguyên muốn giải bài toán phát triển công dân số
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại lễ khai trương nền tảng xã hội số Thái Nguyên.

Theo thainguyen.gov.vn, chia sẻ tại lễ khai trương “Thái Nguyên ID”, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số: “Việc khai trương nền tảng xã hội số và ứng dụng "Thái Nguyên ID" là bước đi cụ thể, thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh”.


Thứ trưởng cũng lưu ý: “Trong quá trình triển khai ứng dụng, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức về liên thông, tương thích, chia sẻ dữ liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, an ninh mạng. Vì vậy, tỉnh Thái Nguyên cần có cơ chế xử lý dữ liệu và chú trọng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho người dùng. Bộ TT&TT sẽ luôn đồng hành với tỉnh trong thực hiện Chương trình chuyển đổi số”.


Giám đốc Sở TT&TT Đỗ Xuân Hòa cho biết, sau lễ khai trương, Sở này sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông cho ứng dụng “Thái Nguyên ID”, chủ yếu tập trung vào các đối tượng người lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, sinh viên, người đến thực hiện các dịch vụ công... với mục tiêu phấn đấu cuối năm 2021 đạt 20.000 lượt cài đặt và đến 30/6/2022 đạt 100.000 lượt cài đặt, sớm đưa ứng dụng vào cuộc sống, góp phần phát triển xã hội số.


Vân Anh

Khai truong nen tang xa hoi so, Thai Nguyen muon giai bai toan phat trien cong dan so


Nen tang xa hoi so Thai Nguyen ID vua duoc chinh thuc ra mat, dua vao ung dung. Su ra doi cua nen tang nay voi cong nghe dinh danh dien tu eKYC duoc ky vong se la loi giai dap cho bai toan phat trien cong dan so.


Thong tin tu So TT&TT Thai Nguyen, ngay 1/12, UBND tinh nay phoi hop voi Lien minh SaiGonTEL - NGS khai truong nen tang xa hoi so Thai Nguyen ID.


Khai truong nen tang xa hoi so, Thai Nguyen muon giai bai toan phat trien cong dan so
Bi thu Tinh uy Thai Nguyen Thanh Hai, Thu truong Bo TT&TT Nguyen Huy Dung va cac dai bieu thuc hien nghi thuc khai truong nen tang xa hoi so Thai Nguyen va ung dung "Thai Nguyen ID".

Chu tri xay dung xay dung nen tang xa hoi so tinh Thai Nguyen va ung dung “Thai Nguyen ID” la nhiem vu So TT&TT da duoc UBND tinh Thai Nguyen giao tu thang 5/2021.


Sau 6 thang trien khai, ung dung “Thai Nguyen ID” da co ban hoan thanh va duoc trien khai toi nguoi dung tren nen tang di dong (App Store va CH Play). Cac noi dung du lieu dua len ung dung cung da duoc thong nhat, gom du lieu cua 22.341 hoc sinh, sinh vien 17 truong cao dang, trung cap tren dia ban tinh; tong hop 500 thong tin moi cap nhat thuc trang trong cac muc nhu: Voucher, thue nha, tuyen dung.


Ben canh do, So TT&TT Thai Nguyen cung da to chuc hoi thao truc tuyen gioi thieu ung dung “Thai Nguyen ID” den 80 doanh nghiep trong cac khu cong nghiep; hop truc tuyen voi 11 doanh nghiep lon de trien khai, tiep can toi khoang 50.000 lao dong…


Thai Nguyen ID la nen tang cong dan so dau tien danh rieng cho tinh Thai Nguyen, cung chinh la buoc di chien luoc tren con duong xay dung va phat trien tru cot xa hoi so cua tinh, voi muc tieu tao ra khong gian so an toan, thuan tien giup nang cao chat luong cuoc song cho moi nguoi dan tren dia ban tinh.


Cung theo dai dien So TT&TT Thai Nguyen, su ra doi cua nen tang xa hoi so “Thai Nguyen ID” voi cong nghe dinh danh dien tu eKYC chinh la loi giai dap cho bai toan phat trien cong dan so. “Thai Nguyen ID” tich hop nhieu chuc nang nhu kiem tra, doi chieu thong tin ca nhan tuc thi voi co so du lieu tap trung, nhan dien nguoi dung bang tri tue nhan tao...


Ben canh do, ung dung cung ho tro nguoi dan trong van de tim kiem viec lam truc tuyen, dang tin va tim nha cho thue nhanh chong, theo doi viec thuc hien dich vu cong online, cap nhat tin tuc doi song - xa hoi, trong do co ca cac tin tuc y te lien quan den cong tac phong, chong dich benh Covid-19.


Khai truong nen tang xa hoi so, Thai Nguyen muon giai bai toan phat trien cong dan so
Theo Bi thu Tinh uy Thai Nguyen Nguyen Thanh Hai, Chuyen doi so thanh cong se giup Thai Nguyen phat huy duoc tiem nang, the manh cua tinh.

Trong phat bieu tai su kien, ba Nguyen Thanh Hai, Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy Thai Nguyen nhan manh: Chuyen doi so thanh cong se giup Thai Nguyen phat huy duoc tiem nang, the manh cua tinh trong phat trien cong nghiep, dac biet la cong nghe cao, gop phan tao gia tri tang truong moi, thuc day phat trien kinh te, xa hoi cua tinh phat trien nhanh, ben vung.


Cho biet “Thai Nguyen ID” se duoc ung dung rong rai tren dia ban tinh thoi gian toi, ba Nguyen Thanh Hai de nghi cac doanh nghiep, to chuc, ca nhan, nguoi lao dong, hoc sinh, sinh vien, nhat la cac doanh nghiep trong khu, cum cong nghiep nhanh chong cai dat va su dung ung dung mot cach hieu qua, thiet thuc.


Khai truong nen tang xa hoi so, Thai Nguyen muon giai bai toan phat trien cong dan so
Thu truong Bo TT&TT Nguyen Huy Dung phat bieu tai le khai truong nen tang xa hoi so Thai Nguyen.

Theo thainguyen.gov.vn, chia se tai le khai truong “Thai Nguyen ID”, Thu truong Bo TT&TT Nguyen Huy Dung danh gia cao tinh Thai Nguyen trong viec thuc hien Chuong trinh chuyen doi so: “Viec khai truong nen tang xa hoi so va ung dung "Thai Nguyen ID" la buoc di cu the, the hien tam nhin xa cua lanh dao tinh”.


Thu truong cung luu y: “Trong qua trinh trien khai ung dung, se co nhieu kho khan, thach thuc ve lien thong, tuong thich, chia se du lieu, tieu chuan, quy chuan ky thuat, an toan, an ninh mang. Vi vay, tinh Thai Nguyen can co co che xu ly du lieu va chu trong dam bao an toan, an ninh thong tin cho nguoi dung. Bo TT&TT se luon dong hanh voi tinh trong thuc hien Chuong trinh chuyen doi so”.


Giam doc So TT&TT Do Xuan Hoa cho biet, sau le khai truong, So nay se tiep tuc phoi hop trien khai cac hoat dong truyen thong cho ung dung “Thai Nguyen ID”, chu yeu tap trung vao cac doi tuong nguoi lao dong trong cac doanh nghiep, khu cong nghiep, sinh vien, nguoi den thuc hien cac dich vu cong... voi muc tieu phan dau cuoi nam 2021 dat 20.000 luot cai dat va den 30/6/2022 dat 100.000 luot cai dat, som dua ung dung vao cuoc song, gop phan phat trien xa hoi so.


Van Anh


Khai trương nền tảng xã hội số, Thái Nguyên muốn giải bài toán phát triển công dân số

Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID vừa được chính thức ra mắt, đưa vào ứng dụng. Sự ra đời của nền tảng này với công nghệ định danh điện tử eKYC được kỳ vọng sẽ là lời giải đáp cho bài toán phát triển công dân số.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: