25 mắt camera an ninh tại xã Gia Đông bắt đầu phát huy tác dụng

Sau gần một tháng triển khai, lắp đặt, 25 mắt camera tại xã Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh đã bước đầu phát huy kết quả tích cực.


25 mắt camera an ninh tại xã Gia Đông bắt đầu phát huy tác dụng
Hệ thống camera an ninh phát huy kết quả tích cực tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Từ đầu tháng 11 tới nay, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã lắp đặt 25 mắt camera tại 11 điểm trọng yếu, bao quát các hướng ra, vào địa bàn xã. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, sau gần 1 tháng triển khai, hệ thống camera giám sát an ninh đã bước đầu phát huy kết quả tích cực.


Camera an ninh là một trong số các biện pháp kỹ thuật trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, cũng là một hợp phần quan trọng của đô thị thông minh. Dưới sự hướng dẫn của đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Thuận Thành đã chỉ đạo Công an xã Gia Đông tham mưu Đảng ủy xã ban hành nghị quyết, triển khai thực hiện mô hình camera giám sát an ninh trên địa bàn dân cư.


Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phụ trách rà soát, lắp đặt hệ thống thiết bị, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ, bảo đảm yêu cầu chất lượng hình ảnh, kỹ thuật và biện pháp nghiệp vụ. Đơn vị cũng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ, đảm bảo thiết bị hoạt động tốt trong mọi tình huống, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh.


Thời gian tới, Phòng kỹ thuật hình sự tiếp tục rà soát và thực hiện đề án lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại một số xã, phường, thị trấn trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai hệ thống camera giám sát tại Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ cung cấp cho chính quyền nguồn dữ liệu video phong phú hơn. Nguồn dữ liệu này cùng với khả năng tiếp nhận dữ liệu video từ quần chúng nhân dân và việc ứng dụng các công nghệ hiện đại trong phân tích dữ liệu sẽ giúp các cơ quan chức năng tỉnh ứng phó hiệu quả, kịp thời với các tình huống về an ninh trật tự trên quy mô toàn tỉnh.


Ngày 12/7/2021, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đã ký ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung xây dựng thành phố là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ, thông tin truyền thông, tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả chính quyền điện tử, thành phố thông minh.


Hải Lam

25 mat camera an ninh tai xa Gia Dong bat dau phat huy tac dung


Sau gan mot thang trien khai, lap dat, 25 mat camera tai xa Gia Dong, Thuan Thanh, Bac Ninh da buoc dau phat huy ket qua tich cuc.


25 mat camera an ninh tai xa Gia Dong bat dau phat huy tac dung
He thong camera an ninh phat huy ket qua tich cuc tai xa Gia Dong, huyen Thuan Thanh, Bac Ninh. (Anh: Cong an tinh Bac Ninh)

Tu dau thang 11 toi nay, xa Gia Dong, huyen Thuan Thanh, Bac Ninh da lap dat 25 mat camera tai 11 diem trong yeu, bao quat cac huong ra, vao dia ban xa. Theo Cong an tinh Bac Ninh, sau gan 1 thang trien khai, he thong camera giam sat an ninh da buoc dau phat huy ket qua tich cuc.


Camera an ninh la mot trong so cac bien phap ky thuat trong phong ngua, dau tranh voi cac loai toi pham, cung la mot hop phan quan trong cua do thi thong minh. Duoi su huong dan cua don vi nghiep vu Cong an tinh, Cong an huyen Thuan Thanh da chi dao Cong an xa Gia Dong tham muu Dang uy xa ban hanh nghi quyet, trien khai thuc hien mo hinh camera giam sat an ninh tren dia ban dan cu.


Phong Ky thuat hinh su Cong an tinh phu trach ra soat, lap dat he thong thiet bi, huong dan su dung va chuyen giao cong nghe, bao dam yeu cau chat luong hinh anh, ky thuat va bien phap nghiep vu. Don vi cung bao tri, bao duong thiet bi dinh ky, dam bao thiet bi hoat dong tot trong moi tinh huong, kip thoi xu ly van de phat sinh.


Thoi gian toi, Phong ky thuat hinh su tiep tuc ra soat va thuc hien de an lap dat he thong camera giam sat an ninh tai mot so xa, phuong, thi tran trong diem tren dia ban tinh. Viec trien khai he thong camera giam sat tai Bac Ninh duoc ky vong se cung cap cho chinh quyen nguon du lieu video phong phu hon. Nguon du lieu nay cung voi kha nang tiep nhan du lieu video tu quan chung nhan dan va viec ung dung cac cong nghe hien dai trong phan tich du lieu se giup cac co quan chuc nang tinh ung pho hieu qua, kip thoi voi cac tinh huong ve an ninh trat tu tren quy mo toan tinh.


Ngay 12/7/2021, Bi thu Tinh uy Dao Hong Lan da ky ban hanh Nghi quyet so 25-NQ/TU cua Ban Thuong vu Tinh uy ve xay dung va phat trien thanh pho Bac Ninh den nam 2030, tam nhin den nam 2045. Mot trong tam nhom nhiem vu, giai phap chu yeu tap trung xay dung thanh pho la day manh nghien cuu, ung dung khoa hoc-cong nghe, thong tin truyen thong, tang cuong dau tu nang cao chat luong, hieu qua chinh quyen dien tu, thanh pho thong minh.


Hai Lam


25 mắt camera an ninh tại xã Gia Đông bắt đầu phát huy tác dụng

Sau gần một tháng triển khai, lắp đặt, 25 mắt camera tại xã Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh đã bước đầu phát huy kết quả tích cực.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: