Bộ Y tế ra quy trình khắc phục tình trạng thiếu, sai thông tin tiêm vắc xin phòng Covid-19

Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Công an, Bộ TT&TT, UBND các tỉnh, thành phố cùng các đơn vị trực thuộc Bộ này và y tế bộ, ngành để hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin Covid-19.


Bốn bước xác minh thông tin tiêm vắc xin phòng Covid-19


Bộ Y tế hiện đang triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Cùng với thời điểm Chiến dịch được khởi động, để công khai minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia, Bộ Y tế khi đó đã hướng dẫn các đơn vị, địa phương sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.


Đến nay, theo Bộ Y tế, đã triển khai tiêm được 62 triệu liều vắc xin cho 63% người trên 18 tuổi. Tuy nhiên, nhiều người đã được tiêm vẫn còn thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, dẫn đến ảnh hưởng việc xác định thông tin về tiêm chủng cho công dân.


Trước thực tế đó, ngày 16/10, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ TT&TT đã họp thống nhất về việc chia sẻ, xác thực thông tin tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


Bộ Y tế ra quy trình khắc phục tình trạng thiếu, sai thông tin tiêm vắc xin phòng Covid-19
Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 được triển khai đã góp phần để Chiến dịch tiêm chủng được thực hiện một cách công khai, minh bạch, thuận tiện.

Để triển khai đồng bộ việc xác minh thông tin, khắc phục tình trạng thiếu, sai thông tin tiêm chủng, ngày 21/10 Bộ Y tế đã ban hành Quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.


Theo đó, cùng với quy trình tại cơ sở tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 với 4 bước, Bộ Y tế còn quy định việc xác minh thông tin tiêm chủng tại địa phương cũng gồm 4 bước có sự phối hợp chặt chẽ giữa trạm y tế, chính quyền địa phương và Công an xã.


Cụ thể, ở bước 1 - Điều tra cơ bản trước khi lập kế hoạch tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị: Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (cấp xã) chỉ đạo trạm y tế phối hợp với Công an cấp xã, tổ dân phố, tổ Covid cộng đồng... để lập danh sách người dân có nhu cầu tiêm mũi 1, chuẩn bị tiêm mũi 2, gửi Công an cấp xã để kiểm tra, xác minh thông tin của người dân. Việc lập danh sách có thể thực hiện bằng cách tiếp nhận thông tin đăng ký tiêm trực tiếp, thông qua dữ liệu trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 do người dân tự đăng ký hoặc đăng ký theo tổ chức.


Với bước 2, Công an cấp xã tiến hành đối chiếu thông tin của công dân trong dữ liệu dân cư để yêu cầu người dân bổ sung, hoàn chỉnh thông tin sau đó xác nhận và gửi lại trạm y tế xã, phường để quản lý.


Bộ Y tế lưu ý, không thực hiện xác minh thông tin với trường hợp không phải là công dân Việt nam. Trường hợp người trong danh sách chưa có thông tin hoặc có thông tin không chính xác với dữ liệu dân cư, cơ quan Công an cấp xã có trách nhiệm xác minh bổ sung và gửi lại danh sách cho trạm y tế cấp xã. Thời gian gửi lại danh sách đã được xác minh không quá 2 ngày kể từ ngày trạm y tế lập danh sách.


Tại bước 3, trạm y tế cấp xã trên cơ sở dữ liệu được xác minh của Công an lập kế hoạch, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Người đến tiêm phải mang Căn cước công dân hoặc thông báo số định danh cá nhân có mã QR do Công an cấp và giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19 trước đó (nếu có). Điểm tiêm chủng kiểm tra, đối chiếu các thông tin và cập nhật, bổ sung các thông tin tiêm chủng (nếu có), thực hiện tiêm chủng, nhập thông tin về mũi tiêm mới trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.


bước cuối cùng, sau khi hoàn thiện việc nhập dữ liệu cho đối tượng đã tiêm chủng, Chủ tịch UBND cấp xã ký chứng thư số với dữ liệu kết quả tiêm trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19. Trong thời gian chưa có chứng thư số, Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ liệu kết quả tiêm.


Cấp phát chứng thư số công cộng để ký số dữ liệu tiêm chủng


Để triển khai đồng bộ việc xác minh thông tin, Bộ Y tế đã đề nghị cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo Quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mới ban hành.


Cụ thể, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an địa phương trong việc phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế để triển khai các hoạt động theo quy trình và báo cáo kết quả xác minh thông tin công dân theo ngày, tổng hợp gửi Bộ Y tế.


Bộ TT&TT chỉ đạo Sở TT&TT và các đơn vị liên quan phối hợp, triển khai hoạt động theo quy trình và tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vắc xin Covid-19.


Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ TT&TT chỉ đạo việc hoàn thiện các chức năng, tính năng của phần mềm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của quy trình; chỉ đạo việc triển khai hỗ trợ cấp phát chứng thư số công cộng cho các đơn vị liên quan để thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.


UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương triển khai việc thu thập, cập nhật, xác minh thông tin tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo quy trình và thực hiện việc báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định.


Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; y tế bộ, ngành và các cơ sở tiêm chủng, Bộ Y tế yêu cầu chủ động phối hợp với cơ quan Công an, chính quyền địa phương để triển khai hoạt động theo quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 


Cùng với 2 nền tảng Khai báo y tế và quản lý người vào ra địa điểm bằng mã QR, Hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến, nền tảng Quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cũng là 1 trong 3 nền tảng công nghệ được Bộ TT&TT và Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương triển khai thống nhất.
Gồm 4 thành phần chính là Cổng công khai thông tin tiêm chủng (tiemchungcovid19.gov.vn), hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng, hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và ứng dụng “Số sức khỏe điện tử”, nền tảng này đến nay đã được 63/63 tỉnh, thành phố triển khai ở các mức độ khác nhau. Tính đến ngày 21/10, tỷ lệ tổng mũi tiêm được cập nhật trên nền tảng đạt hơn 96% tổng số mũi tiêm thực tế; tổng số thuê bao cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử là hơn 23,2 triệu.

Vân Anh

Bo Y te ra quy trinh khac phuc tinh trang thieu, sai thong tin tiem vac xin phong Covid-19


Bo Y te vua co van ban khan gui Bo Cong an, Bo TT&TT, UBND cac tinh, thanh pho cung cac don vi truc thuoc Bo nay va y te bo, nganh de huong dan quy trinh xac minh thong tin va tiem chung vac xin Covid-19.


Bon buoc xac minh thong tin tiem vac xin phong Covid-19


Bo Y te hien dang trien khai Chien dich tiem chung vac xin phong Covid-19. Cung voi thoi diem Chien dich duoc khoi dong, de cong khai minh bach thong tin va tao dieu kien thuan loi cho cac ca nhan, to chuc khi tham gia, Bo Y te khi do da huong dan cac don vi, dia phuong su dung Nen tang quan ly tiem chung Covid-19.


Den nay, theo Bo Y te, da trien khai tiem duoc 62 trieu lieu vac xin cho 63% nguoi tren 18 tuoi. Tuy nhien, nhieu nguoi da duoc tiem van con thieu, khong co hoac sai thong tin ve tiem chung vac xin phong Covid-19, dan den anh huong viec xac dinh thong tin ve tiem chung cho cong dan.


Truoc thuc te do, ngay 16/10, Bo Y te, Bo Cong an, Bo TT&TT da hop thong nhat ve viec chia se, xac thuc thong tin tiem vac xin phong Covid-19 tren he thong Co so du lieu quoc gia ve dan cu.


Bo Y te ra quy trinh khac phuc tinh trang thieu, sai thong tin tiem vac xin phong Covid-19
Nen tang quan ly tiem chung Covid-19 duoc trien khai da gop phan de Chien dich tiem chung duoc thuc hien mot cach cong khai, minh bach, thuan tien.

De trien khai dong bo viec xac minh thong tin, khac phuc tinh trang thieu, sai thong tin tiem chung, ngay 21/10 Bo Y te da ban hanh Quy trinh xac minh thong tin va tiem chung vac xin phong Covid-19.


Theo do, cung voi quy trinh tai co so to chuc tiem chung vac xin phong Covid-19 voi 4 buoc, Bo Y te con quy dinh viec xac minh thong tin tiem chung tai dia phuong cung gom 4 buoc co su phoi hop chat che giua tram y te, chinh quyen dia phuong va Cong an xa.


Cu the, o buoc 1 - Dieu tra co ban truoc khi lap ke hoach tiem chung, Bo Y te de nghi: Chu tich UBND xa, phuong, thi tran (cap xa) chi dao tram y te phoi hop voi Cong an cap xa, to dan pho, to Covid cong dong... de lap danh sach nguoi dan co nhu cau tiem mui 1, chuan bi tiem mui 2, gui Cong an cap xa de kiem tra, xac minh thong tin cua nguoi dan. Viec lap danh sach co the thuc hien bang cach tiep nhan thong tin dang ky tiem truc tiep, thong qua du lieu tren nen tang quan ly tiem chung Covid-19 do nguoi dan tu dang ky hoac dang ky theo to chuc.


Voi buoc 2, Cong an cap xa tien hanh doi chieu thong tin cua cong dan trong du lieu dan cu de yeu cau nguoi dan bo sung, hoan chinh thong tin sau do xac nhan va gui lai tram y te xa, phuong de quan ly.


Bo Y te luu y, khong thuc hien xac minh thong tin voi truong hop khong phai la cong dan Viet nam. Truong hop nguoi trong danh sach chua co thong tin hoac co thong tin khong chinh xac voi du lieu dan cu, co quan Cong an cap xa co trach nhiem xac minh bo sung va gui lai danh sach cho tram y te cap xa. Thoi gian gui lai danh sach da duoc xac minh khong qua 2 ngay ke tu ngay tram y te lap danh sach.


Tai buoc 3, tram y te cap xa tren co so du lieu duoc xac minh cua Cong an lap ke hoach, to chuc tiem chung cho cac doi tuong theo dung huong dan cua Bo Y te. Nguoi den tiem phai mang Can cuoc cong dan hoac thong bao so dinh danh ca nhan co ma QR do Cong an cap va giay xac nhan tiem chung vac xin Covid-19 truoc do (neu co). Diem tiem chung kiem tra, doi chieu cac thong tin va cap nhat, bo sung cac thong tin tiem chung (neu co), thuc hien tiem chung, nhap thong tin ve mui tiem moi tren Nen tang quan ly tiem chung Covid-19.


O buoc cuoi cung, sau khi hoan thien viec nhap du lieu cho doi tuong da tiem chung, Chu tich UBND cap xa ky chung thu so voi du lieu ket qua tiem tren Nen tang quan ly tiem chung Covid-19. Trong thoi gian chua co chung thu so, Chu tich UBND cap xa chu tri lap bien ban giua cac ben lien quan xac nhan tinh chinh xac cua du lieu ket qua tiem.


Cap phat chung thu so cong cong de ky so du lieu tiem chung


De trien khai dong bo viec xac minh thong tin, Bo Y te da de nghi co quan, don vi chi dao cac don vi lien quan thuc hien cac noi dung theo Quy trinh xac minh thong tin va tiem chung vac xin phong Covid-19 moi ban hanh.


Cu the, Bo Cong an chi dao cac don vi truc thuoc, Cong an dia phuong trong viec phoi hop voi chinh quyen dia phuong, nganh y te de trien khai cac hoat dong theo quy trinh va bao cao ket qua xac minh thong tin cong dan theo ngay, tong hop gui Bo Y te.


Bo TT&TT chi dao So TT&TT va cac don vi lien quan phoi hop, trien khai hoat dong theo quy trinh va to chuc truyen thong tren cac phuong tien thong tin dai chung ve viec cung cap thong tin ca nhan chinh xac khi tiem chung vac xin Covid-19.


Bo Y te cung de nghi Bo TT&TT chi dao viec hoan thien cac chuc nang, tinh nang cua phan mem dap ung yeu cau nghiep vu cua quy trinh; chi dao viec trien khai ho tro cap phat chung thu so cong cong cho cac don vi lien quan de thuc hien ky so du lieu tiem chung tren Nen tang quan ly tiem chung Covid-19.


UBND cac tinh, thanh pho co trach nhiem chi dao So Y te, Cong an tinh, thanh pho va chinh quyen dia phuong trien khai viec thu thap, cap nhat, xac minh thong tin tiem chung vac xin phong Covid-19 theo quy trinh va thuc hien viec bao cao ket qua tiem chung theo quy dinh.


Doi voi cac don vi truc thuoc Bo Y te; y te bo, nganh va cac co so tiem chung, Bo Y te yeu cau chu dong phoi hop voi co quan Cong an, chinh quyen dia phuong de trien khai hoat dong theo quy trinh xac minh thong tin va tiem chung vac xin phong Covid-19. 


Cung voi 2 nen tang Khai bao y te va quan ly nguoi vao ra dia diem bang ma QR, Ho tro lay mau va tra ket qua xet nghiem theo hinh thuc dien tu truc tuyen, nen tang Quan ly tiem chung vac xin phong Covid-19 cung la 1 trong 3 nen tang cong nghe duoc Bo TT&TT va Bo Y te khuyen cao cac dia phuong trien khai thong nhat.
Gom 4 thanh phan chinh la Cong cong khai thong tin tiem chung (tiemchungcovid19.gov.vn), he thong ho tro cong tac tiem chung, he thong phuc vu cong tac chi dao dieu hanh va ung dung “So suc khoe dien tu”, nen tang nay den nay da duoc 63/63 tinh, thanh pho trien khai o cac muc do khac nhau. Tinh den ngay 21/10, ty le tong mui tiem duoc cap nhat tren nen tang dat hon 96% tong so mui tiem thuc te; tong so thue bao cai dat ung dung So suc khoe dien tu la hon 23,2 trieu.

Van Anh


Bộ Y tế ra quy trình khắc phục tình trạng thiếu, sai thông tin tiêm vắc xin phòng Covid-19

Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Công an, Bộ TT&TT, UBND các tỉnh, thành phố cùng các đơn vị trực thuộc Bộ này và y tế bộ, ngành để hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin Covid-19.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: