Công nghệ số có thể mang lại cho Việt Nam 74 tỷ USD vào năm 2030

Nếu được tận dụng tối đa trong nền kinh tế, công nghệ số có thể đem lại 74 tỷ USD cho Việt Nam vào năm 2030, tương đương 27% GDP của năm 2020.


Tiềm năng kinh tế số của Việt Nam


Đây là thông tin được đại diện Google đưa ra tại hội thảo “Tiềm năng kinh tế số Việt Nam”chiều 18/10. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Google tổ chức.


Theo đánh giá, Việt Nam đang có vị trí thuận lợi để phát triển nền kinh tế số khi dân số trẻ và am hiểu công nghệ. Các dữ liệu nghiên cứu cho thấy, nền kinh tế Internet tăng trưởng nhanh thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. Dự đoán tổng giá trị giao dịch (GMV) các dịch vụ kinh tế Internet sẽ tăng trưởng 29% mỗi năm từ năm 2020 đến 2025.


Công nghệ số có thể mang lại cho Việt Nam 74 tỷ USD vào năm 2030
Hội thảo về tiềm năng kinh tế số Việt Nam

Báo cáo Tiềm năng số Việt Nam của Google đưa ra dự đoán, nếu được tận dụng tối đa trong nền kinh tế, công nghệ số có thể đem lại cho Việt Nam 1.733 nghìn tỷ đồng (74 tỷ USD) vào năm 2030. Khoản tiền này tương đương 27% GDP của Việt Nam trong năm 2020.


Các công nghệ có tiềm năng có thể kể đến như: Internet di động; điện toán đám mây; dữ liệu lớn; trí tuệ nhân tạo (AI); công nghệ tài chính (fintech); Internet vạn vật (IoT) và viễn thám; robot…


“Thông qua các mô hình kinh doanh mới, các dòng doanh thu, tiết kiệm năng suất, và gia tăng GDP, các công nghệ này có thể tạo nên giá trị kinh tế đáng kể đối với các doanh nghiệp và chính phủ Việt Nam”, báo cáo khẳng định.


Chuyển đổi số không chỉ mang lại lợi ích cho lĩnh vực công nghệ, trên thực tế, phần lớn các lợi ích dành cho các lĩnh vực truyền thống, phi công nghệ. Một nghiên cứu mới đây cho thấy các lĩnh vực truyền thống như bán lẻ có thể thu được tới 75% lợi ích kinh tế từ Internet, do các lĩnh vực này có quy mô lớn trong tỷ trọng GDP.


Áp dụng kỹ thuật số cũng sẽ giúp Việt Nam ứng phó và khả năng phục hồi trong cuộc khủng hoảng Covid-19 và cả sau đại dịch. Bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với khách hàng thông qua công nghệ số và giảm thiểu tắc nghẽn hậu cần (logistics) do gián đoạn chuỗi cung ứng, công nghệ có thể giúp doanh nghiệp kiểm soát các tác động kinh tế nghiêm trọng của Covid-19. Ước tính khoảng 70 % tổng cơ hội kỹ thuật số của Việt Nam, trị giá 1.216 nghìn tỷ đồng có thể xuất phát từ những ứng dụng công nghệ như vậy.


Rào cản của kinh tế số ở Việt Nam


Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, trong bối cảnh bị tác động nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, cần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.


Công nghệ số có thể mang lại cho Việt Nam 74 tỷ USD vào năm 2030
Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng khẳng định, Chính phủ đã xác định được tầm quan trọng và có quyết tâm thúc đẩy kinh tế số thông qua các Nghị quyết, chương trình hành động.


Chính phủ cũng đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) nhằm hiện thực hóa những khát vọng, chủ trương, định hướng đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thông qua các hoạt động hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học công nghệ và mô hình kinh doanh, quản lý sáng tạo.


Các chuyên gia cho biết, dù có nhiều thuận lợi nhưng Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số rào cản để có thể khai thác tối đa các lợi ích công nghệ số. Những rào cản này bao gồm: Các quy định pháp lý có thể hạn chế Việt Nam đạt đến tiềm năng tối đa của hệ sinh thái công nghệ trong nước, hạn chế khả năng kết nối kỹ thuật số, cũng như thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng số hay các vấn đề về kết nối.


Ngoài ra, mặc dù nguồn nhân lực ngày càng được chú trọng nâng cao kỹ năng trong những năm gần đây, vẫn cần nỗ lực để hoàn thiện kỹ năng hơn nữa cho đội ngũ này.


“Đây là những rào cản trọng yếu cần được giải quyết để Việt Nam có thể khai thác tối đa tiềm năng kinh tế của mình bằng công nghệ”, báo cáo của Google nêu.


Duy Vũ

Cong nghe so co the mang lai cho Viet Nam 74 ty USD vao nam 2030


Neu duoc tan dung toi da trong nen kinh te, cong nghe so co the dem lai 74 ty USD cho Viet Nam vao nam 2030, tuong duong 27% GDP cua nam 2020.


Tiem nang kinh te so cua Viet Nam


Day la thong tin duoc dai dien Google dua ra tai hoi thao “Tiem nang kinh te so Viet Nam”chieu 18/10. Su kien do Trung tam Doi moi sang tao Quoc gia (NIC), Bo Ke hoach va Dau tu va Google to chuc.


Theo danh gia, Viet Nam dang co vi tri thuan loi de phat trien nen kinh te so khi dan so tre va am hieu cong nghe. Cac du lieu nghien cuu cho thay, nen kinh te Internet tang truong nhanh thu hai Dong Nam A, chi sau Indonesia. Du doan tong gia tri giao dich (GMV) cac dich vu kinh te Internet se tang truong 29% moi nam tu nam 2020 den 2025.


Cong nghe so co the mang lai cho Viet Nam 74 ty USD vao nam 2030
Hoi thao ve tiem nang kinh te so Viet Nam

Bao cao Tiem nang so Viet Nam cua Google dua ra du doan, neu duoc tan dung toi da trong nen kinh te, cong nghe so co the dem lai cho Viet Nam 1.733 nghin ty dong (74 ty USD) vao nam 2030. Khoan tien nay tuong duong 27% GDP cua Viet Nam trong nam 2020.


Cac cong nghe co tiem nang co the ke den nhu: Internet di dong; dien toan dam may; du lieu lon; tri tue nhan tao (AI); cong nghe tai chinh (fintech); Internet van vat (IoT) va vien tham; robot…


“Thong qua cac mo hinh kinh doanh moi, cac dong doanh thu, tiet kiem nang suat, va gia tang GDP, cac cong nghe nay co the tao nen gia tri kinh te dang ke doi voi cac doanh nghiep va chinh phu Viet Nam”, bao cao khang dinh.


Chuyen doi so khong chi mang lai loi ich cho linh vuc cong nghe, tren thuc te, phan lon cac loi ich danh cho cac linh vuc truyen thong, phi cong nghe. Mot nghien cuu moi day cho thay cac linh vuc truyen thong nhu ban le co the thu duoc toi 75% loi ich kinh te tu Internet, do cac linh vuc nay co quy mo lon trong ty trong GDP.


Ap dung ky thuat so cung se giup Viet Nam ung pho va kha nang phuc hoi trong cuoc khung hoang Covid-19 va ca sau dai dich. Bang cach ho tro doanh nghiep ket noi voi khach hang thong qua cong nghe so va giam thieu tac nghen hau can (logistics) do gian doan chuoi cung ung, cong nghe co the giup doanh nghiep kiem soat cac tac dong kinh te nghiem trong cua Covid-19. Uoc tinh khoang 70 % tong co hoi ky thuat so cua Viet Nam, tri gia 1.216 nghin ty dong co the xuat phat tu nhung ung dung cong nghe nhu vay.


Rao can cua kinh te so o Viet Nam


Phat bieu khai mac tai hoi thao, ong Tran Duy Dong, Thu truong Bo Ke hoach va Dau tu danh gia, trong boi canh bi tac dong nghiem trong boi dai dich Covid-19, can day nhanh qua trinh phat trien kinh te so tren nen tang khoa hoc va cong nghe, doi moi sang tao, nang cao nang suat, hieu qua va suc canh tranh cua nen kinh te.


Cong nghe so co the mang lai cho Viet Nam 74 ty USD vao nam 2030
Ong Tran Duy Dong, Thu truong Bo Ke hoach va Dau tu

Thu truong Bo Ke hoach va Dau tu cung khang dinh, Chinh phu da xac dinh duoc tam quan trong va co quyet tam thuc day kinh te so thong qua cac Nghi quyet, chuong trinh hanh dong.


Chinh phu cung da thanh lap Trung tam Doi moi sang tao Quoc gia (NIC) nham hien thuc hoa nhung khat vong, chu truong, dinh huong doi moi sang tao cua Viet Nam trong cuoc Cach mang cong nghiep lan thu tu, thong qua cac hoat dong ho tro, phat trien he sinh thai doi moi sang tao va khoi nghiep, gop phan doi moi mo hinh tang truong tren nen tang phat trien khoa hoc cong nghe va mo hinh kinh doanh, quan ly sang tao.


Cac chuyen gia cho biet, du co nhieu thuan loi nhung Viet Nam van phai doi mat voi mot so rao can de co the khai thac toi da cac loi ich cong nghe so. Nhung rao can nay bao gom: Cac quy dinh phap ly co the han che Viet Nam dat den tiem nang toi da cua he sinh thai cong nghe trong nuoc, han che kha nang ket noi ky thuat so, cung nhu thieu hut nguon nhan luc co ky nang so hay cac van de ve ket noi.


Ngoai ra, mac du nguon nhan luc ngay cang duoc chu trong nang cao ky nang trong nhung nam gan day, van can no luc de hoan thien ky nang hon nua cho doi ngu nay.


“Day la nhung rao can trong yeu can duoc giai quyet de Viet Nam co the khai thac toi da tiem nang kinh te cua minh bang cong nghe”, bao cao cua Google neu.


Duy Vu


Công nghệ số có thể mang lại cho Việt Nam 74 tỷ USD vào năm 2030

Nếu được tận dụng tối đa trong nền kinh tế, công nghệ số có thể đem lại 74 tỷ USD cho Việt Nam vào năm 2030, tương đương 27% GDP của năm 2020.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: