Shipper tại TP.HCM được hoạt động đến 21h, hàng quán được bán mang về

Shipper tại TP.HCM được giao hàng trong 1 quận, huyện đến 21h hàng ngày để đảm bảo phục vụ nhu cầu hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cho người dân. Hoạt động bán đồ ăn mang về cũng sẽ được hoạt động.


Đây là thông tin tại văn bản khẩn của UBND TP.HCM về tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong giãn cách xã hội đến hết ngày 15/9.


Theo đó, thành phố quyết định cho phép đội ngũ giao nhận hàng hóa (shipper) trong phạm vi 1 quận, huyện, Thành phố Thủ Đức hoạt động tới 21h hàng ngày. Hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm; cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế cũng được hoạt động từ 6 giờ - 21 giờ.


Shipper tại TP.HCM được hoạt động đến 21h, hàng quán được bán mang về
Shipper tại TP.HCM được hoạt động tới 21h hàng ngày

UBND TP.HCM cũng giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện cho phép người dân có thể đi chợ 1 tuần/1 lần.
Tại văn bản mới, TP.HCM cũng cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn, uống; cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được phép hoạt động từ 6 giờ 00 đến 18 giờ 00 hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi, các cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ”, chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến.
Người giao hàng là các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ (shipper) phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.


Để đủ điều kiện hoạt động, các cơ sở phải đăng ký kinh doanh với quận, huyện, thành phố Thủ Đức để được cấp Giấy đi đường; đảm bảo điều kiện người lao động đã tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19 2 ngày/1 lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Để duy trì việc cung ứng hàng hóa, thành phố cũng mở hai điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa nông sản, thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Hóc Môn; đồng thời, tiếp tục duy trì mối hoạt động và phát huy hiệu quả của điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa nông sản, thực phẩm tại chợ đầu mối Thủ Đức để bổ sung nguồn hàng hóa cung ứng cho thành phố, đảm bảo lưu thông thông suốt đến người tiêu dùng trên nguyên tắc đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.


Duy Vũ

Shipper tai TP.HCM duoc hoat dong den 21h, hang quan duoc ban mang ve


Shipper tai TP.HCM duoc giao hang trong 1 quan, huyen den 21h hang ngay de dam bao phuc vu nhu cau hang hoa, nhu yeu pham, thuoc chua benh cho nguoi dan. Hoat dong ban do an mang ve cung se duoc hoat dong.


Day la thong tin tai van ban khan cua UBND TP.HCM ve tiep tuc tang cuong cac bien phap kiem soat trong gian cach xa hoi den het ngay 15/9.


Theo do, thanh pho quyet dinh cho phep doi ngu giao nhan hang hoa (shipper) trong pham vi 1 quan, huyen, Thanh pho Thu Duc hoat dong toi 21h hang ngay. He thong sieu thi, cua hang tien loi, cua hang thuc pham; co so san xuat, kinh doanh duoc lieu, thuoc, trang thiet bi y te, vat tu y te cung duoc hoat dong tu 6 gio - 21 gio.


Shipper tai TP.HCM duoc hoat dong den 21h, hang quan duoc ban mang ve
Shipper tai TP.HCM duoc hoat dong toi 21h hang ngay

UBND TP.HCM cung giao Chu tich Uy ban nhan dan Quan 7 va Uy ban nhan dan huyen Cu Chi can cu tinh hinh thuc te tai dia phuong de xay dung ke hoach, phuong an trien khai thuc hien cho phep nguoi dan co the di cho 1 tuan/1 lan.
Tai van ban moi, TP.HCM cung cho phep cac loai hinh kinh doanh dich vu an, uong; co so cung ung dich vu buu chinh, vien thong, thiet bi tin hoc van phong, thiet bi dung cu hoc tap duoc phep hoat dong tu 6 gio 00 den 18 gio 00 hang ngay theo hinh thuc ban hang mang di, cac co so kinh doanh hoat dong theo phuong thuc “3 tai cho”, chi to chuc kinh doanh thong qua dat hang truc tuyen.
Nguoi giao hang la cac don vi cung ung dich vu giao nhan hang hoa co ung dung cong nghe (shipper) phai dam bao cac bien phap an toan phong, chong dich.


De du dieu kien hoat dong, cac co so phai dang ky kinh doanh voi quan, huyen, thanh pho Thu Duc de duoc cap Giay di duong; dam bao dieu kien nguoi lao dong da tiem ngua it nhat 1 mui vac xin va thuc hien xet nghiem nhanh am tinh voi Covid-19 2 ngay/1 lan theo mau don hoac mau gop 3 nguoi theo huong dan cua Bo Y te.
De duy tri viec cung ung hang hoa, thanh pho cung mo hai diem tap ket, trung chuyen hang hoa nong san, thuc pham tai cho dau moi Binh Dien va cho dau moi Hoc Mon; dong thoi, tiep tuc duy tri moi hoat dong va phat huy hieu qua cua diem tap ket, trung chuyen hang hoa nong san, thuc pham tai cho dau moi Thu Duc de bo sung nguon hang hoa cung ung cho thanh pho, dam bao luu thong thong suot den nguoi tieu dung tren nguyen tac dam bao cac bien phap an toan phong, chong dich.


Duy Vu


Shipper tại TP.HCM được hoạt động đến 21h, hàng quán được bán mang về

Shipper tại TP.HCM được giao hàng trong 1 quận, huyện đến 21h hàng ngày để đảm bảo phục vụ nhu cầu hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cho người dân. Hoạt động bán đồ ăn mang về cũng sẽ được hoạt động.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: