Cung cấp chữ ký số phục vụ triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa giao Ban Cơ yếu Chính phủ rà soát, cung cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ việc triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Dịch vụ này sẽ được triển khai từ ngày 1/7/2020.


Cung cấp chữ ký số phục vụ triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử
Việc triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử sẽ hỗ trợ cho chính quyền các cấp trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp (Ảnh minh họa: tuyengiaoangiang.vn)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử bản chính, theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45 ngày 8/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.


Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ ban hành mẫu, các yêu cầu kỹ thuật đối với bản sao điện tử được chứng thực, hoàn thành trước ngày 1/7/2020. Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ các cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong quá trình thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.


Ban Cơ yếu Chính phủ được giao rà soát, cung cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; cung cấp công cụ hỗ trợ cán bộ, công chức kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên bản sao điện tử được chứng thực, bao gồm chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ và chữ ký số công cộng để tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh.


Theo Chinhphu.vn, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được khai trương và triển khai đồng loạt trên toàn quốc vào ngày 1/7/2020. Dịch vụ này sẽ hỗ trợ cho chính quyền các cấp khi cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.


Tổ công tác triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia đánh giá, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính sẽ cung cấp tiện ích đặt lịch hẹn với người dân, doanh nghiệp đến thực hiện chứng thực, giúp giảm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục.


Với quy định bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến hoàn toàn đối với đa số các thủ tục hành chính đã được cung cấp trên môi trường điện tử, loại bỏ tình trạng phải nộp bản sao chứng thực/xuất trình bản giấy để xác minh lại hồ sơ hiện nay.


Theo số liệu thống kê của Bộ Tư pháp, trong năm ngoái, số lượng bản sao chứng thực được thực hiện là trên 102 triệu bản, nếu sử dụng lại được 30% kết quả chứng thực, chi phí xã hội tiết kiệm được ước tính khoảng hơn 428 tỷ đồng/năm.


Đối với các cơ quan, tiện ích đem lại của dịch vụ là thực hiện toàn bộ quy trình cấp bản sao chứng thực từ bản chính trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm bản sao chứng thực được cấp ra là có đầy đủ các thông tin theo quy định, thống nhất về hình thức. Cán bộ, công chức tiếp nhận bản sao điện tử đã chứng thực có thể dễ dàng kiểm tra tính toàn vẹn, chính xác để giải quyết cho thủ tục tiếp theo.


Nghị định 45 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 22/5/2020. Đây là một Nghị định quan trọng, một trong những giải pháp chủ yếu để hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.


Với việc triển khai Điều 10 Nghị định 45 quy định yêu cầu cấp bản sao điện tử có giá trị pháp lý, ngày 13/4/2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng và triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định.


M.T

Cung cap chu ky so phuc vu trien khai dich vu chung thuc ban sao dien tu


Pho Thu tuong Vu Duc Dam vua giao Ban Co yeu Chinh phu ra soat, cung cap chu ky so chuyen dung Chinh phu phuc vu viec trien khai dich vu chung thuc ban sao dien tu tu ban chinh. Dich vu nay se duoc trien khai tu ngay 1/7/2020.


Cung cap chu ky so phuc vu trien khai dich vu chung thuc ban sao dien tu
Viec trien khai dich vu chung thuc ban sao dien tu se ho tro cho chinh quyen cac cap trong cung cap dich vu cong truc tuyen phuc vu nguoi dan va doanh nghiep (Anh minh hoa: tuyengiaoangiang.vn)

Pho Thu tuong Chinh phu Vu Duc Dam vua co y kien chi dao ve viec trien khai dich vu chung thuc ban sao dien tu ban chinh, theo quy dinh tai Dieu 10 Nghi dinh 45 ngay 8/4/2020 ve thuc hien thu tuc hanh chinh tren moi truong dien tu.


Pho Thu tuong giao Bo Tu phap chu tri, phoi hop Van phong Chinh phu, Bo Noi vu ban hanh mau, cac yeu cau ky thuat doi voi ban sao dien tu duoc chung thuc, hoan thanh truoc ngay 1/7/2020. Bo Tu phap huong dan nghiep vu cac co quan co tham quyen chung thuc trong qua trinh thuc hien chung thuc ban sao dien tu tu ban chinh.


Ban Co yeu Chinh phu duoc giao ra soat, cung cap chu ky so chuyen dung Chinh phu phuc vu viec chung thuc ban sao dien tu tu ban chinh; cung cap cong cu ho tro can bo, cong chuc kiem tra tinh hop le cua chu ky so tren ban sao dien tu duoc chung thuc, bao gom chu ky so chuyen dung cua Chinh phu va chu ky so cong cong de tich hop tren Cong dich vu cong quoc gia va He thong thong tin mot cua dien tu cap tinh.


Theo Chinhphu.vn, dich vu chung thuc ban sao dien tu tu ban chinh tren Cong dich vu cong quoc gia se duoc khai truong va trien khai dong loat tren toan quoc vao ngay 1/7/2020. Dich vu nay se ho tro cho chinh quyen cac cap khi cung cap dich vu cong truc tuyen phuc vu nguoi dan va doanh nghiep.


To cong tac trien khai dich vu chung thuc ban sao dien tu tu ban chinh tren Cong dich vu cong quoc gia danh gia, dich vu chung thuc ban sao dien tu tu ban chinh se cung cap tien ich dat lich hen voi nguoi dan, doanh nghiep den thuc hien chung thuc, giup giam thoi gian cho doi khi thuc hien thu tuc.


Voi quy dinh ban sao dien tu duoc chung thuc tu ban chinh co gia tri su dung thay cho ban chinh da dung de doi chieu chung thuc trong cac giao dich (tru truong hop phap luat co quy dinh khac), nguoi dan, doanh nghiep co the thuc hien truc tuyen hoan toan doi voi da so cac thu tuc hanh chinh da duoc cung cap tren moi truong dien tu, loai bo tinh trang phai nop ban sao chung thuc/xuat trinh ban giay de xac minh lai ho so hien nay.


Theo so lieu thong ke cua Bo Tu phap, trong nam ngoai, so luong ban sao chung thuc duoc thuc hien la tren 102 trieu ban, neu su dung lai duoc 30% ket qua chung thuc, chi phi xa hoi tiet kiem duoc uoc tinh khoang hon 428 ty dong/nam.


Doi voi cac co quan, tien ich dem lai cua dich vu la thuc hien toan bo quy trinh cap ban sao chung thuc tu ban chinh tren he thong Cong dich vu cong quoc gia, bao dam ban sao chung thuc duoc cap ra la co day du cac thong tin theo quy dinh, thong nhat ve hinh thuc. Can bo, cong chuc tiep nhan ban sao dien tu da chung thuc co the de dang kiem tra tinh toan ven, chinh xac de giai quyet cho thu tuc tiep theo.


Nghi dinh 45 ve thuc hien thu tuc hanh chinh tren moi truong dien tu cua Chinh phu co hieu luc tu ngay 22/5/2020. Day la mot Nghi dinh quan trong, mot trong nhung giai phap chu yeu de hoan thien the che, tao co so phap ly day du, toan dien cho viec trien khai xay dung, phat trien Chinh phu dien tu.


Voi viec trien khai Dieu 10 Nghi dinh 45 quy dinh yeu cau cap ban sao dien tu co gia tri phap ly, ngay 13/4/2020, Pho Thu tuong Vu Duc Dam da giao Van phong Chinh phu chu tri, phoi hop voi Bo Tu phap, Ban Co yeu Chinh phu va cac bo, nganh, dia phuong nghien cuu, xay dung va trien khai tren Cong dich vu cong quoc gia dich vu chung thuc ban sao dien tu tu ban chinh theo quy dinh.


M.T


Cung cấp chữ ký số phục vụ triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa giao Ban Cơ yếu Chính phủ rà soát, cung cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ việc triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Dịch vụ này sẽ được triển khai từ ngày 1/7/2020.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: