Tại sao giải pháp UEM là lựa chọn bắt buộc cho một doanh nghiệp hiện đại

Điện toán đám mây, thiết bị di động và Internet vạn vật (IoT) đang mở rộng bề mặt tấn công của các tổ chức hiện đại. Điều này gây khó khăn cho các nhà lãnh đạo CNTT và bảo mật để bảo mật cơ sở hạ tầng của công ty.


Tại sao giải pháp UEM là lựa chọn bắt buộc cho một doanh nghiệp hiện đại

Thông thường, các chính sách CNTT không thể theo kịp với số lượng thiết bị tăng nhanh trong một tổ chức. Nhân viên sử dụng các thiết bị mà không quan tâm tới chính sách, làm tăng nguy cơ tiếp xúc với dữ liệu và cơ sở hạ tầng của công ty. Một giải pháp quản lý thiết bị đầu cuối thống nhất (UEM) có thể giúp doanh nghiệp bảo mật và kiểm soát toàn bộ môi trường CNTT và tất cả các điểm cuối của nó, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và máy tính để bàn, cùng với người dùng, ứng dụng, nội dung và dữ liệu của họ.


Quản lý thiết bị tập trung và tăng năng suất với UEM


Sử dụng giải pháp UEM, quản trị viên có thể quản lýtập trung các cơ sở hạ tầng CNTT phức tạp, phân tán rộng rãi.Mọi khía cạnh của kiến trúc doanh nghiệp có thể được quản lý dễ dàng, từ hàng tồn kho (phần cứng) đến quản lý bản vá và cập nhật cho máy tính xách tay Apple macOS và Microsoft Windows.Thiếu kiểm soát có thể là nguyên nhân gốc rễ của hầu hết mọi vi phạm bảo mật, do đó, điều cần thiết là phải giám sát toàn diện các thành phần CNTT và lỗ hổng dữ liệu.


Ngoài các thiết bị, các tổ chức hiện đại cũng phải cải thiện năng suất của người dùng cuối.Khi làm như vậy, họ phải cố gắng giảm chi phí quản lý CNTT chung trong khi vẫn đảm bảo an toàn dữ liệu. Một giải pháp UEM vừa đơn giản hóa việc quản lý các thiết bị vừa cải thiện tính bảo mật của các môi trường CNTT phức tạp. Nó là một giải pháp thay thế tốt hơn cho các giải pháp điểm khác nhau mà các tổ chức thường triển khai, làm tăng chi phí, phân tán tài nguyên và giảm hiệu quả tổ chức.


Từ góc độ an ninh mạng, bảo vệ cơ sở hạ tầng CNTT vẫn là hoạt động tốn nhiều thời gian và phức tạp nhất. Một giải pháp UEM hiện đại bao gồm hỗ trợ tích hợp đầy đủ để thực thi bảo mật và tuân thủ. Sử dụng Containment Technology, IT có thể bảo vệ dữ liệu thiết bị, giảm nguy cơ rò rỉ dữ liệu và giữ cho phần mềm luôn cập nhật với khả năng vá lỗi và cập nhật. Các tổ chức cũng có thể làm cho quá trình triển khai ứng dụng trở nên thân thiện và an toàn hơn bằng cách sử dụng danh mục ứng dụng thống nhất trực quan.


Các quy định bảo mật mới sẽ có tác động đáng kể đến cách các công ty sử dụng, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu, cả bên trong và bên ngoài. Khi các tổ chức tìm cách nhanh chóng và liên tục đánh giá tư thế tuân thủ của họ, các giải pháp UEM có thể giúp họ theo dõi các lỗ hổng dữ liệu, ngay cả trong một môi trường không đồng nhất, phức tạp. Với chức năng quản lý truy cập và nhận dạng (IAM) tích hợp, các giải pháp UEM có thể giới hạn quyền truy cập ứng dụng và tài nguyên doanh nghiệp cho những nhân viên cần nó để thực hiện công việc của họ. Một UEM hiệu quả cũng phải thực hiện các chức năng ghi nhật ký, kiểm toán và báo cáo, rất cần thiết cho việc tuân thủ.


IBM MaaS360 – Giải pháp quản lý và bảo mật thiết bị đầu cuối toàn diện cho doanh nghiệp


Theo một nghiên cứu của Forrester do IBM ủy quyền, hơn 80% các tổ chức sẽ tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc điện toán nhận thức (cognitive computing) để phân tích các thiết bị đầu cuối vào năm 2020.


“Trước khi các tổ chức hoạt động theo hướng tiếp cận tích hợp, việc triển khai UEM sẽ tăng lên,” báo cáo đã nêu. Đến hết năm 2020, 54% doanh nghiệp sẽ triển khai các giải pháp UEM.


Với sự tích hợp của AI, IBM MaaS360 là giải pháp UEM toàn diện, cung cấp bảo mật dữ liệu nâng cao, tối đa hóa năng suất của người dùng và tăng hiệu quả hoạt động. Hơn nữa, giải pháp giúp doanh nghiệp phân tích những gì đã xảy ra trong cơ sở hạ tầng của họ, dự đoán sự phát triển và áp dụng các biện pháp cần thiết.


VietSunshine là nhà phân phối của IBM Security tại Việt Nam, Xem thêm về giải pháp IBM MaaS360 tại: https://www.vietsunshine.com.vn/product/ibm-maas360/


Phương Dung

Tai sao giai phap UEM la lua chon bat buoc cho mot doanh nghiep hien dai


Dien toan dam may, thiet bi di dong va Internet van vat (IoT) dang mo rong be mat tan cong cua cac to chuc hien dai. Dieu nay gay kho khan cho cac nha lanh dao CNTT va bao mat de bao mat co so ha tang cua cong ty.


Tai sao giai phap UEM la lua chon bat buoc cho mot doanh nghiep hien dai

Thong thuong, cac chinh sach CNTT khong the theo kip voi so luong thiet bi tang nhanh trong mot to chuc. Nhan vien su dung cac thiet bi ma khong quan tam toi chinh sach, lam tang nguy co tiep xuc voi du lieu va co so ha tang cua cong ty. Mot giai phap quan ly thiet bi dau cuoi thong nhat (UEM) co the giup doanh nghiep bao mat va kiem soat toan bo moi truong CNTT va tat ca cac diem cuoi cua no, bao gom dien thoai thong minh, may tinh bang, may tinh xach tay va may tinh de ban, cung voi nguoi dung, ung dung, noi dung va du lieu cua ho.


Quan ly thiet bi tap trung va tang nang suat voi UEM


Su dung giai phap UEM, quan tri vien co the quan lytap trung cac co so ha tang CNTT phuc tap, phan tan rong rai.Moi khia canh cua kien truc doanh nghiep co the duoc quan ly de dang, tu hang ton kho (phan cung) den quan ly ban va va cap nhat cho may tinh xach tay Apple macOS va Microsoft Windows.Thieu kiem soat co the la nguyen nhan goc re cua hau het moi vi pham bao mat, do do, dieu can thiet la phai giam sat toan dien cac thanh phan CNTT va lo hong du lieu.


Ngoai cac thiet bi, cac to chuc hien dai cung phai cai thien nang suat cua nguoi dung cuoi.Khi lam nhu vay, ho phai co gang giam chi phi quan ly CNTT chung trong khi van dam bao an toan du lieu. Mot giai phap UEM vua don gian hoa viec quan ly cac thiet bi vua cai thien tinh bao mat cua cac moi truong CNTT phuc tap. No la mot giai phap thay the tot hon cho cac giai phap diem khac nhau ma cac to chuc thuong trien khai, lam tang chi phi, phan tan tai nguyen va giam hieu qua to chuc.


Tu goc do an ninh mang, bao ve co so ha tang CNTT van la hoat dong ton nhieu thoi gian va phuc tap nhat. Mot giai phap UEM hien dai bao gom ho tro tich hop day du de thuc thi bao mat va tuan thu. Su dung Containment Technology, IT co the bao ve du lieu thiet bi, giam nguy co ro ri du lieu va giu cho phan mem luon cap nhat voi kha nang va loi va cap nhat. Cac to chuc cung co the lam cho qua trinh trien khai ung dung tro nen than thien va an toan hon bang cach su dung danh muc ung dung thong nhat truc quan.


Cac quy dinh bao mat moi se co tac dong dang ke den cach cac cong ty su dung, chia se va luu tru du lieu, ca ben trong va ben ngoai. Khi cac to chuc tim cach nhanh chong va lien tuc danh gia tu the tuan thu cua ho, cac giai phap UEM co the giup ho theo doi cac lo hong du lieu, ngay ca trong mot moi truong khong dong nhat, phuc tap. Voi chuc nang quan ly truy cap va nhan dang (IAM) tich hop, cac giai phap UEM co the gioi han quyen truy cap ung dung va tai nguyen doanh nghiep cho nhung nhan vien can no de thuc hien cong viec cua ho. Mot UEM hieu qua cung phai thuc hien cac chuc nang ghi nhat ky, kiem toan va bao cao, rat can thiet cho viec tuan thu.


IBM MaaS360 – Giai phap quan ly va bao mat thiet bi dau cuoi toan dien cho doanh nghiep


Theo mot nghien cuu cua Forrester do IBM uy quyen, hon 80% cac to chuc se tan dung tri tue nhan tao (AI) hoac dien toan nhan thuc (cognitive computing) de phan tich cac thiet bi dau cuoi vao nam 2020.


“Truoc khi cac to chuc hoat dong theo huong tiep can tich hop, viec trien khai UEM se tang len,” bao cao da neu. Den het nam 2020, 54% doanh nghiep se trien khai cac giai phap UEM.


Voi su tich hop cua AI, IBM MaaS360 la giai phap UEM toan dien, cung cap bao mat du lieu nang cao, toi da hoa nang suat cua nguoi dung va tang hieu qua hoat dong. Hon nua, giai phap giup doanh nghiep phan tich nhung gi da xay ra trong co so ha tang cua ho, du doan su phat trien va ap dung cac bien phap can thiet.


VietSunshine la nha phan phoi cua IBM Security tai Viet Nam, Xem them ve giai phap IBM MaaS360 tai: https://www.vietsunshine.com.vn/product/ibm-maas360/


Phuong Dung


Tại sao giải pháp UEM là lựa chọn bắt buộc cho một doanh nghiệp hiện đại

Điện toán đám mây, thiết bị di động và Internet vạn vật (IoT) đang mở rộng bề mặt tấn công của các tổ chức hiện đại. Điều này gây khó khăn cho các nhà lãnh đạo CNTT và bảo mật để bảo mật cơ sở hạ tầng của công ty.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: