Công nghệ giúp tìm nhanh và chính xác hàng ngàn trường hợp liên quan công ty Thanh Nga

Nhờ công nghệ, Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia đã phát hiện được hàng ngàn trường hợp liên quan đến Công ty Thanh Nga - đơn vị cung cấp thực phẩm cho Vinmart, sau 1 giờ.


Thông tin nêu trên vừa được đại diện Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia cho biết.


Theo đơn vị này, nếu áp dụng theo cách truyền thống, thủ công khó có thể tìm ra nhanh chính xác như vậy. Có được kết quả nhanh chóng như trên là bởi thời gian qua Hà Nội đã đẩy mạnh việc yêu cầu quét mã QR khi đến các địa điểm công cộng.


Công nghệ giúp tìm nhanh và chính xác hàng ngàn trường hợp liên quan công ty Thanh Nga
Tính đến ngày 3/8, trên cả nước đã có 42,31 triệu lượt tải ứng dụng Bluezone.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội đã liên tục kêu gọi người dân thực hiện khai báo y tế trên trang tokhaiyte.vn hoặc các ứng dụng Bluezone và NCOVI, nhất là với những người có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Việc khai báo y tế đã khẳng định hiệu quả khi giúp các cơ quan y tế kịp thời phát hiện ra những ca nhiễm dịch trong cộng đồng nhằm chặn đứng, khóa chặt nguồn lây nhiễm.


Ngày 2/8, Hà Nội tiếp tục phát động người dân khai báo y tế hàng ngày trên các ứng dụng công nghệ. Chỉ sau 1 ngày, số lượng khai báo y tế trên các ứng dụng công nghệ đã tăng gấp đôi.


Đại diện Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia cho biết: “Trung tâm công nghệ phòng, chống Covid-19 quốc gia khuyến nghị người dân khai báo y tế hàng ngày và xuất trình mã QR khi tới nơi công cộng. Các địa điểm cần thực hiện nghiệm việc quét mã QR của người đến. Với sự hỗ trợ của công nghệ, chúng tôi tin rằng sẽ sớm kiểm soát tốt dịch bệnh”.


Nền tảng hỗ trợ giúp phát hiện nhanh các trường hợp liên quan đến ca mắc Covid-19, là một giải pháp trong bộ công cụ công nghệ được Trung tâm công nghệ  phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia phát triển để hỗ trợ công tác phòng chống dịch, bên cạnh các nền tảng: Khai báo y tế và quản lý vào ra bằng QR Code, quản lý tiêm chủng, quản lý lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm, giám sát cách ly và nền tảng phân tích số liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo.


Theo ông Đỗ Lập Hiển, thành viên thường trực Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia, đối với những địa bàn chưa xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19, việc phát hiện nhanh, khoanh vùng dập dịch là một trong những ưu tiên hàng đầu.


Mục đích của việc phát hiện nhanh người tiếp xúc với ca bệnh là để tổ chức xét nghiệm, cách ly, xử lý kịp thời, ngăn chặn không để dịch lây lan ra cộng đồng.


Sau khi xác định được thời điểm ca nhiễm xuất hiện tại một “mốc dịch tễ”, dữ liệu sẽ tiếp tục được khai thác để phát hiện nhanh những người xuất hiện cùng lúc với ca nhiễm. Việc phát hiện nhanh tiếp xúc gần bằng cách khai thác lịch sử tiếp xúc trên điện thoại có cài Bluezone và bật Bluetooth của ca nhiễm.


“Sau khi thực hiện truy vết bằng Bluezone, cơ quan chức năng sẽ lập danh sách những người tiếp xúc với ca nhiễm để liên hệ, xác minh bằng các nghiệp vụ y tế. Trong đợt thứ tư dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, tính đến ngày 2/8, Trung tâm công nghệ phòng chống Covid-19 quốc gia đã phối hợp cùng các địa phương truy vết hàng ngàn ca nhiễm/ ca nghi nhiễm và đã xác định được hàng chục ngàn ca có liên quan”, ông Đỗ Lập Hiển thông tin thêm. 


Theo thống kê, tính đến ngày 3/8, toàn quốc đã có 42,31 triệu lượt tải ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone, tăng 11.778 ngàn so với 28/4 – thời điểm bắt đầu đợt dịch thứ tư, chiếm 44,12% dân số. Tại Hà Nội, đã có hơn 3,1 triệu lượt cài ứng dụng Bluezone, chiếm 39.22% dân số, xếp thứ 7 trong cả nước.


Về triển khai QR Code phục vụ khai báo y tế, quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng, hỗ trợ truy vết nhanh khi phát hiện ca nhiễm mới, đến ngày 3/8, cả nước đã có hơn 1 triệu điểm đăng ký điểm đăng ký, trong đó có hơn 67.000 điểm ghi nhận hoạt động.


Vân Anh

Cong nghe giup tim nhanh va chinh xac hang ngan truong hop lien quan cong ty Thanh Nga


Nho cong nghe, Trung tam cong nghe phong, chong dich Covid-19 quoc gia da phat hien duoc hang ngan truong hop lien quan den Cong ty Thanh Nga - don vi cung cap thuc pham cho Vinmart, sau 1 gio.


Thong tin neu tren vua duoc dai dien Trung tam cong nghe phong, chong dich Covid-19 Quoc gia cho biet.


Theo don vi nay, neu ap dung theo cach truyen thong, thu cong kho co the tim ra nhanh chinh xac nhu vay. Co duoc ket qua nhanh chong nhu tren la boi thoi gian qua Ha Noi da day manh viec yeu cau quet ma QR khi den cac dia diem cong cong.


Cong nghe giup tim nhanh va chinh xac hang ngan truong hop lien quan cong ty Thanh Nga
Tinh den ngay 3/8, tren ca nuoc da co 42,31 trieu luot tai ung dung Bluezone.

Ben canh do, UBND thanh pho Ha Noi da lien tuc keu goi nguoi dan thuc hien khai bao y te tren trang tokhaiyte.vn hoac cac ung dung Bluezone va NCOVI, nhat la voi nhung nguoi co bieu hien ho, sot, dau hong. Viec khai bao y te da khang dinh hieu qua khi giup cac co quan y te kip thoi phat hien ra nhung ca nhiem dich trong cong dong nham chan dung, khoa chat nguon lay nhiem.


Ngay 2/8, Ha Noi tiep tuc phat dong nguoi dan khai bao y te hang ngay tren cac ung dung cong nghe. Chi sau 1 ngay, so luong khai bao y te tren cac ung dung cong nghe da tang gap doi.


Dai dien Trung tam cong nghe phong, chong dich Covid-19 Quoc gia cho biet: “Trung tam cong nghe phong, chong Covid-19 quoc gia khuyen nghi nguoi dan khai bao y te hang ngay va xuat trinh ma QR khi toi noi cong cong. Cac dia diem can thuc hien nghiem viec quet ma QR cua nguoi den. Voi su ho tro cua cong nghe, chung toi tin rang se som kiem soat tot dich benh”.


Nen tang ho tro giup phat hien nhanh cac truong hop lien quan den ca mac Covid-19, la mot giai phap trong bo cong cu cong nghe duoc Trung tam cong nghe  phong, chong dich Covid-19 quoc gia phat trien de ho tro cong tac phong chong dich, ben canh cac nen tang: Khai bao y te va quan ly vao ra bang QR Code, quan ly tiem chung, quan ly lay mau xet nghiem va tra ket qua xet nghiem, giam sat cach ly va nen tang phan tich so lieu phuc vu cong tac chi dao dieu hanh cua lanh dao.


Theo ong Do Lap Hien, thanh vien thuong truc Trung tam cong nghe phong, chong dich Covid-19 quoc gia, doi voi nhung dia ban chua xuat hien nhieu ca nhiem Covid-19, viec phat hien nhanh, khoanh vung dap dich la mot trong nhung uu tien hang dau.


Muc dich cua viec phat hien nhanh nguoi tiep xuc voi ca benh la de to chuc xet nghiem, cach ly, xu ly kip thoi, ngan chan khong de dich lay lan ra cong dong.


Sau khi xac dinh duoc thoi diem ca nhiem xuat hien tai mot “moc dich te”, du lieu se tiep tuc duoc khai thac de phat hien nhanh nhung nguoi xuat hien cung luc voi ca nhiem. Viec phat hien nhanh tiep xuc gan bang cach khai thac lich su tiep xuc tren dien thoai co cai Bluezone va bat Bluetooth cua ca nhiem.


“Sau khi thuc hien truy vet bang Bluezone, co quan chuc nang se lap danh sach nhung nguoi tiep xuc voi ca nhiem de lien he, xac minh bang cac nghiep vu y te. Trong dot thu tu dich Covid-19 bung phat tai Viet Nam, tinh den ngay 2/8, Trung tam cong nghe phong chong Covid-19 quoc gia da phoi hop cung cac dia phuong truy vet hang ngan ca nhiem/ ca nghi nhiem va da xac dinh duoc hang chuc ngan ca co lien quan”, ong Do Lap Hien thong tin them. 


Theo thong ke, tinh den ngay 3/8, toan quoc da co 42,31 trieu luot tai ung dung phat hien tiep xuc gan Bluezone, tang 11.778 ngan so voi 28/4 – thoi diem bat dau dot dich thu tu, chiem 44,12% dan so. Tai Ha Noi, da co hon 3,1 trieu luot cai ung dung Bluezone, chiem 39.22% dan so, xep thu 7 trong ca nuoc.


Ve trien khai QR Code phuc vu khai bao y te, quan ly thong tin nguoi ra vao dia diem cong cong, ho tro truy vet nhanh khi phat hien ca nhiem moi, den ngay 3/8, ca nuoc da co hon 1 trieu diem dang ky diem dang ky, trong do co hon 67.000 diem ghi nhan hoat dong.


Van Anh


Công nghệ giúp tìm nhanh và chính xác hàng ngàn trường hợp liên quan công ty Thanh Nga

Nhờ công nghệ, Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia đã phát hiện được hàng ngàn trường hợp liên quan đến Công ty Thanh Nga - đơn vị cung cấp thực phẩm cho Vinmart, sau 1 giờ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: