Grab lập doanh thu kỷ lục bất chấp Covid-19

Doanh thu quý đầu năm của Grab lập kỷ lục do nhu cầu bùng nổ giữa dịch Covid-19.


Grab lập doanh thu kỷ lục bất chấp Covid-19

Trong báo cáo tài chính vừa công bố, Grab cho biết trong quý I năm nay, doanh số ròng điều chỉnh của công ty đạt 507 triệu USD, cao nhất từ trước tới nay, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020. Lỗ ròng ghi nhận được là 652 triệu USD, giảm so với mức 771 triệu USD của một năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 111 triệu USD trên doanh thu 216 triệu USD.


Tổng giá trị giao dịch (GMV) trong quý tăng 5% so với quý I/2020 lên 3,6 tỷ USD, tăng trưởng đến từ dịch vụ giao hàng (tăng 40%), bù cho mức giảm 14% của dịch vụ chở khách. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, khi chính phủ các nước tiến hành nhiều biện pháp giãn cách xã hội, siết chặt di chuyển.


Tính đến ngày 31/3, Grab nắm trong tay 4,9 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt, tăng 1,4 tỷ USD so với mức 3,5 tỷ USD ngày 31/12/2020.


CEO Anthony Tan chia sẻ công ty dự kiến IPO tại Mỹ trong quý IV. Thương vụ có thể nâng giá trị startup lên 39,6 tỷ USD. Ban đầu, Grab dự đoán khép lại thương vụ vào tháng 7 song quyết định lùi thời gian để xem xét và sửa đổi kiểm toán tài chính, thông qua trước một số chính sách kế toán với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ.


Ngoài ra, Grab thông báo bổ nhiệm hai Giám đốc mới vào Ban quản trị, đó là đồng sáng lập Grab Tan Hooi Ling và CEO Zillow Group Rich Barton.


Du Lam

Grab lap doanh thu ky luc bat chap Covid-19


Doanh thu quy dau nam cua Grab lap ky luc do nhu cau bung no giua dich Covid-19.


Grab lap doanh thu ky luc bat chap Covid-19

Trong bao cao tai chinh vua cong bo, Grab cho biet trong quy I nam nay, doanh so rong dieu chinh cua cong ty dat 507 trieu USD, cao nhat tu truoc toi nay, tang 39% so voi cung ky nam 2020. Lo rong ghi nhan duoc la 652 trieu USD, giam so voi muc 771 trieu USD cua mot nam truoc. Loi nhuan truoc thue dat 111 trieu USD tren doanh thu 216 trieu USD.


Tong gia tri giao dich (GMV) trong quy tang 5% so voi quy I/2020 len 3,6 ty USD, tang truong den tu dich vu giao hang (tang 40%), bu cho muc giam 14% cua dich vu cho khach. Day la dieu hoan toan de hieu trong tinh hinh dich benh Covid-19 hien nay, khi chinh phu cac nuoc tien hanh nhieu bien phap gian cach xa hoi, siet chat di chuyen.


Tinh den ngay 31/3, Grab nam trong tay 4,9 ty USD tien mat va cac khoan tuong duong tien mat, tang 1,4 ty USD so voi muc 3,5 ty USD ngay 31/12/2020.


CEO Anthony Tan chia se cong ty du kien IPO tai My trong quy IV. Thuong vu co the nang gia tri startup len 39,6 ty USD. Ban dau, Grab du doan khep lai thuong vu vao thang 7 song quyet dinh lui thoi gian de xem xet va sua doi kiem toan tai chinh, thong qua truoc mot so chinh sach ke toan voi Uy ban Chung khoan va Hoi doai My.


Ngoai ra, Grab thong bao bo nhiem hai Giam doc moi vao Ban quan tri, do la dong sang lap Grab Tan Hooi Ling va CEO Zillow Group Rich Barton.


Du Lam


Grab lập doanh thu kỷ lục bất chấp Covid-19

Doanh thu quý đầu năm của Grab lập kỷ lục do nhu cầu bùng nổ giữa dịch Covid-19.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: