Từ 1/8, cá nhân có doanh thu từ Google, Apple, Facebook chọn hình thức kê khai, đóng thuế

Các cá nhân có thu nhập quảng cáo, nội dung số từ những nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook, Apple có thể lựa chọn hình thức kê khai hoặc đóng thuế trên từng lần phát sinh từ ngày 1/8.


Từ 1/8, cá nhân có doanh thu từ Google, Apple, Facebook chọn hình thức kê khai, đóng thuế
Các cá nhân có thu nhập từ YouTube, Facebook có thể lựa chọn đóng thuế trên từng lần phát sinh. (Ảnh minh họa: Internet)

Thông tư 40 hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 1/6 với nhiều nội dung mới, nhằm mở rộng cơ sở thuế đối với một số lĩnh vực kinh doanh của cá nhân chưa có quy định để điều chỉnh thu thuế phù hợp.


Ngoài quy định sàn thương mại điện tử phải kê khai và thu thuế thay cho các cá nhân bán hàng trên sàn đang được quan tâm, Thông tư cũng mở rộng phạm vi điều chỉnh với những cá nhân có phát sinh thu nhập trên môi trường mạng như chuyển nhượng tên miền hay thu nhập từ các nền tảng số. 


Cụ thể, quy định mới nêu rõ, từ ngày 1/8 tới, các đối tượng là cá nhân chuyển nhượng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” và cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số nhưng không lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ thực hiện nộp thuế theo từng lần phát sinh. Cơ quan thuế cho hay việc kê khai phát sinh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân trong việc khai, nộp thuế. 


Về địa điểm kê khai và nộp thuế, các cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số thì nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân cư trú (thường trú hoặc tạm trú). 


Theo quy định mới, những tổ chức là đối tác tại Việt Nam của các nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam (có thỏa thuận thực hiện chi trả thu nhập cho cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số thông qua tổ chức đối tác tại Việt Nam) thì phải khai và nộp thay cho cá nhân trên toàn bộ doanh thu hợp tác kinh doanh. 


Quy định này tương tự như việc sàn thương mại điện tử phải kê khai và đóng thuế thay cho cá nhân bán hàng hay các nền tảng gọi xe phải kê khai đóng thuế thay cho tài xế. 


Doanh thu tính thuế là số tiền mà cá nhân nhận trực tiếp từ YouTube hoặc số tiền nhận từ đối tác là các mạng đa kênh (đối tác của YouTube tại Việt Nam) không được trừ chi phí trước khi tính thuế do không phải là doanh nghiệp.


Đối với cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập. 


Trường hợp cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số mà nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài thực hiện chi trả thông qua các đối tác tại Việt Nam thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm tổ chức đối tác tại Việt Nam thực nhận khoản chi trả từ các nền tảng này. Mức thuế phải nộp là 7%, trong đó thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là 5% và thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) 2%.


Trên thực tế, việc cá nhân kiếm tiền từ các nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook hay Apple phải nộp thuế không phải là quy định mới.


Theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, các cá nhân có phát sinh thu nhập từ Google, Facebook, YouTube… trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế với mức thuế suất 5% thuế GTGT và 2% thuế TNCN dựa trên doanh thu tính thuế. Trong đó, doanh thu tính thuế là số tiền nhận trực tiếp từ YouTube hoặc số tiền nhận từ đối tác là các mạng đa kênh (đối tác của YouTube tại Việt Nam) mà không được trừ chi phí trước khi tính thuế do không phải là doanh nghiệp. 


Câu chuyện thu nhập của các YouTuber (người sáng tạo nội dung trên YouTube) cũng luôn là đề tài được nhiều người quan tâm khi các kênh YouTube có lượng người theo dõi lớn, bật kiếm tiền có thể kiếm được tiền tỉ mỗi năm. Đây đang là công việc thu hút rất nhiều đối tượng tham gia. 


Tuy nhiên, vấn đề quản lý (cả nội dung và thuế) với các đối tượng này vẫn có nhiều bất cập do hoạt động trên các nền tảng xuyên biên giới. Theo thống kê của cơ quan chức năng, Việt Nam có khoảng 15.000 kênh được bật nút kiếm tiền trên YouTube. Nhưng chỉ có khoảng 30% trong số đó chịu sự quản lý của các mạng đa kênh, có kê khai và nộp thuế.


Với quy định tại Thông tư 40, nếu không lựa chọn phương pháp kê khai, các cá nhân có thể chọn phương pháp đóng thuế dựa trên từng giao dịch phát sinh để cơ quan thuế có thể quản lý.


Duy Vũ

Tu 1/8, ca nhan co doanh thu tu Google, Apple, Facebook chon hinh thuc ke khai, dong thue


Cac ca nhan co thu nhap quang cao, noi dung so tu nhung nen tang xuyen bien gioi nhu Google, Facebook, Apple co the lua chon hinh thuc ke khai hoac dong thue tren tung lan phat sinh tu ngay 1/8.


Tu 1/8, ca nhan co doanh thu tu Google, Apple, Facebook chon hinh thuc ke khai, dong thue
Cac ca nhan co thu nhap tu YouTube, Facebook co the lua chon dong thue tren tung lan phat sinh. (Anh minh hoa: Internet)

Thong tu 40 huong dan thue va quan ly thue doi voi ho kinh doanh va ca nhan vua duoc Bo Tai chinh ban hanh ngay 1/6 voi nhieu noi dung moi, nham mo rong co so thue doi voi mot so linh vuc kinh doanh cua ca nhan chua co quy dinh de dieu chinh thu thue phu hop.


Ngoai quy dinh san thuong mai dien tu phai ke khai va thu thue thay cho cac ca nhan ban hang tren san dang duoc quan tam, Thong tu cung mo rong pham vi dieu chinh voi nhung ca nhan co phat sinh thu nhap tren moi truong mang nhu chuyen nhuong ten mien hay thu nhap tu cac nen tang so. 


Cu the, quy dinh moi neu ro, tu ngay 1/8 toi, cac doi tuong la ca nhan chuyen nhuong ten mien Internet quoc gia Viet Nam “.vn” va ca nhan co thu nhap tu san pham, dich vu noi dung thong tin so nhung khong lua chon nop thue theo phuong phap ke khai se thuc hien nop thue theo tung lan phat sinh. Co quan thue cho hay viec ke khai phat sinh, nham tao dieu kien thuan loi cho ca nhan trong viec khai, nop thue. 


Ve dia diem ke khai va nop thue, cac ca nhan co thu nhap tu san pham, dich vu noi dung thong tin so thi nop ho so khai thue tai Chi cuc Thue quan ly truc tiep noi ca nhan cu tru (thuong tru hoac tam tru). 


Theo quy dinh moi, nhung to chuc la doi tac tai Viet Nam cua cac nha cung cap nen tang so o nuoc ngoai khong co co so thuong tru tai Viet Nam (co thoa thuan thuc hien chi tra thu nhap cho ca nhan co thu nhap tu san pham, dich vu noi dung thong tin so thong qua to chuc doi tac tai Viet Nam) thi phai khai va nop thay cho ca nhan tren toan bo doanh thu hop tac kinh doanh. 


Quy dinh nay tuong tu nhu viec san thuong mai dien tu phai ke khai va dong thue thay cho ca nhan ban hang hay cac nen tang goi xe phai ke khai dong thue thay cho tai xe. 


Doanh thu tinh thue la so tien ma ca nhan nhan truc tiep tu YouTube hoac so tien nhan tu doi tac la cac mang da kenh (doi tac cua YouTube tai Viet Nam) khong duoc tru chi phi truoc khi tinh thue do khong phai la doanh nghiep.


Doi voi ca nhan co thu nhap tu san pham, dich vu noi dung thong tin so thi thoi diem xac dinh doanh thu tinh thue la thoi diem ca nhan thuc nhan thu nhap. 


Truong hop ca nhan co thu nhap tu san pham, dich vu noi dung thong tin so ma nha cung cap nen tang so o nuoc ngoai thuc hien chi tra thong qua cac doi tac tai Viet Nam thi thoi diem xac dinh doanh thu tinh thue la thoi diem to chuc doi tac tai Viet Nam thuc nhan khoan chi tra tu cac nen tang nay. Muc thue phai nop la 7%, trong do thue Gia tri gia tang (GTGT) la 5% va thue Thu nhap ca nhan (TNCN) 2%.


Tren thuc te, viec ca nhan kiem tien tu cac nen tang xuyen bien gioi nhu Google, Facebook hay Apple phai nop thue khong phai la quy dinh moi.


Theo quy dinh tai Thong tu 92/2015/TT-BTC cua Bo Tai chinh, cac ca nhan co phat sinh thu nhap tu Google, Facebook, YouTube… tren 100 trieu dong/nam phai nop thue voi muc thue suat 5% thue GTGT va 2% thue TNCN dua tren doanh thu tinh thue. Trong do, doanh thu tinh thue la so tien nhan truc tiep tu YouTube hoac so tien nhan tu doi tac la cac mang da kenh (doi tac cua YouTube tai Viet Nam) ma khong duoc tru chi phi truoc khi tinh thue do khong phai la doanh nghiep. 


Cau chuyen thu nhap cua cac YouTuber (nguoi sang tao noi dung tren YouTube) cung luon la de tai duoc nhieu nguoi quan tam khi cac kenh YouTube co luong nguoi theo doi lon, bat kiem tien co the kiem duoc tien ti moi nam. Day dang la cong viec thu hut rat nhieu doi tuong tham gia. 


Tuy nhien, van de quan ly (ca noi dung va thue) voi cac doi tuong nay van co nhieu bat cap do hoat dong tren cac nen tang xuyen bien gioi. Theo thong ke cua co quan chuc nang, Viet Nam co khoang 15.000 kenh duoc bat nut kiem tien tren YouTube. Nhung chi co khoang 30% trong so do chiu su quan ly cua cac mang da kenh, co ke khai va nop thue.


Voi quy dinh tai Thong tu 40, neu khong lua chon phuong phap ke khai, cac ca nhan co the chon phuong phap dong thue dua tren tung giao dich phat sinh de co quan thue co the quan ly.


Duy Vu


Từ 1/8, cá nhân có doanh thu từ Google, Apple, Facebook chọn hình thức kê khai, đóng thuế

Các cá nhân có thu nhập quảng cáo, nội dung số từ những nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook, Apple có thể lựa chọn hình thức kê khai hoặc đóng thuế trên từng lần phát sinh từ ngày 1/8.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: