Startup chế tạo máy sản xuất oxy trên Mặt Trăng

Công ty Bỉ đang hoàn thiện công nghệ để tạo oxy từ đất Mặt Trăng cho nhiệm vụ năm 2025 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).


Space Applications Services, startup có trụ sở tại Bỉ, đang chế tạo 3 lò phản ứng thử nghiệm theo hợp đồng công bố hôm 12/5 với Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Các lò phản ứng sẽ được dùng để tinh chỉnh quá trình tạo oxy và thử nghiệm trên Mặt Trăng trong nhiệm vụ Chứng minh khả năng Khai thác Tài nguyên Tại chỗ (ISRU) năm 2025. Kế hoạch của ESA là mua toàn bộ dịch vụ cho ISRU từ các công ty thương mại, gồm liên lạc, vận chuyển và các dịch vụ cần thiết khác.Máy tạo oxy sẽ dựa trên quy trình FFC Cambridge, được phát triển từ cuối những năm 1990 nhằm tách trực tiếp titan từ titan oxit. Quy trình này tách kim loại nguyên chất ra khỏi quặng nhờ điện phân.Ở môi trường Mặt Trăng, FFC Cambridge sẽ chia tách lớp đất mặt chứa 45% oxy thành hợp kim và oxy tinh khiết. Đất Mặt Trăng trong quá trình này được sử dụng như cathode, điện cực mà qua đó dòng điện sẽ đi vào bình điện phân, giải phóng oxy.Trong khi vận chuyển oxy từ Trái Đất hiệu quả với những chuyến du hành không gian ngắn ngày hoặc các nhiệm vụ dễ tiếp tế, oxy sản xuất tại chỗ lại là điều then chốt giúp con người sống lâu dài trên bất cứ thiên thế nào. Các hợp kim còn lại sau quá trình tách oxy sẽ không bị lãng phí. Trong tương lai, số hợp kim này có thể dùng để xây căn cứ Mặt Trăng hoặc sao Hỏa nhờ kỹ thuật in 3D.Ngoài FFC Cambridge, Space Applications Services cũng đang nghiên cứu một phương pháp khác để tạo oxy từ đất Mặt Trăng, đó là khử ilmenite (FeTiO₃). Đây là quặng giàu titan phân bố ở một số khu vực trên Mặt Trăng. Quá trình khử được thực hiện bằng cách nung đất Mặt Trăng trong bình kín cùng khí hydro. Nhờ sức nóng, oxy trong ilmenite phản ứng với hydro tạo thành hơi nước, sau đó có thể tiếp tục tách thành hydro và oxy.Không chỉ cung cấp cho phi hành đoàn, oxy và hydro sản xuất trên Mặt Trăng cũng có thể dùng làm nhiên liệu cho các nhiệm vụ du hành xa hơn trong hệ Mặt Trời, ví dụ tới sao Hỏa.Space Applications Services đã hoàn thành giai đoạn thiết kế sơ bộ của máy móc cho nhiệm vụ năm 2025. Nhiệm vụ này có thể là lần đầu tiên chứng minh được khả năng sản xuất từ đầu đến cuối cả oxy và nước từ các tài nguyên trên Mặt Trăng, theo đại diện công ty.Thu Thảo (Theo Space) Ảnh Trái Đất và Mặt Trăng từ khoảng cách 1,5 triệu kmMô phỏng trạm vũ trụ Mặt Trăng đầu tiên của NASAStartup che tao may san xuat oxy tren Mat Trang


Cong ty Bi dang hoan thien cong nghe de tao oxy tu dat Mat Trang cho nhiem vu nam 2025 cua Co quan Vu tru chau Au (ESA).


Space Applications Services, startup co tru so tai Bi, dang che tao 3 lo phan ung thu nghiem theo hop dong cong bo hom 12/5 voi Co quan Vu tru chau Au (ESA). Cac lo phan ung se duoc dung de tinh chinh qua trinh tao oxy va thu nghiem tren Mat Trang trong nhiem vu Chung minh kha nang Khai thac Tai nguyen Tai cho (ISRU) nam 2025. Ke hoach cua ESA la mua toan bo dich vu cho ISRU tu cac cong ty thuong mai, gom lien lac, van chuyen va cac dich vu can thiet khac.May tao oxy se dua tren quy trinh FFC Cambridge, duoc phat trien tu cuoi nhung nam 1990 nham tach truc tiep titan tu titan oxit. Quy trinh nay tach kim loai nguyen chat ra khoi quang nho dien phan.O moi truong Mat Trang, FFC Cambridge se chia tach lop dat mat chua 45% oxy thanh hop kim va oxy tinh khiet. Dat Mat Trang trong qua trinh nay duoc su dung nhu cathode, dien cuc ma qua do dong dien se di vao binh dien phan, giai phong oxy.Trong khi van chuyen oxy tu Trai Dat hieu qua voi nhung chuyen du hanh khong gian ngan ngay hoac cac nhiem vu de tiep te, oxy san xuat tai cho lai la dieu then chot giup con nguoi song lau dai tren bat cu thien the nao. Cac hop kim con lai sau qua trinh tach oxy se khong bi lang phi. Trong tuong lai, so hop kim nay co the dung de xay can cu Mat Trang hoac sao Hoa nho ky thuat in 3D.Ngoai FFC Cambridge, Space Applications Services cung dang nghien cuu mot phuong phap khac de tao oxy tu dat Mat Trang, do la khu ilmenite (FeTiO₃). Day la quang giau titan phan bo o mot so khu vuc tren Mat Trang. Qua trinh khu duoc thuc hien bang cach nung dat Mat Trang trong binh kin cung khi hydro. Nho suc nong, oxy trong ilmenite phan ung voi hydro tao thanh hoi nuoc, sau do co the tiep tuc tach thanh hydro va oxy.Khong chi cung cap cho phi hanh doan, oxy va hydro san xuat tren Mat Trang cung co the dung lam nhien lieu cho cac nhiem vu du hanh xa hon trong he Mat Troi, vi du toi sao Hoa.Space Applications Services da hoan thanh giai doan thiet ke so bo cua may moc cho nhiem vu nam 2025. Nhiem vu nay co the la lan dau tien chung minh duoc kha nang san xuat tu dau den cuoi ca oxy va nuoc tu cac tai nguyen tren Mat Trang, theo dai dien cong ty.Thu Thao (Theo Space) Anh Trai Dat va Mat Trang tu khoang cach 1,5 trieu kmMo phong tram vu tru Mat Trang dau tien cua NASA

Startup chế tạo máy sản xuất oxy trên Mặt Trăng

Công ty Bỉ đang hoàn thiện công nghệ để tạo oxy từ đất Mặt Trăng cho nhiệm vụ năm 2025 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: