Hướng dẫn đăng ký VssID trên máy tính

Phương thức đăng ký tài khoản ứng dụng VssID cơ bản nhất là thực hiện trên trang web dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Sau khi hoàn thành đăng ký, người dân chỉ cần in tờ khai, ký ghi rõ họ tên và nộp cho cơ quan BHXH.


VssID, Bảo hiểm xã hội số, là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Với phần mềm này, người tham gia BHXH có thể tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm, theo dõi lịch sử thụ hưởng các chế độ BHXH, quản lý thẻ BHYT và sổ khám chữa bệnh...


Để sử dụng VssID, người dân cần tải ứng dụng tùy theo nền tảng hệ điều hành Android hay iOS, sau đó đăng nhập tài khoản. Cách thức đăng ký tài khoản VssID cơ bản nhất là thực hiện trên trang web dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, được hướng dẫn trong Công văn 3717 của BHXH Việt Nam.


Lưu ý khi đăng ký tài khoản VssID, người dân sẽ cần mã số BHXH (xem hướng dẫn tra cứu mã số BHXH ở đây).


Hướng dẫn đăng ký VSSID trên máy tính


Trên dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, hãy bấm nút "Đăng ký" trên góc phải màn hình, đánh dấu chọn "Cá nhân", rồi bấm "Tiếp".


Hướng dẫn đăng ký VssID trên máy tính
Trên dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, hãy bấm nút "Đăng ký" trên góc phải màn hình, đánh dấu chọn "Cá nhân", rồi bấm "Tiếp".

Bước tiếp theo, người dân thực hiện kê khai thông tin cá nhân được yêu cầu, bao gồm họ tên, mã số BHXH, số điện thoại, ảnh thẻ, ảnh chụp giấy tờ tùy thân mặt trước và mặt sau...


Để hoàn tất, người dân chọn cơ quan BHXH tiếp nhận, chọn hình thức nộp hồ sơ, rồi bấm nút "Ghi nhận".


Hướng dẫn đăng ký VssID trên máy tính
Người dân thực hiện kê khai thông tin cá nhân được yêu cầu, bao gồm họ tên, mã số BHXH, số điện thoại, ảnh thẻ, ảnh chụp giấy tờ tùy thân mặt trước và mặt sau...
Hướng dẫn đăng ký VssID trên máy tính
Để hoàn tất, người dân chọn cơ quan BHXH tiếp nhận, chọn hình thức nộp hồ sơ, rồi bấm nút "Ghi nhận".

Sau khi hoàn thành đăng ký, màn hình sẽ hiển thị bản tờ khai. Hãy in tờ khai này, ký tên, ghi rõ họ tên và nộp cho cơ quan BHXH theo phương thức đã chọn. Khi nộp hồ sơ, người dân cần xuất trình CMND, hoặc thẻ CCCD, hoặc Hộ chiếu.


Hướng dẫn đăng ký VssID trên máy tính
Sau khi hoàn thành đăng ký, màn hình sẽ hiển thị bản tờ khai.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày khai tờ khai, nếu cá nhân không đến cơ quan BHXH để nộp hồ sơ thì thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động xóa trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.


Nếu hồ sơ hợp lệ, hệ thống sẽ cấp và kích hoạt tài khoản sử dụng. Người đăng ký sẽ nhận được thông báo chấp thuận kèm thông tin tài khoản giao dịch BHXH điện tử trong địa chỉ email (nếu có), và gửi tin nhắn về số điện thoại nếu đủ hồ sơ.


Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, người dân cũng sẽ nhận được thông báo về việc không chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ. Lúc này, người dân căn cứ thông báo để chỉnh sửa thông tin, hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi đã đăng ký.


Anh Hào

Huong dan dang ky VssID tren may tinh


Phuong thuc dang ky tai khoan ung dung VssID co ban nhat la thuc hien tren trang web dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Sau khi hoan thanh dang ky, nguoi dan chi can in to khai, ky ghi ro ho ten va nop cho co quan BHXH.


VssID, Bao hiem xa hoi so, la ung dung tren nen tang thiet bi di dong cua Bao hiem xa hoi Viet Nam. Voi phan mem nay, nguoi tham gia BHXH co the tra cuu qua trinh tham gia bao hiem, theo doi lich su thu huong cac che do BHXH, quan ly the BHYT va so kham chua benh...


De su dung VssID, nguoi dan can tai ung dung tuy theo nen tang he dieu hanh Android hay iOS, sau do dang nhap tai khoan. Cach thuc dang ky tai khoan VssID co ban nhat la thuc hien tren trang web dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, duoc huong dan trong Cong van 3717 cua BHXH Viet Nam.


Luu y khi dang ky tai khoan VssID, nguoi dan se can ma so BHXH (xem huong dan tra cuu ma so BHXH o day).


Huong dan dang ky VSSID tren may tinh


Tren dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, hay bam nut "Dang ky" tren goc phai man hinh, danh dau chon "Ca nhan", roi bam "Tiep".


Huong dan dang ky VssID tren may tinh
Tren dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, hay bam nut "Dang ky" tren goc phai man hinh, danh dau chon "Ca nhan", roi bam "Tiep".

Buoc tiep theo, nguoi dan thuc hien ke khai thong tin ca nhan duoc yeu cau, bao gom ho ten, ma so BHXH, so dien thoai, anh the, anh chup giay to tuy than mat truoc va mat sau...


De hoan tat, nguoi dan chon co quan BHXH tiep nhan, chon hinh thuc nop ho so, roi bam nut "Ghi nhan".


Huong dan dang ky VssID tren may tinh
Nguoi dan thuc hien ke khai thong tin ca nhan duoc yeu cau, bao gom ho ten, ma so BHXH, so dien thoai, anh the, anh chup giay to tuy than mat truoc va mat sau...
Huong dan dang ky VssID tren may tinh
De hoan tat, nguoi dan chon co quan BHXH tiep nhan, chon hinh thuc nop ho so, roi bam nut "Ghi nhan".

Sau khi hoan thanh dang ky, man hinh se hien thi ban to khai. Hay in to khai nay, ky ten, ghi ro ho ten va nop cho co quan BHXH theo phuong thuc da chon. Khi nop ho so, nguoi dan can xuat trinh CMND, hoac the CCCD, hoac Ho chieu.


Huong dan dang ky VssID tren may tinh
Sau khi hoan thanh dang ky, man hinh se hien thi ban to khai.

Trong thoi gian 10 ngay ke tu ngay khai to khai, neu ca nhan khong den co quan BHXH de nop ho so thi thong tin ve to khai dien tu se tu dong xoa tren Cong dich vu cong cua BHXH Viet Nam.


Neu ho so hop le, he thong se cap va kich hoat tai khoan su dung. Nguoi dang ky se nhan duoc thong bao chap thuan kem thong tin tai khoan giao dich BHXH dien tu trong dia chi email (neu co), va gui tin nhan ve so dien thoai neu du ho so.


Trong truong hop ho so khong hop le, nguoi dan cung se nhan duoc thong bao ve viec khong chap nhan dang ky su dung dich vu. Luc nay, nguoi dan can cu thong bao de chinh sua thong tin, hoac lien he voi co quan BHXH noi da dang ky.


Anh Hao


Hướng dẫn đăng ký VssID trên máy tính

Phương thức đăng ký tài khoản ứng dụng VssID cơ bản nhất là thực hiện trên trang web dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Sau khi hoàn thành đăng ký, người dân chỉ cần in tờ khai, ký ghi rõ họ tên và nộp cho cơ quan BHXH.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: